Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Економіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "ЕКОНОМІКА"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 «ЕКОНОМІКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

05 Social and Behavioral Science

Спеціальність

051 Економіка

051 Economy

Спеціалізація

Економіка та організація бізнесу, економічний розвиток підприємства

Кваліфікація

Радник-консультант із економічних питань

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра 240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Бакалавр, перший рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Економіка» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Економіка

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері економіки

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з економіки

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр з економіки може виконувати таку професійну роботу: в органах державного управління; на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки; у науково-дослідних закладах; у консалтингових та маркетингових установах; у міжнародних та недержавних організаціях та установах. Випускники можуть працювати на посадах: економіста в органах управління, банках, страхових, фінансових та інвестиційних компаніях, на промислових підприємствах, в агробізнесі та інших організаціях різних форм власності; професіонали в галузі бізнесу, бухгалтерського обліку та аудиту, праці та зайнятості, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; експертизи, дослідження, аналізу та прогнозування фінансового ринку, ринку інвестицій, праці, товарів і послуг.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістерський рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економіки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі економіки та підприємництва, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       дослідницькі навички;

8)       навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови (мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів економіки;

2)       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів в економіці;

3)       базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері електронної торгівлі та Інтернет-банкінгу;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей економіки;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у товарознавчій та митній експертизі;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасних аналізаторів та приладів у сфері експертизи товарів;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- здатність демонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах;

- здатність демонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі економіки;

- здатність демонструвати поглиблені знання принаймні в одному з напрямів економіки;

- здатність демонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність демонструвати знання основ економіки та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні обраній спеціалізації;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Історія економіки та економічної думки 3 90 і
1.1.10. Вища математика 6 180 і
1.1.11. Теорія ймовірностей і математична статистика 3 90 і
1.1.12. Економетрика 3 90 і
1.1.13. Оптимізаційні методи та моделі 3 90 з
Всього за п.1.1. 54 1620  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Іміджелогія 3 90 з
Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
1.2.2. Соціологія 3 90 з
Політологія
1.2.3. Психологія 5 150 з
Психологія спілкування
1.2.4. Правознавство 3 90 з
Правове забезпечення професійної діяльності
1.2.5. Інтернет у бізнесі 4 120 з
АРМ фахівця
Всього за п.1.2. 18 540  
Всього за І циклом 72 2160
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 4 120 і
2.1.3. Макроекономіка 4 120 і
2.1.4. Мікроекономіка 4 120 і
2.1.5. Політична економія 5 150 і
2.1.6. Статистика 4 120 з
2.1.7. Основи консалтингу 3 90 з
2.1.8. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 4 120 і
2.1.9. Регіональна економіка 4 120 і
2.1.10. Економіка підприємства 10 300 і
2.1.11. Економіка праці та соціально-трудові відносини 4 120 і
2.1.12. Стратегія і розвиток бізнесу 5 150 і
2.1.13. Маркетинг 4 120 і
2.1.14. Менеджмент 4 120 і
2.1.15. Міжнародна економіка 4 120 і
2.1.16. Інноваційне підприємництво 4 120 і
2.1.17. Інтернет у бізнесі 4 120 і
2.1.18. Моделювання та оцінка ризиків 4 120 з
2.1.19. Проектний аналіз 4 120 і
2.1.20. Економічна статистика 4 120 з
2.1.21. Потенціал і розвиток підприємства 4 120 з
2.1.22. Фінанси 4 120 і
2.1.23. Планування і контроль на підприємстві 6 180 і
2.1.24. Управління витратами 4 120 і
ПР.1 Ознайомча практика "Вступ до фаху" 2 60 дз
ПР.2 Навчальна практика 4 120 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича практика 8 240 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього за п.2.1. 126 3780  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Національна економіка 4 120 з
Планування бізнесу
Економіка природокористування
2.2.2. Операційний менеджмент 4 120 з
Контролінг у підприємницькій діяльності
Оцінка ефективності малого підприємства
2.2.3. Поведінка споживачів 3 90 і
Підприємницька діяльність
Організація виробництва
2.2.4. Аналіз господарської діяльності 4 120 з
Економіка, організація і планування діяльності підприємств
2.2.5. Страхові послуги 3 90 з
Комерційна діяльність
Рекламна діяльність
2.2.6. Підприємництво в ЗЕД 3 90 з
Біржова діяльність
Комерційне право
2.2.7. Логістика 3 90 з
Основи митної справи
Митне право
2.2.8. Організація і технологія торговельних процесів 3 90 з
Інфраструктура товарного ринку
Моделювання економіки
2.2.9. Звітність підприємства 3 90 з
Мале підприємництво
Господарське право
2.2.10. Інформаційний менеджмент 3 90 з
Маркетингові дослідження
2.2.11. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг 3 90 з
Етика бізнесу
2.2.12. Організація торгівлі 3 90 з
Маркетингові комунікації
2.2.13. Управління якістю 3 90 з
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Всього за п.2.2. 42 1260  
Всього за ІІ циклом 168 5040  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  60 1800
РАЗОМ: 240 7200