Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біохімія (МБ)

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: сформувати систему знань, умінь і навичок з питань загальної біохімії, дати фундаментальні знання про будову і властивості макромолекул, що входять до складу живої матерії, обмін речовин і енергії, закласти основи знань технологічних процесів і підготувати студентів до свідомого і глибокого засвоєння наукових основ біологічних процесів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- історію розвитку і основні поняття біохімії;

- принципи і особливості структурної організації живих організмів різних класів;

- відміну живого від неживого;

- принципи зберігання і використання спадкової інформації;

-  будову основних класів біоорганічних сполук;

- основи біоенергетики та основні макроергічні сполуки: АТФ, ФЕП, ацетил-КоА і ін. - шляхи їх утворення і використання;

- класифікацію і номенклатуру ферментів;

- принципи структурної організації ферментів;

- коферменти і вітаміни, їх роль в організмі;

- основні поняття і закони кінетики ферментативних реакцій;

- основи нейрохімічної і гормональної регуляції біологічних процесів;

- способи транспорту електролітів і органічних речовин через мембрани клітин;

- метаболізм вуглеводів: анаеробний і аеробний;

- окисне фосфорилювання;

- фотосинтез;

- метаболізм білків: біосинтез білків, перетравлення білків та їх протеоліз;

- метаболізм ліпідів: перетравлювання жирів та їх ліполіз, β-окислення жирних кислот і їх утворення у клітині;

- основні методи генної інженерії - ендонуклеази рестрикції, ампліфікація ДНК, секвенування ДНК та ін.;

- методологію і методи біохімічного аналізу природного біоматеріалу;

 

вміти:

- вирішувати теоретичні завдання біохімії;

- визначати активність ферментів;

- вирішувати професійні завдання, спираючись на набутий досвід;

- планувати алгоритм дій для отримання наукових і прикладних результатів щодо заданої проблеми;

- оцінювати достовірність отриманих даних і формулювати висновки;

- підготувати дані для складання звітів, оглядів, наукових публікацій;

- працювати в біохімічній лабораторії з біохімічної посудом, центрифугою і низькотемпературним холодильником;

- виконувати титрометричний, УФ-спектрофотометричний і рефрактометричний аналізи речовин біологічного походження;

- обробляти й аналізувати первинний експериментальний матеріал;

- проводити біохімічні експерименти;

- шукати інформацію по заданій проблемі, аналізувати літературні дані з оригінальних статей, патентів, монографій, підручників і книг.

 

Зміст дисципліни (тематика): Регуляція біохімічних процесів. Будова і властивості ферментів, гормонів, надмолекулярних утворень (мультиферментних комплексів, біологічних мембран, нервових закінчень, іонних каналів). Основні реакції проміжного метаболізму.          

 

Види робіт: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, контрольні завдання.