Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Асистентська практика

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: закріпити та поглибити теоретичні знання магістрантів із фахових дисциплін методики вузівського викладання дисциплін, набуті за час навчання в університеті, виробити навички й уміння, необхідні в повсякденній педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу; практична реалізація професійних знань з методики викладання, педагогіки, психології, професійних дисциплін, педагогічної майстерності.

 

Завдання педагогічної практики:

- поглиблення й розширення теоретичних знань зі спеціалізованих і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;

- формування у студентів-магістрантів психолого-педагогічних та методологічних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

- вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування традиційних та сучасних інноваційних технологій і методик навчання;

- формування умінь професійного та педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

- виховання у магістрантів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Базою проходження практики студентів-магістрантів є кафедра університету. Основні види робіт студентів-магістрантів під час практики: ознайомлення із плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу на кафедрі; відвідування лекційних, семінарських та практичних занять викладачів кафедри; участь у позанавчальних заходах кафедри, що проходять під час практики; розробка розгорнутого плану-конспекту лекції та підготовка її тексту; розробка конспектів практичного або семінарського заняття; підготовка графіку проведення залікових занять та інформування керівників практики; проведення двох (трьох) залікових практично-семінарських занять.

 

Зміст навчальної роботи студента-магістранта:

- ознайомлення зі специфікою діяльності вищого навчального закладу;

- вивчення групи студентів;

- ознайомлення з роботою викладачів кафедри та кураторів груп;

- планування навчально-виховного процесу та проведення занять і позааудиторних заходів із застосуванням різноманітних методів та прийомів (традиційних та інноваційних);

- відвідування та наступний аналіз занять та позааудиторних заходів;

- участь у роботі методичного об’єднання викладачів кафедри, у семінарах студентів-практикантів, у засіданні кафедри за результатами педагогічної практики, в підсумкових заходах із педагогічної практики.

 

Зміст позааудиторної роботи студента-практиканта:

- вивчення системи роботи куратора групи студентів, спрямованої на формування у студентів стійкого інтересу до навчання; оволодіння вміннями виховувати студентів на заняттях засобами навчальних дисциплін;

- опанування знаннями та оволодівання вміннями з питань підготовки та проведення позааудиторних заходів (організація та проведення бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій; випуск газет, стіннівок).

 

Зміст дослідницької роботи студента-практиканта:

- вивчення наукової, навчальної та методичної літератури;

- наукові спостереження за навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі, узагальнення передового досвіду викладання професійних дисциплін, проведення елементів експериментального дослідження.

 

Результати навчання за дисципліною:

вміти:

- розробляти освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки фахівців;

- працювати над створенням навчальних та робочих програм дисциплін;

- здійснювати підготовку та проведення основних видів навчальних занять: лекцій, практичних, семінарських занять;

- організовувати самостійну роботу студентів (виконання домашніх завдань, підготовку рефератів, курсових та дипломних робіт);

- проводити контроль за засвоєнням знань та здобутих вмінь і навичок;

- проводити позааудиторні заходи різних видів (бесіди, конференції, диспути, вечори, екскурсії, прес-тури; випуск газет, стіннівок).

 

Види робіт: після завершення практики магістрант повинен надати детальний звіт, оформлений щоденник, плани-конспекти двох проведених навчальних занять зі стислим відгуком викладача, план-конспект позааудиторного заходу, текст надрукованої наукової статті.