Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Філологія (Переклад (англійська і німецька мови))

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ ПІЕП

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanitarian Sciences

Спеціальність

035 Філолoгія

035 Philology

Спеціалізація

Переклад (англійська, німецька мови)

Кваліфікація

Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

магістр

90 кредитів; 1 р. 6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

До 01.07.2018

Рівень програми

другий (магістерський) рівень, НРК-7

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Диплом бакалавра, спеціаліста, магістра

 

А

Мета освітньої програми

формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні завдання і проблеми комплексного характеру в галузі перекладознавства та викладання іноземних мов

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Об’єкт вивчення: система мови та перекладознавство.

Магістр повинен знати основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних та соціально-економічних наук; етичні та правові норми, що регулюють діяльність та відносини між людьми; сучасні наукові методи філологічних досліджень; розуміти сутність мови та її зв'язок із навколишнім світом; походження та розвиток мови, її рівнів; основні одиниці мови та мовлення; лінгвокраїнознавчі особливості мови; основні категорії та види перекладу; особливості перекладацької діяльності; психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності – говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Підготовка майбутнього перекладача з двох мов (англійської та німецької), який оже може виконувати свої обов’язки як письмового, так і усного перекладача.

 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна

 

Особливості та відмінності

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з перекладу і викладання англійської та німецької мов. Програма передбачає необхідність практики (стажерської та переддипломної), наявність мовних асистентів-іноземців.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема, перекладач, секретар-референт, викладач і вчитель англійської та німецької мов

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання в аспірантурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, денне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки;

Підсумковий контроль – магістерська робота.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до засвоєння багатофункціонального комплексу знань, умінь і ставлень, необхідного для особистісної реалізації, розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування.

 

Професійні компетентності

Володіння інваріативною складовою напряму і спеціальності, тобто знаннями, уміннями, досвідом, цінностями і ставленням до перекладацької діяльності, лінгвістичною компетентністю; умінням вирішувати актуальні проблеми перекладознавства; готовність забезпечувати процес перекладацької діяльності відповідною навчально-методичною документацією та інноваційними проектами.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває таких компетентностей:

Знання і розуміння:

– сучасні уявлення про механізми та закономірності педагогічного процесу у ВНЗ, про психологічні основи педагогічного процесу у ВНЗ, про методику викладання у вищій школі;

– основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук;

– етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища;

– сучасні наукові методи філологічних досліджень;

– розуміння сутності мови як суспільного явища, її зв'язок із мисленням, культурою та суспільним розвитком народу;

– функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

– основні категорії та види перекладу;

– особливості перекладацької діяльності;

– особливості ділового мовлення та ведення діловодства;

– особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою;

–        психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності – говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.

Застосування знань і розумінь:

– аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства;

– орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки;

– застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні професійних та життєвих завдань;

– використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього;

– володіти розвиненою культурою мислення, вміти чітко і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

– бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь діяльності;

– володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства;

– перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти;

– застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше);

– враховувати системні міжмовні розбіжності у практиці перекладу;

– використовувати у практиці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних;

– вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях.

Формування суджень:

– здатність використовувати знання в галузі перекладацької діяльності;

–     уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

–         здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички та вирішувати практичні завдання в галузі.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Педагогіка та психологія вищої школи 3 90 з
1.1.2. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.3. Соціолінгвістика 3 90 з
Всього за п.1.1. 9 270  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 3 90  
1.2.1. Лінгвістичні проблеми сучасного перекладознавства 3 90 з
1.2.2. Методологія перекладознавчих досліджень 3 90 з
Всього за І  циклом  12 360  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Практичний курс основної іноземної мови 10 300 і,і,і
2.1.2. Практика перекладу основної іноземної мови 11 330 і,і,і
2.1.3. Практичний курс ІІ іноземної мови і переклад (німецька мова) 10 300 і,і,і
ПР.1 Переддипломна стажерська практика 6 180 дз
ПР.2 Виробнича (переддипломна) практика 9 270 дз
  Магістерська робота 10,5 315  
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього п. 2.1. 58,5 1755  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 19,5 585  
2.2.1. Практичний курс ІІІ іноземної мови 7,5 225 і,з,і
2.2.2. Труднощі художнього перекладу 3 90 з
2.2.3. Техніка перекладу ІІ іноземної мови 3 90 з
2.2.4. Жанрові теорії перекладу 3 90 з
2.2.5. Актуальні питання перекладознавства 3 90 з
2.2.6. Практика перекладу ІІІ іноземної мови 7,5 225 і,з,і
2.2.7. Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації 3 90 з
2.2.8. Теорія перекладу 3 90 з
2.2.9. Семантико-стилістичні проблеми перекладу різних жанрів 3 90 з
2.2.10. Основи синхронного перекладу 3 90 з
Всього за ІІ циклом 78 2340  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  22,5 675
РАЗОМ: 90 2700