Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Туризм (Менеджмент у готелях та інших місцях розміщення)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 "ТУРИЗМ"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 «ТУРИЗМ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність

242 «Туризм»

 

Спеціалізація

Менеджмент у готелях та інших місцях розташування

Кваліфікація

Магістр з туризму

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 р. 6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра менеджменту туризму

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Серпень 2016 р.

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень програми

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Диплом бакалавра, спеціаліста з основної чи суміжної спеціальності

 

А

Мета освітньої програми

В

Характеристика програми

 

Предметна область

24 «Сфера обслуговування»

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціалізація на вищих рівнях

 

Орієнтація програми

Науково-професійна

 

Особливості та відмінності

- відмова від вузької спеціалізації у комплектуванні складових навчальної програми – забезпечується підготовка фахівців широкого профілю, здатних працювати як у комерційному секторі, так і у структурі органів державного управління та місцевого адміністрування туристичної галузі;

- розробка циклу професійних дисциплін англійською мовою, що надає додаткові конкурентні переваги для випускників, які бажають працевлаштуватися у міжнародних компаніях – для бажаючих формується окрема академічна група;

- збалансоване поєднання форм індивідуального контролю та спільної роботи над науково-дослідними проектами, ступенева система накопичення балів – насамперед увага приділяється творчій реалізації та психологічному комфорту процесу навчання;

- залучення магістрантів до участі у web-конференціях, форумах, семінарах та інших заходах очної та дистанційної форми – надається можливість особистого спілкування та обміну досвідом із провідними науковцями та практиками туристичної галузі.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Туроператор туристичної агенції; турагент (менеджер) туристичної агенції; екскурсовод; інструктор, інспектор з туристичних подорожей; референт з туризму; інструктор-методист з туризму; фахівець готельно-ресторанної сфери; фахівець з туризму в органах виконавчої влади; викладач з туризму у вищих навчальних закладах; технік у науково-дослідних, проектно-розшукових, планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, туристичного, екологічного і природоохоронного профілів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Аспірантура

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентськоцентроване, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання

 

Форми контролю

Екзамени, заліки, звіти з практики

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

- розуміння міжкультурного аспекту діяльності туристичного підприємства, його соціальної відповідальності;

- знання методів і технологій маркетингових досліджень у сфері обігу продукції галузей нематеріального виробництва;

- знання теоретичних основ економічної безпеки держави, регіону та підприємства, принципів розрахунку нормативних показників і процедури їх затвердження;

- розуміння організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності галузей національної економіки, зокрема тих, що належать до сфери послуг;

- усвідомлення теоретичних засад та моделей функціонування надпросторових макрорегіонів, причинно-наслідкових зв'язків між явищами та подіями, що спонукаються процесами глобалізації і регіоналізації.

 

Професійні компетентності

- уміння досліджувати сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, динаміку та структуру міжнародних туристичних потоків, виділяти та оцінювати їх якісні характеристики;

- здатність проводити аналіз конкурентоспроможності національного туристичного продукту;

- здатність розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати стратегії зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств;

- здатність розробляти регіональні програми підтримки туристичної галузі, формувати інформаційно-комунікаційну мережу між представниками органів влади різних рівнів, громадськими організаціями та суб'єктами підприємницької діяльності;

- уміння будувати збалансовані схеми експортно-імпортних операцій та міжрегіональних трансфертів за участі туристичної та супутніх галузей, відстежувати тенденції функціонування ринку та вживати заходи із передбачення можливих криз, впроваджувати ефективну інвестиційну політику на різних рівнях господарювання;

- здатність використовувати набуті базові уявлення про сучасні інформаційні технології у процесі постановки задачі організації діяльності туристичного підприємства перед фахівцями технологічних галузей.

F

Програмні результати навчання

 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння основ з туристичної спеціалізації. Рівень знань цих основ туристичної сфери повинен бути вище базового, тобто рівнем, необхідним для роботи в традиційних сферах застосування, щоб виконувати дослідження на сучасному науково-аналітичному рівні розвитку туристичної сфери.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння напрямів туристичної діяльності, що мають відношення до високого рівня туристичної спеціалізації: види, різновиди, форми, напрями, класи обслуговування туристів у різних країнах світу тощо.

• Здатність демонструвати експериментальні навички у туристичній сфері (знання експериментальних методів та порядку проведення оціночно-аналітичних досліджень), які здійснюються під керівництвом, для перевірки інформаційних даних, статистики та дослідження. Це означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, складання схем та проведення оціночно-аналітичних досліджень, збір та аналіз даних, включаючи уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів.

• Здатність демонструвати знання та розуміння на високому рівні елементів теоретичної і практичної бази з туризму, формування гнучкого мислення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Методологія і організація наукових досліджень 3 90 з
1.1.3. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс 3 90 з
1.1.4. Міжнародне право 3 90 і
1.1.5. Інтелектуальна власність 3 90 з
1.1.6. Ділова іноземна мова 4 120 з,і
  Всього за п.1.1. 19 570
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Управління проектами у світовому туризмі 3 90 з
1.2.2. Чинники успішного працевлаштування за фахом 3 90 і
1.2.3. Інвестування туристичної діяльності 3 90 з
  Всього за п.1.2. 9 270
Всього за І циклом 28 840
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Моніторинг світового ринку туристичних послуг 3 90 і
2.1.2. Стратегія регіонального розвитку туризму 3 90 з, і
2.1.3. Стратегія розвитку та інновації курортної справи 3 90 з
2.1.4. Туристична політика зарубіжних країн 3 90 і
ПР.1 Науково-педагогічна (асистентська) практика 6 180 з
ПР.2 Стажування за фахом 15 450 з
  Магістерська робота 18 540 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 53 1590
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 9 270  
2.2.1 Менеджмент якості туристичних послуг 3 90 і
2.2.2 Маркетингові комунікації в туристичній діяльності 3 90 і
2.2.3 Проектний менеджмент у туризмі 3 90 з
Всього за ІІ циклом 62 1860
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
РАЗОМ: 90 2700