Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Журналістика (Видавнича справа та редагування)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 "ЖУРНАЛІСТИКА"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 06 «ЖУРНАЛІСТИКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕДАГУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

06 журналістика

06 Journalism

Спеціальність

061 Журналістика

061 Journalism

Спеціалізація

Видавнича справа та редагування

Кваліфікація

Бакалавр з видавничої справи та редагування

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3 р.10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут філології та масових комунікацій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2012 р.

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобути ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої або середньої професійної освіти

 

А

Мета освітньої програми: Забезпечення підготовки в галузі журналістики за спеціалізацією «Видавнича справа та редагування»; надання студентам інформації з редагування та випуску у світ видавничої продукції.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Предмет – видавничий продукт у системі масової комунікації.

Засоби: редагування, макетування та верстка авторських оригіналів.

Процедури та умови: перевірка фактажу, редакторський аналіз, робота з авторським текстом.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Видавничий продукт у системі масової комунікації, спрямований на забезпечення суспільства якісною щодо змісту, форми та поліграфічного втілення друкованою продукцією, підвищення духовно-морального потенціалу читачів – споживачів цієї продукції.

 

Орієнтація програми

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

К 74.13.0 «Дослідження ринку і громадської думки»;

К 72.40.0 «Робота з базами даних»;

К 74.81.1 «Виконання фоторобіт»;

О 91.12.0 «Професійні організації (поширення інформації»;

О 91.32.0 «Політичні організації (поширення інформації»;

О 092.20.0 «Діяльність у сфері телебачення і радіомовлення»;

О 92.40.0 «Агенства друку».

 

Особливості та відмінності

Необхідність ознайомчої, навчальної, технологічної та виробничої практик.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Назва виду економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010

Секція J «Інформація та телекомунікації». Розділ 58 «Видавнича діяльність». Група 58.1 «Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність». Клас 58.19 «Інші види діяльності».

Назва професійної діяльності за КП ДК 003:2010

Розділ 2 «Професіонали». Підрозділ 24 «Інші професіонали». Клас 245 «Професіонали в галузі художньої творчості». Підклас 2451 «Професіонали в галузі літератури». Група 2451.2 «Письменники, редактори та журналісти». Код професійної назви роботи «Редактор друкованих видань» - 2451.2.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

3435 – організатори діловодства;

4190 – інші службовці, пов'язані з інформацією.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність:

- розуміти роль і функції історії, філософії, політики, економічних знань у суспільному житті;

- орієнтуватися у напрямках і тенденціях розвитку вітчизняної та світової видавничої справи;

- правильно оцінювати роль інформації для суспільства;

- аналізувати творчість культурного, релігійного, громадського діяча;

- знати основні періоди становлення і розвитку газетно-журнальної і книжкової справи в Україні і за кордоном;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички роботи і використання програмних засобів у комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання з основ загального редагування, текстології, журналістської майстерності та спеціально-професійних дисциплін;

- базові знання економіки та організації діяльності видавничо-поліграфічного виробництва, управління редакційно-видавничим процесом і уміння їх використовувати в професійній та соціальній діяльності;

- розуміти економічні принципи організації видавничої діяльності.

 

Професійні компетентності

Здатність:

- мати уявлення про діяльність визначних редакторів, видавців минулого і сучасності;

- базові уявлення про різноманітність об’єктів і суб’єктів видавничої справи як суспільної сфери діяльності;

- мати уявлення (згодом – знання) про редакційно-видавничий процес та його основні етапи;

- володіти однією з іноземних мов у межах, передбачених програмою;

- застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання наукової та іншої інформації;

- орієнтуватися у новинках літератури зі спеціальності, здійснювати науково-дослідну роботу;

- до застосування основних методів редакторського аналізу при опрацюванні текстів різного цільового і читацького призначення;

- мати базові уявлення про основні закономірності й сучасні тенденції розвитку книгознавства, бібліографії, стандартизації;

- до використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання редакторських робіт;

- до практичного й оперативного застосування знань і вмінь у конкретних професійних ситуаціях;

- до знання правових основ і законодавства України в галузі видавничої справи та редагування;

- до володіння навичками ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, мати навички роботи в команді;

- систематично підвищувати свою професійну майстерність;

- орієнтуватись у науковій літературі за профілем підготовки, самостійно набувати нових наукових знань;

- творчо давати відповіді на питання з використанням загальнонаукової та фахової термінології;

- ефективно використовувати у виробничому процесі сучасні комп'ютерні видавничі технології, нову поліграфічну техніку;

- використовувати у роботі набуті знання зі спеціальних предметів;

- прогнозувати результати видавничої діяльності конкретних редакцій, видавництв на підставі відомих аналогів;

- до використання теоретичних знань та практичних умінь при створенні та редагуванні журналістських матеріалів;

- до використання професійно-профільованих знань і практичних навичок з маркетингу та рекламознавства на сучасному інформаційному ринку;

- до використання професійно-профільованих знань і навичок з оформлення документації на всіх етапах редакційно-видавничого процесу за видами робіт;

- до використання знань, умінь і навичок змісту спеціалізованих професійних дисциплін у процесі вирішення практичних завдань;

- до використання професійно-профільованих знань й умінь із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій у галузі професійної діяльності.

F

Програмні результати навчання

 

У когнітивній (пізнавальній) сфері:

- знати правові основи видавничої та редакторської діяльності;

- орієнтуватися в асортименті книжкового ринку, прогнозувати місце майбутнього видання як товару;

- професійно працювати над творами різних видів ЗМІ та жанрів із урахуванням інтересів і можливостей певних груп читачів, особливостей сприйняття ними матеріалу;

- працювати з автором над уточненням комплектності оригіналу;

- смислово точно, логічно, послідовно, чітко, грамотно висловлювати свої думки, пропозиції, побажання, зауваження в усній та письмовій формах;

- активно використовувати надбання сучасної лінгвістичної науки для аналізу та редакторського опрацювання текстів;

- знати типологію та основні жанри різних видів літератури та особливості їх проходження у видавництві;

- володіти методикою аналізу тексту, написання редакційного висновку та виправлення авторського оригіналу;

- знати коректурні знаки та знаки опрацювання авторського оригіналу;

- уміти всебічно підготувати твір будь-якого виду літератури до друку, виходячи з його специфіки;

- перевіряти надійність та достовірність одержаної інформації;

- аналізувати зібрані факти у сукупності та зв’язках із іншими фактами;

- логічно та послідовно систематизувати зібрану інформацію;

- перевіряти наведені в матеріалі цифри, цитати, прізвища, коментарі, свідчення, оцінки тощо;

- володіти новітніми методами здобування, обробки й подачі інформації;

- знати специфіку випуску різних видів видань, підготовки їх до друку;

- володіти всіма операціями комп'ютерної підготовки видання – до передачі оригінал-макета на поліграфічне підприємство;

- знати основні засади теле- та радіомовлення;

- володіти технікою та технологією створення теле- та радіопередач;

- знати особливості редагування теле- та радіоматеріалів;

- ефективно планувати робочий час;

- проявляти ініціативу в професійній діяльності;

- здійснювати професійну діяльність у рамках Конституції України, її чинного законодавства;

- вміти на основі знань про історію свого фаху визначати цілі, смисл і завдання своєї діяльності;

- визначати стратегію, структуру й завдання власної професійної діяльності як члена редакційного колективу;

- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у редакційному колективі та зменшувати рівень їхнього впливу.

 

В емоційній (афективній) та психомоторній сферах:

- правильно оцінювати роль соціальної інформації для суспільства;

- вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоаналізу;

- толерантно ставитися до протилежних думок;

- уміти брати участь у дискусіях та виборі оптимальних рішень;

- підвищувати інтелектуальний рівень особистості, колективу, опираючись на знання закономірностей розвитку суспільства, тенденцій світової та вітчизняної науки, культури, освіти через професійну діяльність;

- спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням психологічних аспектів текстотворення і текстосприйняття, реалізовувати видавничі проекти з предмету діяльності;

- вміння передбачати кінцевий результат та наполегливо досягати мети;

- вміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні інтереси;

- виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості результатів у професійної діяльності;

- володіти толерантним ставленням до думок, поглядів на різні аспекти та характеристику діяльності або (та) об’єкти предметної діяльності;

- розуміти необхідність бути критичним та самокритичним;

- розуміти та сприймати етичні норми ділового спілкування;

- знати прийом посилення ефективності текстів різних жанрів, видів літератури та тематики;

- володіти сучасними методами цілеспрямованого впливу на формування інформаційного ринку в Україні;

- виконувати доручення керівника щодо планування і розробки концепції видання;

- поліпшувати зміст матеріалу та правити його;

- посилатися на офіційні й наукові джерела;

- забезпечувати індивідуально-авторське бачення та відображення світу;

- відображати дійсність через неупереджене тлумачення, коментування, інтерпретацію фактів;

- бути точним і пунктуальним у виконанні виробничих завдань;

- здійснювати професійну діяльність незалежно від несприятливих умов;

- прислухатися до зауважень, швидко їх аналізувати і використовувати для свого саморозвитку;

- бачити свої помилки і виправляти їх;

- мати чітку громадянську позицію відносно суспільних подій, явищ, процесів з метою їх адекватного відображення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Філософія 3 90 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.5. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.6. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Вступ до фаху  8 240 і 
1.1.9. Текстознавство 3 90 з 
  Всього за п.1.1. 41 1230  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 36 1080  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з,і
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 з,і
1.2.3. Психологія спілкування 3 90 і
1.2.4. Іміджелогія 3 90 з
1.2.5. Соціологія 3 90 з
1.2.6. Управління інформаційними технологіями (інформаційний менеджмент) 3 90 з
1.2.7. Право видавця і редактора 4 120 з,і
1.2.8. Культура видання. Видавничо-поліграфічні стандарти 8 240 і 
1.3. Факультативні дисципліни (поза кредитна) 
  Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90  
Всього за І циклом 77 2310
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології у видавничій діяльності 3 90 з 
2.1.3. Редагування художньої та дитячої літератури 6 180 з,і 
2.1.4. Редагування газетно-журнальних видань 4 120 і 
2.1.5. Редагування наукової, науково-популярної та вжиткової літератури  10 300 дз,і 
2.1.6. Редагування навчальної, енциклопедичної та довідкової літератури 10 300 дз,і 
2.1.7. Редагування перекладної літератури 5 150 і 
2.1.8. Практична стилістика 5 150 з,і
2.1.9. Історія української та світової видавничої справи 20 600 дз,і 
2.1.10. Редагування суспільно-політичної літератури 5 150 з
2.1.11. Організація та економіка видавничої справи 4 120 і
2..1.12. Макети і верстка 10 300 з 
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Бакалаврська робота 6 180 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 105 3150  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 58 1740  
2.2.1. Технічне редагування (шрифтознавство) 10 300 дз 
2.2.2. Книжкові та електронні видання (типологія видань) 10 300 з 
2.2.3. Художнє оформлення та редагування (комп'ютерна графіка) 10 300 і 
2.2.4. Основи редакторської майстерності 4 120 і
2.2.5. Рецензування творів 4 120 з
2.2.6. Маркетинг і промоція видань 4 120 і
2.2.7. Коректура 4 120 і 
2.2.8. Практикум з української мови у ЗМІ 8 240 і
2.2.9. Логіка і методика логічного аналізу тексту 4 120 з 
Всього за ІІ циклом 163 4890  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  94 2820
РАЗОМ: 240 7200