Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біотехнологія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів наукового світогляду відносно біотехнологічних прийомів, ознайомлення з особливостями застосування біотехнології у вирішенні екологічних проблем, створення і застосування біологічно активних препаратів, одержання первинних практичних навичок роботи біотехнологічного спрямування.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- предмет, методи й завдання біотехнології;

- основні етапи розвитку біотехнології, загальні можливості застосування у практичній і науковій діяльності біотехнологічних методів традиційної і новітньої біотехнології;

- основні напрями біотехнології;

- зв'язок біотехнології з різними галузями національної економіки;

- об'єкти біотехнології та їх біотехнологічні функції;

- кінетику мікробіологічних процесів;

- промислове використання біотехнології у природоохоронній діяльності;

- біотехнологічні методи виробництва препаратів, альтернативних хімічним пестицидам;

- промислові технології культивування клітинних культур і вірусів;

- селекційно-генетичні методи одержання мікроорганізмів-продуцентів;

- принциповий механізм отримання суперпродуцентів цільових продуктів шляхом рекомбінантних технологій;

- біотехнологію препаратів – фіксаторів поживних елементів рослин;

- біотехнологічну трансформацію промислових відходів;

- біотехнологію захисту навколишнього середовища від шкідливих ксенобіотиків;

- про використання рослинних об'єктів в екобіотехнології;

- сучасні біотехнологічні прийоми в землеробстві та рослинництві;

 

вміти:

- застосовувати відповідну термінологію;

- орієнтуватися в сучасній науковій літературі з питань екобіотехнології;

- працювати на всіх рівнях біотехнологічного процесу: від розробки ідеї і її експериментальної перевірки в лабораторії до масштабування процесу до рівня виробництва;

- виконувати роботи, які пов’язані з отриманням, дослідженням та застосуванням мікроорганізмів, клітинних культур тварин і рослин, вірусів, ферментів, біологічно активних речовин, продуктів біосінтезу і біотрансформації;

- працювати з приладами та обладнанням для дослідження властивостей використовуваних мікроорганізмів, клітинних культур, одержуваних із їх допомогою речовин у лабораторних і промислових умовах;

- працювати на установках і устаткуванні для проведення біотехнологічних процесів, із засобами оцінки стану навколишнього середовища і захисту його від впливу антропогенного впливу.

 

Зміст дисципліни (тематика): Визначення, предмет, методи й завдання біотехнології. Перспективи розвітку. Зв'язок біотехнології з виробничими галузями. Об'єкти біотехнології та їх біотехнологічні функції. Культури клітин і тканин. Генна інженерія. Методи генної інженерії. Трансформація рослинного генома – регуляторні елементи. Введення генів у рослинні клітини. Проблеми біобезпеки трансгенних організмів. Основні принципи промислової організації біотехнологічних процесів. Сучасні біотехнології охорони навколишнього середовища. Біоремедіація. Утилізація органічних промислових, побутових і сільськогосподарських відходів. Біотехнологія очищення ґрунтів і води. Біотехнологія отримання енергоносіїв із фітомаси. Біотехнологія очищення викидів у повітря. Біотехнологічні аналітичні системи. Біопошкодження матеріалів. Біологічні методи захисту. Біологічні методи при культивуванні, збереженні і захисті рослин.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні завдання.