Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

 

 

 

ОС Бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

 

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: Новокаховський гуманітарний інСтитут

 

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

 

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Information technologies

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Software engineering

Спеціалізація

Розробка програмного забезпечення

Кваліфікація

Фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення (бакалавр)

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний;

Бакалавр (240 кредитів / 3 роки 10 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра інформаційних технологій, Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2012-1016 роки

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

  1. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
  2. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї освіти молодшого бакалавра з підготовкою в обсязі 90, 120 або 180 кредитів відповідно з зарахуванням на другий або третій  курси.

 

 

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку спеціалістів у галузі програмної інженерії. Програмна інженерія – це інтегрування принципів математики, інформатики та комп'ютерних наук із інженерними підходами до розробки програмних систем різного рівня

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Теоретичний зміст предметної галузі: Створення програмного забезпечення в індустріальних умовах, його впровадження та підтримка.

Цілі навчання: підготувати фахівця з розроблення та тестування програмного забезпечення, максимально готового до працевлаштування.

Об’єкт вивчення та діяльності: створення програмного забезпечення.

Методи та техніки: сучасні методи, засоби та технології, що використовуються при створенні програмного забезпечення.

Інструменти та обладнання: сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Студент самостійно вибирає напрям своєї поглибленої спеціалізації:

  • Java,
  • C#,
  • WEB – програмування,
  • тестування програм,
  • інформаційні системи середнього та малого бізнесу.
 

Орієнтація програми

Орієнтація на сучасні технології програмування з огляду на нагальні вимоги роботодавців

 

Особливості та відмінності

Базова підготовка для роботи у спеціалізованих програмістських фірмах, а також у сфері середнього та малого бізнесу.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

- Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення та тестування програмного забезпечення

 

Продовження освіти (академічні права)

Для фахівців рівня «бакалавр» - навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Базове централізоване навчання поєднується із проблемно-орієнтованим навчанням за вибором студентів. Можливо використання електронного навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійного навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі, що передбачає застосування теорій та методів програмної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Z2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел).

Z3. Здатність застосовувати знання на практиці.

Z4. Вільне усне і письмове спілкування українською мовою та здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою.

Z5. Міжособистісні навички та вміння.

Z6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Z7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення.

Z8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Z9. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді.

Z10. Базові дослідницькі навички й уміння.

 

Професійні компетентності

P1. Здатність застосовувати бази даних при розробці програмного забезпечення.

P2. Здатність програмувати різними мовами програмування та налагоджувати програмний код із використанням оптимальних структур даних.

P3. Здатність розробляти окремі компоненти комп’ютерних систем, алгоритмічне та програмне забезпечення з використанням сучасних методів і засобів проектування, систем автоматизації проектування тощо.

P4. Здатність проектувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення.

P5. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж.

  1. Здатність використовувати знання з побудови операційних систем, апаратних платформ, мережевих технологій при розробці програмного забезпечення.

P7. Здатність розробляти ефективні алгоритми для застосування при розв‘язанні задач залежно від предметного середовища, застосовувати алгоритми для конкретних задач, перетворювати алгоритми на програмний код.

P8. Здатність забезпечувати безпеку програм та даних у процесі професійної діяльності.

P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.

P10. Здатність виявлення та аналізу вимог, оцінювати вимоги за критеріями узгодженості з потребами, тестованості, здійсненності архітектурного проекту програмного забезпечення, функціонування та супроводу до програмних засобів.

P11. Здатність оформлювати отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.

P12. Здатність проектувати архітектуру системи та архітектуру програмних засобів.

P13. Здатність розробляти додатки для систем мобільного зв’язку.

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

 

 

 

F

Програмні результати навчання

 

N1.      Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

N2.      Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

N3.      Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах.

N4.      Мати знання з новітніх технологій у галузі комп’ютерних наук.

N5.      Знати та розуміти вплив технічних рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті.

N6.      Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

N7.      Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.

N8.      Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

N9.      Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності.

N10.    Вміти розраховувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати типове для спеціальності обладнання.

N11.    Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії.

N12.    Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

N13.    Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їх компонентів.

N14.    Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

N15.    Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.

N16.    Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

N17.    Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

N18.    Вміння використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

N19.    Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

N20.    Усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

N21.    Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                                    
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Вступ до спеціальності та студентська наука 3 90 і
1.1.9. Вища математика 12 360 і,з,і
1.1.10. Теорія ймовірності та математична статистика 3 90 і
1.1.11. Фізика 4 120 і
1.1.12. Дискретна математика 3 90 з
1.1.13. Алгоритми і структури даних 4 120 і
  Всього за п.1.1. 62 480
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Комерціалізація стартап-проектів 3 90 з
1.2.2. Інтернет у бізнесі 3 90 і
1.2.3. Лінейне програмування та чисельні методи 6 180 і
1.2.4. Командна робота в ІТ-проектах 3 90 з
  Всього за п.1.2. 15 450
Всього за І циклом  77 840
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Архітектура комп’ютера 6 180 і,кр
2.1.2. Архітектура та проектування програмного забезпечення 6 180 і
2.1.3. Бази даних (КП) 8 240 з,і,кп
2.1.4. Безпека даних і програм 6 180 і
2.1.5. Інженерія програмного забезпечення 3 90 з
2.1.6. Основи робототехніки  4 120 з
2.1.7. Комп`ютерні системи та мережі 6 180 з
2.1.8. Моделювання та конструювання програмного забезпечкння 6 180 і
2.1.9. Основи програмування 8 240 з,і,кр
2.1.10. Операційні системи 8 240 з, і
2.1.11. Основи WEB-дизайну 6 180 і
2.1.12. Основи WEB-програмування  8 240 з,і,кр
2.1.13. Охорона праці в галузі 3 90 з
2.1.14. Системне програмування 5 150 і
2.1.15. Основи об’єктно-орієнтованого програмування 8 240 з, і, кр
2.1.16. Якість та тестування ПЗ 6 180 з
  Практична підготовка      
ПР.1 Ознайомча практика 6 180 дз
ПР.2 Навчальна практика 6 180 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 дз
  Бакалаврська робота 9 270 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 132 1050
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 31 930  
2.2.1. Мова Java (Developer) 9 270 з
2.2.2. Інтегровані пакети прикладних програм 4 120 з
2.2.3. Сучасні технології програмування 6 180 з
2.2.4. Периферійні пристрої ЕОМ 6 180 з
2.2.5. Комп’ютерна схемотехніка 6 180 з
Всього за ІІ циклом 163 1860
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Всього вибіркових дисциплін 46 1380  
РАЗОМ: 240 7200