Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біогеографія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: формування знань про єдність органічного світу планети, зв’язок її рослинного і тваринного світу, а також залежність рослинного і тваринного населення від факторів фізико-географічного середовища і від дії людини.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- мати уявлення та розуміти основні поняття курсу, особливості, завдання, функції, структуру, методи біогеографії;

- знати історію розвитку вчення про біосферу та історію розвитку органічного світу Землі від архею до антропогену;

- розуміти принципи виділення систематичних одиниць та знати основи систематики організмів у біосфері;

- розуміти принципи визначення границь біосфери та роль організмів у кругообігу речовини у біосфері;

- знати ознаки та особливості біоценозів, стадії їх виникнення, динаміку та класифікацію;

- знати основні гіпотези походження життя на Землі та розуміти основні положення еволюційної теорії;

- розуміти принцип виділення ареалів видів, знати типи ареалів та вміти наводити приклади;

- знати центри походження культурних рослин та свійських тварин;

- розуміти засади виділення флористичних/фауністичних царств, областей і підобластей;

- знати основні ендемічні роди флористичних областей, засади виділення фауністичних царств, областей і підобластей;

- характеризувати біоми тундри, лісів, степів, пустель, субтропічних чагарникових формацій та саван, типи висотної поясності, островів, поверхневих вод та Світового океану, їх поширення та умови розвитку;

- розуміти умови існування живих організмів у печерах, їх різновиди, трофічні зв’язки;

- засвоїти основні закономірності біогеографічного районування України.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1.         Біогеографія як наука про поширення живих організмів та їхніх угрупувань. Основні етапи розвитку біогеографії.

Тема 2.         Об’єкти і методи біогеографії. Найважливіші поняття: флора, фауна, біота; рослинність (рослинний покрив), тваринне населення, біоценоз, екосистема. Основні поділи біогеографії: загальна біогеографія, ботанічна географія, зоогеографія, екологічна й історична біогеографія.

Тема 3.         Біосфера. Поняття про біосферу. Вчення В.І. Вернадського. “Жива речовина” та її хімічний склад. Маса живої речовини та її продукція в біосфері в цілому, а також на суші й в океані. Функції живої речовини в біосфері – енергетична та середовищеформуюча. Роль організмів у круговороті основних елементів у біосфері. Біогенний круговорот кисню, вуглецю, азоту і фосфору. Потік енергії і трофічні ланцюги; продуценти, консументи, редуценти.

Тема 4.         Ареал. Космополіти. Ендеміки: неоендемізм і палеоендемізм. Релікти. Іммігранти. Центри походження, рясності і таксономічної розмаїтості форм. Флористичне та фауністичне районування суші.

Тема 5.         Флора, фауна, біота. Методи флористичних і фауністичних досліджень. Система флористичного і фауністичного районування суші. Стисла характеристика флористичних царств, областей і фауністичних областей і підобластей. Основи історичної географії.

Тема 6.         Роль геологічних процесів в еволюції біоти: дрейф континентів, коливання рівня моря, горотворення, геоморфологічні чинники в поширенні організмів. Історична динаміка кліматів Землі як чинник еволюції біоти. Періоди потеплень, похолодань, аридизації та їх роль у формуванні ареалів. Роль льодовикового періоду в поширенні й еволюції живих організмів. Темпи еволюції таксонів рослин, тварин, мікроорганізмів. Географічна мінливість і географічне видоутворення.

Тема 7.         Екологічні основи біогеографії. Екологічні чинники та їхня класифікація. Абіотичні чинники: кліматичні, едафічні, орографічні, гідрологічні. Біотичні чинники. Типи біотичних відносин. Антропогенні чинники: їх прямий вплив, зміна абіотичного середовища, зміна біотичних зв’язків.

Тема 8.         Біоценоз і його структура. Видовий склад. Домінанти, едифікатори, другорядні види. Ярусність надземна і підземна. Горизонтальне додавання біоценозів. Класифікація біоценозів. Найважливіші таксономічні категорії. Широтна зональність і висотна поясність типів біоценозів.

Тема 9.         Система широтної зональності. Поняття про зональний, інтра- й екастразональний типи біоценозів. Структура живого покриву природних зон. Провінційні та регіональні розходження у структурі природних зон.

Тема 10.     Висотна поясність. Її співвідношення із широтною зональністю. Чинники, що зумовлюють верхні межі життя в гірських системах. Уявлення про типи висотної поясності. Специфічні особливості рослинності й тваринного населення високогірних поясів. Типи висотної поясності гірських систем України.

Тема 11.     Основні біоми суші. Поняття біома. Стисла характеристика біомів тундр, лісів помірного поясу, степів, пустель помірного і тропічного поясу, вічнозелених жорстколистих лісів і чагарників, тропічних листопадних і постійно вологих лісів. Особливості їхньої структури і динаміки.

Тема 12.     Біоми океанів та островів. Специфіка острівних біот. Біогеографія океанів, морів і прісних вод. Моря й океани як середовище життя. Біологічна структура океану і продуктивність морських екосистем. Релікти фауни моря. Угрупування організмів океану. Екологічна область океану: літораль, сублітораль, пелагіаль, абісаль. Бентос континентального шельфу і глибоководних жолобів.

Тема 13.     Типи внутрішніх водойм як середовище існування організмів. Біогеографічні особливості озер, рік, підземних водойм. Специфіка угрупувань водойм. Біогеографічне районування світового океану. Районування біоти прісних вод за Л.С. Бергом. Біогеографічна характеристика морів, що омивають Україну.

Тема 14.     Біогеографія культурної фауни і флори. Історичні форми культурної флори і фауни. М.І. Вавілов про центри походження культурних рослин. Характеристика основних центрів. Сучасні ареали найважливіших культурних рослин. Центри походження домашніх тварин. Пасовищні екосистеми.

Тема 15.     Людина яке об’єкт біогеографії. Географічні й екологічні прабатьківщини людини. Поширення приматів. Розселення древньої людини. Прабатьківщина сучасної людини. Географія основних рас людини. Генетичні процеси в популяціях людини; географія груп крові і спадкових захворювань. Екологія людини й адаптація до географічного середовища.

Тема 16.     Біогеографія України. Біорізноманіття України. Ботаніко-географічне і зоогеографічне районування. Особливості флори і фауни островів території й водойм України. Ендемізм і його регіональні особливості. Рідкісні види вітчизняної флори і фауни і такі, що охороняються. “Червона книга” України. Заповідники України та їхня роль в охороні біологічної розмаїтості України.

Тема 17.     Методи біогеографічних досліджень. Ареалогічні методи. Принципи і методи біогеографічного картографування. Методи опису динаміки рослинного покриву і тваринного населення. Біогеографічні методи екологічного моніторингу, оперативного контролю за станом навколишнього середовища. Охорона генофонду.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, складання заліку.