Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073енеджмент"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ММІРоЛ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

073 "Менеджмент"

 

Спеціалізація

Управління персоналом та економіка праці

Кваліфікація

Бакалавр з управління персоналом та економіки праці

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра;

240 кредитів; 4 роки

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

До 01.07.2020 року

Рівень програми

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 

А

Мета освітньої програми

Підготовка бакалаврів із управління персоналом та економіки праці, здатних здійснювати професійну діяльність на основі засвоєння базових управлінських понять та принципів, виконувати дослідження та аналіз процесів формування та ефективного функціонування системи менеджменту та процесів, що її забезпечують, з метою прийняття ефективних управлінських рішень

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Управління та адміністрування

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності у процесі навчання щодо вміння розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі професійної діяльності із застосуванням певних теорій та методів управління персоналом.

 

Орієнтація програми

Професійна, прикладна, дослідницька

 

Особливості та відмінності

У циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками управління соціально-економічними системами.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Сучасними сферами професійної діяльності здобувача вищої освіти з управління персоналом та економіки праці є:

  1. Комерційні структури: виробничі підприємства, ритейл і торгові фірми, транспортні компанії, PR, рекламні та іміджеві агенції, туристичні фірми, підприємства готельного і ресторанного бізнесу, страхові компанії, банківські установи, індустрія ЗМІ.
  2. Професійні посередники та дослідники на ринку праці: рекрутингові агенства, компанії з працевлаштування (аутстафери і аутсорсери), тренінгові центри та бізнес-школи, біржі праці, компанії Executive Search, організації коуч-менеджменту, агенції соціальних досліджень, кадрово-консалтингові фірми.
  3. Державні та інші структури: Міністерство соціальної політики України, науково-дослідні інститути, соціальні служби, органи місцевого самоврядування, штаб-квартири політичних партій, установи громадянського суспільства.
 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт, комплексний екзамен  з фаху.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до дієвої світоглядної позиції (збирати і тлумачити актуальні дані, потрібні для формування суджень із соціально-економічних питань; логічно й аргументовано формулювати і передавати свої думки та ставлення до подій у сучасному суспільстві, ситуацій виробничого характеру; планувати й організовувати соціально-економічні процеси;

- формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства);

- здатність збирати та обробляти інформацію (знаходити й аналізувати інформацію з різних джерел; працювати з інформацією у глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах; виконувати правила інформаційної безпеки та захисту комерційної таємниці);

- здатність до самостійної роботи та роботи під керівництвом лідера, набуття навичок, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, раціонально планувати, використовувати та управляти часом;

- здатність до ефективної комунікативної діяльності з керівництвом, колегами;

- здатність діяти відповідно до етичних засад у всіх сферах життєдіяльності, проявляючи чесність, відкритість, справедливість, порядність, доброзичливість, терпимість, слухати і сприймати думки інших;

- здатність використовувати невербальні засоби комунікації;

- здатність до безперервного навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань (набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті);

- здатність здобувати і засвоювати нові знання;

- здатність породжувати нові ідеї;

- ініціативність та командний дух.

 

Професійні компетентності

- здатність аналізувати чисельність і структуру персоналу;

- здатність виявляти потребу в навчанні персоналу;

- здатність аналізувати рівень умов праці, трудових процесів і затрат робочого часу;

- здатність аналізувати рівень виконання чинних норм праці та використання фонду оплати праці;

- здатність до визначення трудомісткості виробничої програми;

- здатність до складання балансу робочого часу;

- здатність до планування чисельності персоналу, продуктивності праці та роботи виробничих колективів, нормування праці;

- здатність до виконання економічних розрахунків;

- здатність до організації: професійної орієнтації шкільної молоді; професійного добору працівників на вакантні робочі місця; наймання, переміщення та звільнення працівників; надання відпусток працівникам.

- здатність вести облік: виконання планових завдань трудовими колективами; персоналу; продуктивності виробництва і продуктивності праці; витрат на персонал та трудомісткості;

- здатність контролювати: облік навчання (підготовки) кадрів; дотримання штатної дисципліни; використання робочого часу; виконання планових завдань соціального розвитку підприємства; дотримання правил охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог;

- здатність вести кадрове діловодство та виконувати інші завдання технологічного характеру (складати анкети, опитувальні листи для інтерв’ювання, опитування працівників, претендентів на вакантні посади; готувати для ЗМІ рекламні оголошення про вакантні посади і робочі місця; класифікувати, шифрувати і зберігати службові документи та виконувати приписи щодо збереження комерційної таємниці);

- здатність до інформаційного обслуговування працівників організації; консультувати працівників підприємства з питань управління персоналом, економіки праці, соціальної політики і трудового законодавства.

F

Програмні результати навчання

 

- демонструвати знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;

- критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття управління персоналом сучасного підприємства;

- орієнтуватися у чинній законодавчо-нормативній базі з питань соціально-трудових відносин;

- прогнозувати обсяги і структуру попиту на робочу силу та обсяги професійної підготовки за професіями та спеціальностями;

- організовувати основні напрямки самозайнятості: підприємництво, фермерство, творчу діяльність, індивідуальну трудову діяльність, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятих громадян;

- формувати ефективну комунікативну стратегію (доносити до інших людей інформацію, ідеї, проблеми та їх вирішення, власний досвід у галузі професійної діяльності);

- управляти комплексними діями або проектами (демонструвати знання та розуміння функцій управління персоналом: бути відповідальним за підбір, відбір, професійний розвиток персоналу;

- застосовувати інноваційні технології щодо мотивації персоналу;

- проводити аналіз діяльності персоналу, надавати пропозиції щодо формування нових конкурентних переваг персоналу, нести відповідальність за прийняття рішень тощо);

- розв’язувати складні завдання і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

- розробляти та використовувати критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин;

- виконувати наукові дослідження в галузі соціально-трудових відносин під методичним керівництвом досвідченого науковця.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів  4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Правознавство 5 150 з
1.1.10. Політична економія  5 150 і
1.1.11. Історія економіки та економічної думки 5 150 і
  Всього за п.1.1. 51 1530  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 21 630  
1.2.1. Соціологія 4 120 з
1.2.2. Вища математика 5 150 з,і
1.2.3. Теорія ймовірності і математична статистика 4 120 і
1.2.4. Мікроекономіка 4 120 і
1.2.5. Макроекономіка 4 120 і
1.2.6. Психологія  4 120 з
1.2.7. АРМ фахівця 5 150 з,і
1.2.8. Іміджелогія 4 120 і
1.2.9. Логіка 4 120 і
1.2.10 Політологія 4 120 і
Всього за І циклом  72 2160
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 3 90  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі управління персоналом та економіки праці 4 120 і
2.1.3. Вступ до спеціальності 3 90 з
2.1.4. Фінанси 4 120 і
2.1.5. Менеджмент 6 180 і
2.1.6 Маркетинг 4 120 і
2.1.7 Гроші та кредит 4 120 і
2.1.8 Економіка праці та соціально-трудові відносини 5 150 і, кр
2.1.9 Облік та аудит 4 120 і
2.1.10 Економіка підприємства 5 150 і
2.1.11 Міжнародна економіка 4 120 і
2.1.12 Статистика 4 120 і
2.1.13 Регіональна економіка 4 120 і
2.1.14 Організація праці 6 180 і, кр
2.1.15 Управління трудовим потенціалом 6 180 і
2.1.16 Управління зайнятістю 6 180 і
2.1.17 Нормування праці 6 180 і
2.1.18. Управління персоналом 6 180 і
2.1.19. Аудит персоналу 6 180 і
2.1.20 Фізіологія і психологія праці 5 150 і
2.1.21 Мотивування персоналу 5 150 і
ПР.1 Ознайомча практика 6 180 дз
ПР.2 Навчальна практика 6 180 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 126 3780  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 42 1260  
2.2.1 Самоменеджмент 7 210 з
2.2.2 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 7 210 з
2.2.3. Організація виробництва 7 210 з
2.2.4. Комерційна діяльність  7 210 з
2.2.5. Рекламний менеджмент 7 210 з
2.2.6. Логістика 7 210 з
2.2.7. Адміністративний менеджмент 7 210 з
2.2.8. Державне та регіональне управління 7 210 з
2.2.9. Корпоративна культура 7 210 з
2.2.10. Економетрика  7 210 з
2.2.11. Операційний менеджмент 7 210 з
2.2.12. Комунікативний менеджмент 7 210 з
2.2.13. Теорія організацій 7 210 з
2.2.14. Управління якістю 7 210 з
2.2.15. Оптимізаційні методи і моделі 7 210 з
2.2.16. Маркетингова товарна політика 7 210 з
2.2.17. Економічний аналіз  7 210 з
2.2.18 Фінанси підприємств  7 210 з
Всього за ІІ циклом 168 5040  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
Всього кредитів дисциплін вільного вибору  63 1890
РАЗОМ: 240 7200