Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Філологія (Переклад (англійська і німецька мови))

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ ПІЕП

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanitarian Sciences

Спеціальність

035 Філолoгія

035Philology

Спеціалізація

Переклад (англійська і німецька мови)

Кваліфікація

Бакалавр з перекладу (англійська і німецька мови)

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

бакалавр

240 кредитів; 4 роки

Навчально-виховний підрозділ

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

До 01.07.2018

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень, НРК-6

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Сертифікат ЗНО, диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити загальнонаукову і професійно-практичну підготовку студентів, яка дасть їм можливість самостійно виконувати професійні функції відповідно до переліку первинних посад фаху перекладача/викладача іноземних мов; забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність на ринку праці, можливості самореалізації у професії та в подальшій освіті й самоосвіті.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Об’єкт вивчення: система мови та перекладознавство.
  • Цілі навчання: розуміння особливостей побудови та розвитку системи мови та філологічної науки, вміння застосовувати лексичний та граматичний матеріал на практиці, вирішувати актуальні проблеми перекладознавства.
  • Теоретичний зміст предметної області: поняття «філологія», «система мови», «перекладознавство», «білінгвізм».
  • Методи, методики та технології: комплексний метод тлумачення філологічних засад, методи та способи перекладу.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна. Акцент на здатності забезпечувати переклад наукової, технічної, суспільно-політичної, економічної та іншої спеціальної літератури, патентних описів, нормативно-технічної документації, матеріалів листування із зарубіжними організаціями, матеріалів конференцій, нарад, семінарів і т.п.; виконувати у встановлені терміни усні і письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог щодо наукових і технічних термінів і визначень; здійснення редагування перекладів і визначень щодо тематики перекладів у відповідних галузях економіки, підготовки анотацій та рефератів іноземної літератури і науково-технічної документації; ведення роботи з уніфікації термінів, удосконалення понять і визначень щодо тематики перекладів у відповідних галузях економіки, науки і техніки, обліку і систематизації виконаних перекладів, анотацій, рефератів. Загальна освіта в області іноземної філології, теоретичного практичного мовознавства та перекладознавста.

 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна

 

Особливості та відмінності

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з філології

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема: перекладач

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання в магістратурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, денне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки;

Підсумковий контроль – бакалаврська робота.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до засвоєння багатофункціонального комплексу знань, умінь і ставлень, необхідного для особистісної реалізації, розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування.

 

Професійні компетентності

Володіння інваріативною складовою напряму і спеціальності, тобто знаннями, уміннями, досвідом, цінностями і ставленням до перекладацької діяльності, лінгвістичною компетентністю; готовність забезпечувати процес перекладацької діяльності відповідною навчально-методичною документацією та інноваційними проектами.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває таких компетентностей:

Знання і розуміння:

* аналіз та синтез на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

* мислення, відкритість до застосування філологічних знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті;

* виконання дослідження у групі під керівництвом лідера, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом;

* ефективне спілкування та представлення складної комплексної інформації у стислій форми усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікативні технології та відповідні терміни;

* дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності та етики, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з філології на соціальну сферу;

* розуміння структури філологічної науки, поділ знань на мовознавчу та літературознавчу складові, досконале знання державної та володіння іноземними мовами, білінгвальна компетентність на рівні професійного і побутового спілкування;

* оцінювати переклади і знаходити відповідні філологічні рішення;

* виконання перекладів незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати виконане завдання;

* здатність практичного застосування сучасних інформаційних технологій для проведення філологічних досліджень та перекладів;

* мовна компетенція та достатня висока обізнаність у лінгвокраїнознавстві;

* шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті філологічні знання.

Застосування знань і розумінь:

* здатність продемонструвати знання та розуміння основ філології та перекладознавства;

* здатність адекватно перекладати письмові та усні тексти, редагувати переклади;

* здатність продемонструвати знання та розуміння різножанрових письмових та усних текстів (анотування, реферування);

* здатність продемонструвати знання та розуміння мовознавства та переклодознавства, що мають відношення до базового рівня філології;

* здатність адекватно забезпечувати лінгвістичний супровід;

* здатність застосовувати знання та розуміння на операційному рівні елементів філології та перекладознавста, щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків;

* використовувати знання іноземної мови в перекладі тексту з «мови автора» на «мову читача»;

* знання особливостей термінотворення та функціонування термінів у текстах різних видів;

* базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента: юридичний переклад та переклад зовнішньоекономічної діяльності;

* здатність перекладати, редагувати новини та інших матеріалів іноземними мовами;

* здатність продемонструвати вправність у використанні англійської та німецької мов, включаючи спеціальну термінологію, володіння мовами (як рідною, так і іноземними), знання інформаційних та культурних особливостей міжнародного спілкування та комунікації;

* здатність коректно виконувати машинний переклад та редагувати, уніфікувати науково-технічну термінологію;

* здатність створювати бази даних лінгвістичного спрямування, продемонструвати знання та розуміння методу контент-аналізу комунікації; інформаційних технологій для опрацювання текстової інформації;

* продемонструвати вправність у формуванні лінгвістичного забезпечення різних інформаційних систем;

* розуміти структуру філологічної науки, поділ знань на мовознавчу та літературознавчу складові.

Формування суджень:

* здатність використовувати знання в галузі філології;

* розуміти лінгвістику як особливу науку, що вивчає структуру і функціонування мови;

* володіти знаннями з усіх галузей мовознавства;

* мати навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій;

* вільно володіти іноземними мовами (англійською, німецькою);

* мати навички наукових досліджень у галузі філології;

* володіти навичками публічного мовлення, аргументації, ведення дискусії і полеміки;

* володіти термінологічним апаратом сучасної мовознавчої і філологічної науки.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова за професійним спрямуванням 4 120 з,і
1.1.3. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.4. Інформаційні технології 4 120 з,і
1.1.5. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.6. Вступ до мовознавства  3 90 з
1.1.7. Латинська мова 4 120 з,і
1.1.8. Правознавство 3 90 з
1.1.9. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови 3 90 з
1.1.10. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови 3 90 з
1.1.11. Загальна теорія перекладу  3 90 дз, кр
1.1.12. Філософія 3 90 і
  Всього за п.1.1. 42 1260  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 14 420  
1.2.1. Економічна теорія 4 120 з
1.2.2. Соціологія 4 120 з
1.2.3. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.4. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 3 90 і
1.2.5. Логіка 4 120 з
1.2.6. Менеджмент 4 120 з
1.2.7. Політологія 3 90 і
1.2.8. Термінознавство першої іноземної мови 3 90 з
1.2.9. Країнознавство 3 90 з
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Комерціалізація стартап-проектів 2 60  
1.3.2. Фізичне виховання 4 120  
1.3.3. Інвалідність і суспільство 3 90  
Всього за І циклом  56 1680
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 з
2.1.2. Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності 3 90 з
2.1.3. Практичний курс першої іноземної мови 35 1050 і,і,і,і,з,і
2.1.4. Практика письмового та усного перекладу 27 810 і,і,і,і
2.1.5. Практична граматика 22 660 і,і,і,і,і
2.1.6. Практичний курс ІІ іноземної мови  30 900 з,і,з,і,з,і
2.1.7. Стилістика І іноземної мови 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Виробнича практика 4,5 135 дз
ПР.4 Виробнича практика 4,5 135 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 140 4200  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 44 1320  
2.2.1. Переклад спеціальних текстів 3 90 з
2.2.2. Термінознавство першої іноземної мови 3 90 з
2.2.3. Країнознавство 3 90 з
2.2.4. Усний послідовний двосторонній переклад 4 120 і,і,кр
2.2.5. Історія зарубіжної літератури 3 90 з
2.2.6. Методика викладання іноземної мови 3 90 з
2.2.7. Сучасна ділова іноземна мова (німецька) 3 90 з
2.2.8. Основи теорії мовної комунікації 3 90 з*
2.2.9. Практичний курс ІІІ іноземної мови 7 210 з,і
2.2.10. Загальна теорія перекладу  3 90 з,кр
2.2.11. Історія основної іноземної мови 3 90 з*
2.2.12. Двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів 3 90 з*,кр
2.2.13. Порівняльна типологія лексики і граматики іноземної та української мов 3 90 з
2.2.14. Еквівалентність перекладу семантиці мовних одиниць 3 90 з
2.2.15. Дипломатичний протокол та етикет 3 90 з
2.2.16. Міжнародні організації 3 90 з
2.2.17. Українознавство (англійською мовою) 4 120 і,і,кр
2.2.18. Переклад науково-технічної літератури 3 90 з
2.2.19. Двосторонній переклад 3 90 з
2.2.20. Переклад другої іноземної мови 3 90 з
2.2.21. Англо-німецькомовний етикет 3 90 з*
2.2.22. Лінгвокраїнознавство країн ІІІ іноземної мови 7 210 з,і
2.2.23. Германське мовознавство 3 90 з,кр
2.2.24. Основи підготовки гідів-перекладачів 3 90 з*
2.2.25. Порівняльна граматика іноземної та української мов 3 90 з*,кр
2.2.26. Порівняльна лексикологія іноземної та української мов 3 90 з
Всього за ІІ циклом 184 5520  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  58 1740
РАЗОМ: 240 7200