Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Додаткова програма для складання кандидатського іспиту

Питання

1. Охарактеризуйте вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт адміністративно-правового регулювання.

2. Дайте поняття адміністративно-правового статусу вищого навчального закладу приватної форми власності.

3. Охарактеризуйте зміст адміністративно-правового статусу вищого навчального закладу приватної форми власності.

4. Розкрийте правосуб’єктність вищого навчального закладу приватної форми власності.

5. Вкажіть завдання вищого навчального закладу приватної форми власності.

6. Які є обов’язки вищого навчального закладу приватної форми власності?

7. Дайте поняття компетенції вищого навчального закладу приватної форми власності.

8. Визначте основні права вищого навчального закладу приватної форми власності.

9. Які є особливості заохочення вищого навчального закладу приватної форми власності?

10. В чому полягає адміністративна відповідальність вищого навчального закладу приватної форми власності.

11. Яким є міжнародний досвід визначення статусу вищого навчального закладу приватної форми власності?

12. Визначте шляхи удосконалення законодавства стосовно адміністративно-правового статусу вищого навчального закладу приватної форми власності.

13. У чому полягає необхідність дослідження адміністративно-правового статусу приватного вищого навчального закладу?

14. Особливості адміністративно-правового статусу приватних вищих навчальних закладів країн Європейського союзу.

15. Інструментальна адміністративно-правова теорія та практика забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу вищого навчального закладу приватної форми власності.

 

Список літератури

1. Авер’янов В.Б. Українське адміністративне право на етапі реформування : питання нової доктрини / В. Б. Авер’янов // Українське право – 2005. – № 1 (18) ’2005. – С. 185-200.

2. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / [Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О, Гулєвська Г.А. і ін.]; під ред. Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

3. Адміністративне право України : підручник / [Бандурка О.М., Бугайчук К.Л., Джагупов Г.В. та ін.] ; під ред. О.М. Бандурки. – Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 480 с.

4. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Пирожкова Ю.В., Кукурудз Т.Ю. та ін] ; під ред. Т.О. Коломоєць – К.: Істина, 2010. – 480 с.

5. Адміністративне право України [підручник для юридичних вузів і факультетів] / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого [Гаращук В.М., Богуцький В.В., Скрипник А.П., Зуй В.В. та ін.] за ред. Ю.П. Битяка. — Харків: Право, 2001. — 528 с.

6. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. – 376 с.

7. Виконавча влада і адміністративне право / [Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Голосніченко І.П. та ін.] ; під ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

8. Гладун З.С. Адміністративне право України : [навчальний посібник – довідник для підготовки до іспиту] / З.С. Гладун. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. –172 с.

9. Гончарук С.Т. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / С.Т. Гончарук. – К.: 2000. – 240 с.

10. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : [монографія] / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка] / Іван Сергійович Гриценко. – К. : Київський університет, 2007. – 334 с.

11. Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : «Юридична література», 2002. – 312 с.

12. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: Теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] / Тетяна Олександрівна Коломоєць ; за ред. В.К. Шкарупи. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.

13. Коренев А. П. Административное право России : [ученик : В 3 ч.] / А.П. Коренев. – М., 1996. – Ч. 1. – 268 с.

14. Мандрик С.А. Адміністративно-правовий статус вищих навчальних закладів МВС України : дис. … канд. юр. наук 12.00.07 / Сергій Іванович Мандрик. – Х., 2010. – 207 с.

15. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту : [монографія] / [Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Діхтієвський П. В., Козюбра М. І., Комзюк А. Т.] НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ / за заг. ред. В.Б. Авер'янов— Д. : Ліра, 2008. — 585c.

16. Старилов Ю.Н. Административное право / Юрий Николаевич Старилов. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – Т. 2. : Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – 585 с.

17. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник / С.Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.