Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 02 «КУЛЬТУРА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА документознавства та інформаційної діяльності

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

02

Культура

Спеціальність

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Information, Library and Archival Studies

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Кваліфікація

Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес-структур, документно-інформаційних систем і ресурсів.

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Магістр (90 кредитів / 1 рік 6 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України / НАЗЯВО

Період акредитації

 

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст).

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Надання студентам інформації з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін, які сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об'єктом є комплексне вивчення документа як системного об’єкта, спеціально призначеного для зберігання і поширення (передачі) інформації у часі і просторі.

Предметом є формування наукового знання про документ у єдності його інформаційної і матеріальної складових, про закономірності створення і функціонування документів у суспільстві.

Методика та технології спеціальності: Проектування автоматизованих інформаційно-пошукових систем і систем управління електронним документообігом

Методи аналізу телекомунікацій та електронної комерції

Економіка інформаційної діяльності

Технології і методики інформаційного дизайну в документознавстві

Пошук необхідної інформації

Аналіз і узагальнення отриманого матеріалу

Методи створення і використання інформаційних ресурсів

Оцінка актуальності наукових напрямків та прогнозування шляхів їх подальшого розвитку

Вивчення основ корпоративної культури

Дослідження інформаційних війн та державної інформаційної політики

Дослідження роботи зі зв’язками із громадськістю

Аналіз психології лідерства

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Полягає у структуризації, створенні і використанні інформаційних ресурсів, формуванні та управлінні інформацією, а також інформаційними системами.

 

Орієнтація програми

Фахова професійна підготовка документознавців-менеджерів інформаційних систем, інформаційних аналітиків, PR-спеціалістів відбувається за такими напрямками, як: професійне опанування двох іноземних мов, документно-інформаційний менеджмент і піар-маркетинг, комп’ютерна справа, економічна та правознавча підготовка.

 

Особливості та відмінності

Інклюзивна методика навчання студентів

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Спеціаліст - документознавець;

референт з основної діяльності;

помічник керівника;

інформаційний аналітик;

менеджер зі зв’язків із громадськістю (паблік рилейшнз);

секретар адміністративний;

керівник інформаційної служби;

інспектор відділу кадрів;

архіваріус, завідувач архіву, завідувач канцелярії.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання на наступному науковому рівні в аспірантурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями.

 

Професійні компетентності

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України.

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення у предметній області.

F

Програмні результати навчання

 

Для усіх ліній

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, електронний пошук, аналізувати та відображати результати.

Навички працювати самостійно (дипломна робота) або в групі (лабораторні роботи), включаючи навички лідерства при їх виконанні, уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку.

 

Додатково для комунікаційної лінії

Достатні знання різних теорій в області комунікацій, інформаційних війн, державної інформаційної політики, що надають можливість критично аналізувати літературу в цій області.

Навички в області наукової журналістики й соціальної комунікації та знання щодо найновіших досягнень у цих областях.

 

Додатково для викладацької лінії

Достатні знання різних педагогічних теорій, що надають можливість критично аналізувати літературу в області викладання.

Глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами.

 

Додатково для менеджерської лінії

Загальне уявлення та розуміння різних теорій в області соціального менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволяє критично реагувати на поради в літературних джерелах цієї області.

Розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що дає можливість працевлаштування в установах.

Здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції соціального менеджменту та ділового адміністрування.

Знання з електронної комерції та телекомунікацій.

Здатність використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також робити звіти/доповіді про них усно та письмово.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 120 з
1.1.2. Інформаційні війни 5 150 і
1.1.3. Філософія державного управління 4 120 3
Всього за п.1.1. 12 390  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п. 1.2. 13 390  
1.2.1. Основи корпоративної культури 4 120 дз
1.2.2. Психологія лідерства 4 120 з
1.2.3. Логіка та методологія науки 5 150 і
Всього за І   циклом 25 750  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Проектування автоматизованих інформаційно-пошукових систем 5 150 і
2.1.2. Теорія та методологія соціальних комунікацій 6 180 і
2.1.3. Інформаційно-аналітична діяльність 6 180 і
2.1.4. Державна інформаційна політика 5 150 з
2.1.5. Основи телекомунікацій та електронної комерції 4 120 і
ПР1 Виробнича (переддипломна) практика 12 360 дз
ПР2 Педагогічна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 7 210 захист
  Комплексний державний іспит 2 60  
  Захист магістерської роботи 2 60
Всього п. 2.1. 55 1650  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 10 90  
2.2.1. РR-технології 3 90 з
2.2.2. Системи управління електронним документообігом 4 120 і
2.2.3. Інформаційний дизайн у документознавстві 3 90 з
Всього за ІІ циклом 65 1950  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 28 840
РАЗОМ: 90 2700