Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Економіка (Економіка підприємства)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "ЕКОНОМІКА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 «ЕКОНОМІКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

05 "Соціальні та поведінкові науки"

05 “Social and behavioral studies”

Спеціальність

051 «Економіка»

051 “Ecnomics”

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Магістр економіки

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 р. 6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Рівненський інститут Університету «Україна»,

кафедра економіки та економічної теорії

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Акредитована в 2012 р. на період 5 років

Рівень програми

FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень, HPK – 7 рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність диплома бакалавра або спеціаліста

 

А

Мета освітньої програми:

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками та здатні вирішувати дослідницькі й управлінські завдання і проблеми функціонування економічних систем різного рівня, зокрема підприємств за видами економічної діяльності; забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»/05 “Social and Behavioral Studies”

Спеціальність: 051 «Економіка» /051 “Ecnomics”

Об’єкти вивчення: сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економ ічної політики та економіки підприємства.

Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; передові теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетуваня; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовую ться в економічній діяльності.

 

Основний фокус програми та її спеціалізації

Дослідження з економіки та управління підприємствами.

Програма спрямована на розробку, впровадження та інструментально-аналітичне забезпечення систем управління діяльністю підприємства, зокрема промислового підприємства, поглиблене економічне обгрунтування управлінських рішень з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку суб’єктів господарювання.

 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна

 

Особливості та відмінності

Характерною особливістю програми є підготовка фахівців, здатних застосовувати новітні методики та сучасні знання та вміння при визначенні та аналізі актуальних задач науки та практики у сфері економіки підприємства, зокрема промислового підприємства, а також використовувати ефективний інструментарій при розробці рішень щодо їх розв’язання.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робочі місця на підприємствах різної форми власності, у науково-дослідних інституціях, контрольно-інспекційних, консалтингових організаціях та банках, а також відповідні посади в системі державного або регіонального управління. Самостійне працевлаштування

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Поглиблене навчання з набуттям загальних та спеціальних компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних завдань у професійній сфері діяльності. Лекції, практичні роботи, лабораторний практикум, дослідження, самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота, виконання індивідуальних робіт. Наукове керівництво, підтримка і консультування при підготовці кваліфікаційної роботи магістра.

 

Форми контролю

Система оцінювання включає письмові та усні екзамени, заліки, поточний та підсумковий контроль, презентації, захист розрахунково-графічних робіт, курсових робіт і проектів. Апробація результатів досліджень на наукових конференціях. Публікація результатів досліджень у наукових виданнях. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

1. Інструментальні компетентності:

ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗКЗ. Здатність планувати та управляти часом.

2. Міжособистісні компетентності:

ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК6. Професійні етичні зобов'язання.

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК8. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності.

3. Системні компетентності:

ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між явищами та процесами.

ЗК10. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК13. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК14. Здатність до інноваційної діяльності.

ЗК15. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК16. Здатність проводити дослідження та презентувати результати.

 

Професійні компетентності

ПК. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економ ічною діяльністю.

ПК2. Здатність до професійної комунікації у сфері економіки іноземною мовою.

ПКЗ. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.

ПК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів.

ПКЗ. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку.

ПК6. Здатність формулювати професійні задачі у сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні ресурси.

ПК7. Здатність обгрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб 'єктів господарювання.

ПК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обгрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

ПК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

ПК11. Здатність до використання сучасних програмних платформ реалізації алгоритмів, економіко-математичних та імітаційних моделей.

ПК12. Здатність до розробки та експлуатації систем підтримки прийняття управлінських рішень.

ПК13. Здатність до застосування спеціальних пакетів аналізу статистичних даних та моделювання економічних процесів і систем.

ПК14. Здатність до визначення та обгрунтування вибору управлінських технологій, використання яких забезпечує ефективну економічну діяльність суб’єктів господарювання.

ПК15. Здатність до виявлення, аналізу, структурування проблем розвитку обраної спеціальної області дослідження діяльності підприємства та обгрунтування управлінських рішень щодо їх розв'язання.

ПК16. Здатність до розробки та обгрунтування управлінських рішень щодо стратегічних змін та контролю їх впливу на результати економічної діяльності підприємства.

ПК17. Здатність проектувати та удосконалювати систему планування і контролю діяльності підприємства.

ПК18. Здатність оцінювати рівень економічної безпеки бізнесу, обстежувати динаміку ринкової кон'юнктури й узагальнювати розвиток ситуацій з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

ПК19. Здатність визначати тренд конкурентоспроможності розвитку підприємства, обгрунтовувати параметри окремих напрямків розвитку, опрацьовувати економічні характеристики альтернативних шляхів їх реалізації.

F

Програмні результати навчання

 

РН 1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.

РН2. Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів як передумову ділового успіху.

РНЗ. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.

РН4. Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом.

РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.

РН6. Знати основи соціальної відповідальності, авторського права, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.

РН7. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.

РН8. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв'язання задач, які характерні для економіки.

РН9. Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.

РН10. Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об’єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв'язання прикладних завдань у галузі професійної діяльності.

РН1. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.

PH12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність досліджуваних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем і їх елементів та вдосконалювати методики їх проведення.

PH13. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.

РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.

РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності.

РН16. Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів академічної доброчесності.

РН17. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові.

РН18. Здійснювати професійні комунікації у сфері економіки англійською мовою.

РН19. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

РН20. Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями.

РН21. Проводити дослідження розвитку соціально-економічних систем та презентувати отримані результати.

РН22. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

РН23. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

РН24. Обгрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання і прогнозування.

РН25. Застосовувати сучасні інформаційні технології в соціально-економічних дослідженнях.

РН26. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі у сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.

РН27. Обгрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб 'єктів господарювання.

РН28. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

РН29. Застосовувати наукові підходи до формування та обгрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

РН30. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

РНЗІ. Володіти інструментальними засобами програмних платформ імітаційного моделювання.

РН32. Застосовувати сучасні програмні платформи для розробки імітаційних моделей та реалізації модельних експериментів.

РНЗЗ. Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та оцінки інформації; інструментарієм аналізу, моделювання, проектування для виконання завдань дослідження та/або управління.

РН34. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.

РН35. Встановлювати економічні зв'язки між елементами системи управління підприємством, володіти технологіями інтегрованого управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємства.

РН36. Вміти обгрунтовувати фінансові результати діяльності підприємства.

РН37. Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи на підприємстві.

РН38. Вміти оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів і розробляти плани їх реалізації.

РН39. Вміти оцінювати рівень економічної безпеки бізнесу, обстежувати динаміку ринкової кон’юнктури й узагальнювати розвиток ситуацій з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

РН40. Вміти застосовувати інструменти аналітичного забезпечення сучасних систем управління з урахуванням особливостей функціонування та розвитку суб’єктів господарювання в умовах невизначеності.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл загальної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Глобальна економіка 4 120 і
1.1.2. Соціальна відповідальність 4 120 і
1.1.3. Інноваційний розвиток підприємства 4 120 і
1.1.4. Методика та організація наукових досліджень 2 60 з
1.1.5. Дидактика вищої школи                                                                                                                           3 90 з
Всього обов’язкових дисциплін п. 1.1. 17 510  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Стратегічне управління підприємством 3 90 з
1.2.2. Фінансовий менеджмент 3 90 з
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 6 180  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.2.1. Цивільний захист 1 30 дз
Всього за циклом п.1. 23 690  
2. Цикл професійної підготовки 2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Управління проектами 4 120 і, КР
2.1.2. Економічне управління підприємством 4 120 і
2.1.3. Конкурентоспроможність підприємством 4 120 і
2.1.4. Інтелектуальний бізнес 4 120 і
Всього за циклом п.2. 16 480  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Управління потенціалом підприємства 4 120 і
2.2.2. Економічна діагностика 4 120 і, КР
2.2.3. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств 4 120 з
2.2.4. Управління консалтинговим бізнесом 4 120 з
2.2.5. Економічна оцінка майна і нерухомості 4 120 з
2.2.6. Звітність підприємства 3 90 з
Всього вибіркових дисциплін п. 2.2. 23 690  
Всього за циклом п.2. 39 1170  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
  Педагогічна і науково-дослідницька практика 9 270 дз
  Дипломне проектування 12 360  
  Всього  21 630  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Підсумкова атестація 2 60
Всього дисциплін вільного вибору студентів 29 870
РАЗОМ: 90 2700