Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Фармація, промислова фармація

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ"

ОС бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 22 "ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 226 "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

22 Нealth protection

Спеціальність

226 Фармація, промислова фармація

226 Pharmacy

Спеціалізація

Фармація

Pharmacy

Кваліфікація

Бакалавр з фармації

Професійна кваліфікація

Фармацевт

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра 180 кредитів ЄКТС / 3 роки

Навчально-виховний підрозділ

Факультет біомедичних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

До 1 липня 2020 р.

Рівень програми

НРК – 6

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Фармація

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері фармації

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері фармації та орієнтує на актуальні напрямки досліджень, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника: поглибленим вивченням медичної складової навчальної програми фармації

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр з фармації може працювати: в аптеках, філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фірмах, на оптових аптечних складах, у контрольно-аналітичних лабораторіях, на фармацевтичних підприємствах, установах силових міністерств і відомств, у бюро судово-медичної експертизи, в установах по реалізації медичної техніки, в комітетах із наркоконтролю, експертами митної служби контролю; в установах, у науково-дослідних, медичних, фармацевтичних, навчальних та інших закладах, де є лабораторії відповідного профілю.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання в магістратурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, лабораторних, семінарських та практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням ділових ігор і тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі фармації або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фармації, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі хімії, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       дослідницькі навички;

8)       навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови (мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів хімії;

2)       базові знання основних наукових теорій, напрямків досліджень, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, методик досліджень у фармації;

3)       базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж та технічних засобів у сфері наукового спілкування та пошуку інформації в мережі Інтернет;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей знань і виробництва;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у санітарній та фармацевтичній експертизах;

9)       здатність розуміти і враховувати аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень у галузі фармації;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасного інноваційного обладнання;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування стратегії і тактики фармацевтичних досліджень у сучасних умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі фармації;

- здатність продемонструвати поглиблені знання в обраному напрямку фармації;

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності;

- здатність продемонструвати знання основ фармації та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості виконання професійних обов’язків;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності для формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для фармацевтичних досліджень електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці і безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Філософія 5 150 і
1.1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.5. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.6. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.7. Неорганічна хімія 5 150 і
1.1.8. Органічна хімія 6 180 і
1.1.9. Фізична та колоїдна хімія 4 120 і
1.1.10. Біофізика 3 90 і
1.1.11. Вища математика 3 90 і
1.1.12. Біологія, анатомія та фізіологія 5 150 і
  Всього за п.1.1. 54 1620  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Інтернет у бізнесі та медична продукція 6 180 з : 3
1.2.2. Оздоровче харчування з основами нутриціології 4 120  з : 4
1.2.3.  Фізичне виховання 5 150 з : 2
1.2.4. Екологія та екологічна етика 3 90 з : 6
Всього за І циклом  72 2160
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 3 90  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в фармації та безпека життєдіяльності 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі  фармації     3 90 дз
2.1.3. Латинська мова 3 90 і
2.1.4. Аналітична хімія 6 180 і
2.1.5. Фармацевтична ботаніка 4,5 135 і
2.1.6. Перша долікарська допомога та гігієна у фармації 3 90 з
2.1.7. Мікробіологія з основами імунології 5 150 і
2.1.8. Патологічна фізіологія 3 90 і
2.1.9. Біологічна хімія 4,5 135 і
2.1.10. Фармацевтична технологія 6,5 195 і
2.1.11 Фармакогнозія 6 180 і
2.1.12 Фармацевтична хімія 5,5 165 і
2.1.13 Фармакологія 7,5 225 і
2.1.14 Організація та економіка фармації 5,5 165 і
2.1.15 Маркетинг у фармації, МФТ 3 90 і
  Всього за п.2.1. 69 2070  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 21 630  
2.2.1. Токсикологічна хімія 8 240 дз
2.2.2. Технології парфюмерно-косметичних засобів 4 120 з
2.2.3. Промислова біотехнологія фармацевтичних препаратів 3 90 з
2.2.4. Хімічні основи судово-медичної експертизи 6 180 дз
Всього за циклом 2 90 2700  
  Всього теоретичного навчання 162 4860  
Практична підготовка
ПР.1 Ознайомча практика (ОЕФ) 2 60 дз
ПР.2 Навчальна практика  (Фармхімія) 2 60 дз
ПР.3 Технологічна практика (Фармтехнологія) 2 60 дз
ПР.4  Переддипломна практика 2 60 дз
  Бакалаврська робота  8 240 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
  Всього практичної підготовки 18 540  
Всього кредитів дисциплін вільного вибору  39 1170
РАЗОМ: 180 5400