Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Аудит персоналу

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: формування необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідних для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знання:

- основних парадигм науки аудиту персоналу;

- теоретичних і практичних засад аудиту персоналу на підприємстві;

- змісту, завдань та принципів організації аудиту персоналу;

- видів ресурсного забезпечення аудиту персоналу;

- законодавчої бази та нормативно-правових вимог щодо аудиту персоналу;

- змісту, основних цілей та завдань, структури, наукових принципів, методів аудиту персоналу, наукових принципів і методів кадрового діловодства та його ролі в аудиті персоналу;

- наукових принципів та методів кадрового діловодства, його ролі в системі аудиту персоналу, специфіки складання аудиторської документації з урахуванням нормативно-правових вимог;

- змісту заходів щодо формування та використання кадрового складу підприємства відносно системи аудиту персоналу;

- основних видів та напрямів аудиту персоналу;

- видів, факторів та показників діяльності персоналу в процесі аудиту персоналу підприємства;

- засад регулювання трудової діяльності персоналу;

- засад управління робочим часом працівників, методів аналізу, аудиту та удосконалення ефективності використання робочого часу працівниками підприємства;

- сутності, цілей, завдань аудиту елементів процесу оцінювання персоналу на підприємстві;

- аудиту різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки персоналу;

- сутності, значення, форм соціального партнерства на підприємстві, методів оптимізації інтересів соціальних партнерів на підприємстві;

- аудиту загальних засад ефективності діяльності підприємства, різних видів ефективності управління персоналом.

 

вміння:

- обґрунтувати вибір принципів та методів аудиту персоналу на підприємстві;

- проводити аналіз стану роботи служби управління персоналом;

- здійснювати планування чисельності та професійно-кваліфікаційної структури персоналу служби аудиту персоналу;

- ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в аудиті персоналу;

- здійснювати аудит оцінки психофізіологічного стану окремих працівників;

- аналізувати стан соціально-психологічного клімату в колективі та розробляти відповідні рекомендації з його покращення;

- застосовувати ефективні методи аудиту персоналу;

- ефективно використовувати наукові принципи і методи аудиту персоналу та методи кадрового діловодства, розробляти та використовувати аудиторську документацію та внутрішню нормативно-правову базу відповідно до діючого законодавства про працю;

- складати й обґрунтовувати плани аудиту системи навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, розвитку ділової кар’єри співробітників, контролювати процеси розвитку персоналу;

- здійснювати аудит оцінки психофізіологічного стану окремих працівників;

- аналізувати стан соціально-психологічного клімату в колективі та розробляти відповідні рекомендації з його покращення;

- застосовувати ефективні методи аудиту персоналу;

- ефективно використовувати наукові принципи і методи аудиту персоналу та методи кадрового діловодства, розробляти і використовувати аудиторську документацію та внутрішню нормативно-правову базу відповідно до діючого законодавства про працю;

- складати й обґрунтовувати плани аудиту системи навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, розвитку ділової кар’єри співробітників, контролювати процеси розвитку персоналу;

- гнучко реагувати на різні комунікативні ситуації;

- ініціювати та самостійно організовувати комунікативну взаємодію;

- застосовувати ефективні методи і способи вирішення конфліктів та уникнення конфліктних ситуацій.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Теоретичні основи аудиту персоналу. Методологія аудиту персоналу. Рівні та інструментарій проведення аудиту персоналу. Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу. Аудит найму та звільнень. Аудит робочих місць. Аудит умов праці, безпеки та здоров’я. Аудит розвитку персоналу. Аудит винагород. Аудит роботи служб управління персоналом. Аудит інтелектуального капіталу. Аудит витрат на персонал.

 

Види робіт: лекції, практичні, самостійна робота студентів.