Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біогеохімія довкілля

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни:

- формування знань з фундаментальних законів, які управляють біогеохімічною діяльністю живих істот у біосфері;

- розуміння хімічної сутності процесів у природі, єдності та взаємодії живої і неживої природи;

- формування сучасного світогляду на абсолютно новому підході – розглядати життя в цілому, з урахуванням геологічної ролі “живої речовини”.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- мати уявлення про основні закони, закономірності, принципи і поняття біогеохімії, хімічні властивості елементів та їх сполук, закономірності хімічних процесів, фізичні та хімічні властивості елементів, неорганічних і органічних речовин, їх значення у природному середовищі, у кругообігу речовин, у біохімічних процесах;

- розуміти властивості й особливості біосфери, фізико-хімічні процеси в компонентах біосфери, механізми міграції хімічних елементів, зумовлених антропогенною діяльністю;

- розуміти сутність біогеохімічних циклів основних хімічних елементів і сполук;

- класифікувати хімічні забруднювачі довкілля, їх походження і норми концентрацій у воді, повітрі, ґрунтах, організмах;

- інтерпретувати функції „живої речовини”, основи біогеохімічного районування, уявляти основи сучасної біоіндикації, її форми, типи, методи, рівні та тест-об’єкти;

- аналізувати механізм хімічних перетворень;

- аналізувати хімічну та фізико-хімічну поведінку природних та антропогенних забруднень в атмосфері, гідросфері, біосфері та екзосфері;

- розуміти та аналізувати хімічну суть еволюційних процесів у біосфері;

- пояснювати сутність біохімічних процесів кругообігу біогенних елементів, а також важких металів та біохімічної рівноваги в біосфері;

- пояснювати процеси теплового, техногенного забруднення та евтрофікації природних вод;

- обґрунтовувати поведінку забруднюючих речовин в атмосфері та їх вплив на процеси озоноутворення;

- застосовувати нові отримані знання, в т.ч. біогеохімічну інформацію для розв’язання практичних задач, пов'язаних із екологічною спеціальністю, при виконанні екологічних оцінок, експертиз і польових екодосліджень;

- володіти фізико-хімічними методами при підготовці даних екологічного моделювання природних процесів та об’єктів;

- класифікувати речовини живої і неорганічної природи;

- розпізнавати забруднюючі речовини за класами пріоритетності і небезпеки;

- розраховувати основні показники міграції, хімічного складу природних об’єктів, у т.ч. живих організмів;

- користуватися методами біогеохімії і біоіндикації;

- визначати ступінь небезпеки розвитку аномалій чи негативних біогеохімічних явищ за допомогою біоіндикаторів на макроскопічному рівні.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1.       Атомне молекулярне вчення. Закони хімії. Періодичний закон. Будова атомів та молекул. Хімічний зв'язок. Конденсований стан.

Тема 2.       Енергетика та направленість хімічних процесів.

Тема 3.       Розчини. Дисперсні системи. Дисоціація і комплексоутворення.

Тема 4.       Окислювально-відновні процеси. Основи електрохімії та корозії.

Тема 5.       Хімія р- та s- елементів.

Тема 6.       Основи хімії та біогеохімії d- та f- елементів.

Тема 7.       Геохімічні особливості геосфер земної кори та біосфери.

Тема 8.       Прикладні аспекти біогеохімічних досліджень та використання геохімічного інструментарію при вирішенні екологічних проблем.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, складання заліку.