Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Спеціальна освіта (Корекційна освіта)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016 "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 «ОСВІТА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

01 «Освіта»

Education

Спеціальність

016 «Спеціальна освіта»

Special Education

Спеціалізація

Логопедія. Олігофренопедагогіка

Кваліфікація

Викладач логопедії, олігофренопедагогіки

Тип диплома та обсяг програми

Диплом магістра

90 кредитів; 1 р. 5 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули перший (бакалаврcький) рівень. Прийом здійснюється за результатами складання фахового вступного випробування.

 

А

Мета освітньої програми

передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру другого (магістерського) рівня професійної діяльності.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Програма використовується під час:

- визначення цілей освіти та професійної підготовки;

- визначення первинних посад випускників вищого навчального закладу та умов їх використання;

- розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої освіти вищого навчального закладу;

- визначення змісту навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації;

- професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

- прогнозування потреби в фахівцях відповідної спеціальності та освітнього рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта» знань, умінь та навичок навчання студентів відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти; організації та контролю їх самостійної роботи з використанням найбільш ефективних форм, методів і засобів навчання, нових освітніх технологій, у т.ч. інформаційних.

Формування у студентів навичок планування, проведення навчальної, виховної, корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Уміння обирати ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу.

 

Орієнтація програми

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Наявність у здобувачів вищої освіти знань в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності «Спеціальна освіта» (логопедія, олігофренопедагогіка); цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей з фізичними або розумовими вадами; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологія розвитку дітей із особливими освітніми потребами; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційно-розвиткового навчання і виховання, індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організація управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю; сучасні досягнення педагогічної дефектологічної науки і практики, Конвенції про права дитини та права інвалідів, Закони України в галузі освіти, підзаконні, нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання дітей з атиповим розвитком.

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника зі спеціальної освіти

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Магістр зі спеціальної освіти має право працювати на посаді викладача логопедії, олігофренопедагогіки, дефектолога у закладах освіти, організатора корекційно-реабілітаційної роботи реабілітаційних центрів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістр підготовлений до вступу до аспірантури

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами, підготовка до державної атестації.

 

Форми контролю

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, випускова атестація, захист дипломної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

- навички наукового пошуку в галузі спеціальної освіти;

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом галузі знань 01 «Освіта», здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації порушень психофізичного розвитку;

- здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

 

Професійні компетентності

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації порушень психофізичного розвитку;

- сучасні уявлення про принципи організації, навчально-методичного забезпечення та механізми практичної роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку;

- здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану психофізичного розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх послуг;

- сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері корекційної освіти, завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам із порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних проблем корекційної освіти;

- здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для виявлення осіб із порушеннями психофізичного розвитку та відбору їх у заклади корекційної освіти;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у діагностичному обстеженні осіб із порушеннями психофізичного розвитку;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів порушень психофізичного розвитку;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання при визначенні рівня психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти; прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних послугах;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань корекційної освіти осіб із порушеннями психофізичного розвитку;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання при здійсненні інформаційної роботи серед населення стосовно питань корекційної освіти;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні відповідності корекційної освіти стандартам корекційної освіти особам із порушеннями психофізичного розвитку;

- здатність організовувати та здійснювати навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання та виховання;

- здатність добирати та застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження для вивчення актуальних проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології.

F

Програмні результати навчання

 

Магістр спеціальності 016 «Спеціальна освіта» має бути підготовлений до вирішення типових професійних завдань у процесі викладацької діяльності; корекційно-педагогічної роботи у спеціальних, інклюзивних освітніх дошкільних закладах, центрах реабілітації й корекції, психолого-педагогічних консультаціях.

Магістр повинен мати такі спеціалізовано-професійні здатності:

 • знати пріоритетні напрями розвитку спеціальної освіти України;
 • знати зміст навчальних програм і методи організації навчання з предмета (дисципліни);
 • знати основні технологічні процеси на посадах в організаціях та установах відповідно до профілю фахової підготовки спеціальності 016 «Спеціальна освіта», педагогіку, психологію;
 • знати сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого навчання, реалізації компетентнісного підходу, розвиваючого навчання; встановлення контактів зі студентами, основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним обладнанням; правила з охорони праці та пожежної безпеки;
 • знати нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти;
 • знати педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну;
 • знати досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;
 • знати законодавство про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та протипожежної безпеки;
 • мати знання в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності «Спеціальна освіта» (логопедія, олігофренопедагогіка);
 • знати цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей з мовленнєвими та розумовими вадами;
 • знати загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку аномальних дітей;
 • знати програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади;
 • знати ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційно-розвиткового навчання і виховання, індивідуальні характеристики учнів;
 • знати вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю;
 • знати сучасні досягнення педагогічної дефектологічної науки і практики, Конвенції про права дитини та права інвалідів, Закони України в галузі освіти, підзаконні, нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання дітей з аномаліями у розвитку.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Педагогіка вищої школи 4 120 і
1.1.2. Психологія вищої школи 4 120 і
1.1.3. Методологія та організація наукових досліджень 4 120 і
1.1.4. Дидактика вищої школи 3 90 з
Всього за п.1.1. 15 450 4
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Соціальна відповідальність 4 120 з
Основи соціальної реабілітації
1.2.2. Комп'ютерні та інформаційні технології 4 120 з
АРМ фахівця
Всього за п.1.2. 8 240 2
Всього за І   циклом 23 690 6
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Актуальні проблеми корекційної психопедагогіки 4 120 з
2.1.2. Комплексний супровід осіб із загальним психічним недорозвиненням 4 120 з
2.1.3. Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи 5 150 і
2.1.4. Методика викладання корекційної педагогіки та спеціальної психології у ВНЗ 5 150 з
2.1.5. Методика викладання логопедії 4 120 і
2.1.6. Методика викладання логопсихології 4 120 і
ПР 1 Педагогічна практика 7 210 дз
ПР 2 Переддипломна практика 7 210 дз
  Підготовка магістерської роботи 10 300  
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 52 1560 10
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Методика викладання корекційної педагогіки 6 180 і
Актуальні проблеми спеціальної психології
2.2.2. Логопедичний практикум 6 180 і
Організація і планування логопедичної роботи
2.2.3. Психотерапія мовленнєвих вад 3 90 з
Сучасні проблеми психології особистості
  Всього за п.2.2. 15 450 3
Всього за ІІ циклом 67 2010 13
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 23  
РАЗОМ: 90 2700