Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Журналістика (Медіакомунікації)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 "ЖУРНАЛІСТИКА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 06 «ЖУРНАЛІСТИКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

06 Журналістика

06 Journalism

Спеціальність

061 Журналістика

061 Journalism

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Магістр журналістики

Тип диплома та обсяг програми

одиничний

магістр (120 кредитів / 1 рік 10 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Інститут філології та масових комунікацій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2017

Рівень програми

другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра журналістики за умови наявності в неї ступеня бакалавра

 

А

Мета освітньої програми

Надати освіту в галузі соціальних комунікацій

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Професійна підготовка фахівця з журналістики та інформації відповідно до актуальних тенденцій розвитку журналістики як соціального інституту в сучасному інформаційному суспільстві.

Предмет – журналістика.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна – магістр журналістики.

Спеціальна – 2451.2 Журналіст, 23124 Кореспондент, 20294 Ведучий програми, 20529 Випусковий, 20532 Випусковий відповідальний, 24531 Редактор, 24556 Редактор відповідальний, 24553 Редактор мультимедійних видань ЗМІ, 24540 Редактор літературний, 24562 Редактор технічний, 24562 Редактор художній, 24187 Оглядач, 22508.

 

Орієнтація програми

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

К 74.13.0 Дослідження ринку і громадської думки;

К 72.40.0 Робота з базами даних;

К 74.81.1 Виконання фоторобіт;

О 91.12.0 Професійні організації (поширення інформації);

О 91.32.0 Політичні організації (поширення інформації);

О 92.20.0 Діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;

О 92.40.0 Агентства друку.

 

Особливості та відмінності

Необхідність асистентської практики

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Назва виду економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010

Секція J «Інформація та телекомунікації». Розділ 63 «Надання інформаційних послуг». Група 63.1 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали». Група 63.9 «Надання інших інформаційних послуг». Клас 63.11 «Обробення даних, розміщення інформації на веб-сайтах і пов’язана з ними діяльність». Клас 63.99 «Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших групувань».

Назва професійної діяльності за КП ДК 003:2010

Розділ 2 «Професіонали». Підрозділ 24 «Інші професіонали». Клас 245 «Професіонали в галузі художньої творчості». Підклас 2451 «Професіонали в галузі літератури». Група 2451.2 «Письменники, редактори та журналісти». Код професійної назви роботи «Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації» - 2451.2.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

3131 (25199) фотокореспондент

3131 (25202) фотокореспондент спеціальний

3439 фахівець

 

Продовження освіти (академічні права)

Докторантські програми з журналістики та міждисциплінарні програми з соціальних комунікацій (реклама і зв’язки з громадськістю, видавнича справа та редагування, літературна творчість).

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Поточно-підсумковий контроль: письмові та усні екзамени, заліки, магістерські проекти, поточні модульні контрольні роботи, звіт з практики, тести.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Світоглядна, громадянська, комунікативна, інформаційна, науково-дослідна, самоосвітня.

 

Професійні компетентності

Соціокомунікаційна здатність виявлення, продукування та передачі соціального смислу в конкретному соціальному часо-просторі на рівні держави, суспільства, корпорації.

Мовна – усне та письмове спілкування рідною мовою, іноземною (ими), систематичне поповнення словникового запасу, створення іншомовного контенту для різних видів ЗМІ; удосконалення навичок професійної комунікації іноземними мовами; оволодіння специфікою візуальної мови сучасних ЗМІ.

Інформаційна – здатність до керівництва та реалізації технологічного циклу функціонування інформації (збору, обробки, збереження, продукування, передачі) професійно важливої інформації із урахуванням соціо-культурного контексту; уміння виокремлювати суспільнозначущу інформацію із загального потоку, здійснювати аналіз державної політики щодо розбудови інформаційного простору країни.

Прогностична – прогнозувати тенденції розвитку національного та світового інформаційного простору; зміни медіаландшафтів, прогнозувати роль ЗМІ у контексті культурного, політичного та соціально-економічного генезису; уміння ідентифікувати загрози та ризики у сфері медіа.

Соціологічна – здатність використовувати у професійній діяльності знання соціальної специфіки сучасних медіаландшафтів, здійснювати соціологічний аналіз медіа-аудиторії, попиту на медійному ринку.

Психологічна – здатність до професійної психологічної адаптації себе та підлеглих на новітніх медійних платформах, реалізації психологічних умінь та навичок для роботи в команді в контексті проектної діяльності, здійснення медіавпливів на аудиторію.

Мультимедійна – здатність до володіння на професійному рівні сучасними інфокомунікаційними технологіями, зокрема, використання програмних та програмно-апаратних засобів у технологічному циклі розробки, впровадження та просування на ринку медіа продукту / медіапослуги.

Крос-культурна – готовність до використання професійно-профільованих знань із комплексного аналізу особливостей розвитку культури та традицій етносів з метою усвідомлення їх специфіки та змістової своєрідності, окреслення картини світу певної соціальної групи, її концептосфери; виявлення, продукування та відтворення соціальних смислів у конкретному соціальному часі та просторі.

Дослідницька – виявлення актуальних проблем сучасної журналістики як соціального інституту, володіння методологією теоретичного та емпіричного дослідження соціальної комунікації як міждисциплінарної сфери наукового пізнання, професійної діяльності журналістів; перенесення наукових результатів у процес організації масової комунікації з метою підвищення її ефективності.

Лідерська – здатність до самоосвіти у форматі «самоосвіта протягом усього життя», вибудови концептуальних положень щодо ефективної фахової самопрезентації у сучасному соціально-комунікативному середовищі, здатність до актуалізації лідерських якостей у команді.

Соціально-організаторська – здатність до системної вибудови професійних комунікативних зв’язків із державою, громадським сектором та медійною спільнотою з метою вироблення збалансованого медіаконтенту.

Управлінська – здатність до ефективного використання сучасних управлінських бізнес-стратегій у медіасфері, здійснення керівництва виробничим процесом створення та просування медіапродукту / медіапослуги відповідно до сучасних технологічних вимог та специфіки медіаландшафту, підвищення ефективності діяльності та збільшення прибутків.

Крос-медійна – готовність здійснювати професійну діяльність в умовах становлення конвергентних медіа, розвитку інтернет-журналістики та електронної соціосфери, здатність до генерації затребуваного споживачем контенту.

Комунікаційно-технологічна – здатність до системного використання наукових положень медіатеорії та результатів міждисциплінарних досліджень задля створення та просування на ринку сучасних медіапродуктів / медіапослуг.

Виробничо-технологічна – володіння знаннями та навичками щодо організації агенційної діяльності, сучасного теле-виробництва, опанування новітніми сучасними інфокомунікаційними технологіями створення та просування на ринку медіапродуктів / медіапослуг.

Медіакритики – здатність до критичного осмислення змісту та форми матеріалів ЗМІ, їх оцінювання, аналізу текстових структур, стильових параметрів медіатексту, ефективності впливу на аудиторію, корегування змісту та форми медіапродукту відповідно до бажаного результату.

Редакційна – здатність до редагування медіапродуктів, що належать до різних типів та жанрів.

F

Програмні результати навчання

 

- демонструвати здатність до застосування загальних науково-теоретичних основ методики викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах; концептуальних засад організації навчально-виховного процесу вищої школи;

- демонструвати здатність послуговуватися граматичними та лексичними особливостями перекладу технічної літератури за фахом; основними правилами роботи з науково-технічною літературою; основною суспільно-політичною термінологією; словотворчими морфемами та моделями, особливо в галузі термінотворення; основними граматичними явищами, співвідносити їх форми із значенням;

- демонструвати здатність розуміти інформаційний простір як засіб комунікативного впливу, механізми комунікативного впливу, методи комунікативних аналізів, що використовуються у процесі інформаційної війни;

- демонструвати знання з історії та теорії соціальних комунікацій, вміння формувати інформаційні потоки в сучасному соціально-культурному просторі;

- демонструвати здатність застосовувати у професійній діяльності знання з державної інформаційної політики;

- демонструвати здатність до аналізу специфіки масово-інформаційної діяльності як професійної та функціонування інформації в суспільстві;

- демонструвати здатність обирати тему виступу відповідно до інтересів слухачів; готувати і виголошувати промову з ураховуванням психологічних особливостей мовця і слухачів; організовувати і проводити виступ;

- демонструвати вміння щодо виокремлення суспільнозначущої інформації із загального інформаційного потоку, виявлення та продукування соціальних смислів у соціокультурному просторі, зокрема медіатекстах;

- демонструвати здатність до застосування знань з теорії та історії журналістики під час аналітичного, художньо-публіцистичного висвітлення в засобах масової комунікації соціальних, політичних, економічних та інших актуальних проблем суспільного життя;

- демонструвати здатність до опрацювання наявної літератури з наукової періодизації історії видавничої справи та редагування; вивчення та нагромадження нових матеріалів і джерел щодо діяльності редакційно-видавничих осередків та окремих персоналій у ретроспективі; узагальнення і систематизації знань українських і зарубіжних дослідників із різних складових науки про видавничу справу та редагування;

- застосовувати методи, методики та інструментарій при дослідженні масово-комунікаційних явищ; формування навичок контент-аналітичних досліджень; дослідження шляхів підвищення ефективності комунікації;

- демонструвати здатність володіти різними методами наукових досліджень; інтерпретувати отримані дані у своїй професійній діяльності;

- демонструвати здатність застосовувати необхідні теоретичні і практичні знання про документознавство та архівознавство як галузь діяльності документно-комунікаційного циклу та практичні навички використання архівних документів;

- демонструвати здатність орієнтуватися у процесі становлення й функціонування вітчизняної та зарубіжної публіцистики, аналізувати процеси і явища, які супроводжують етапи розвитку української та зарубіжної публіцистики, застосовувати теоретичні знання під час написання публіцистичних творів;

- демонструвати здатність застосовувати необхідні знання з теорії та практики функціонування мережевих медіа; працювати в інтернет-медіа;

- демонструвати здатність застосовувати теоретичні знання з фахових дисциплін методики вузівського викладання журналістикознавчих дисциплін, набуті за час навчання в університеті, навички й уміння, необхідні в повсякденній педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу; реалізовувати професійні знання з методики викладання, педагогіки, психології, теорії журналістики, журналістикознавства, педагогічної майстерності;

- демонструвати здатність збирати, вивчати, опрацьовувати і систематизувати матеріали для написання дослідницької роботи;

- демонструвати здатність вирішувати професійні проблеми, ґрунтуючись на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань;

- демонструвати здатність застосовувати теоретичні знання із проблематики функціонування політичної системи, її функцій і моделей, принципів політичної організації суспільства, підвалин існування і протистояння політичних систем;

- демонструвати здатність володіти методами і механізмами управління рекламною діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки, застосовувати навички оцінювання ефективності рекламної діяльності;

- демонструвати здатність застосовувати знання про систему українського журналістикознавства, шлях його розвитку з кінця ХІХ століття до сьогодення, процеси формування історико-журналістського і теоретико-журналістського напрямків, а також наукові здобутки українських журналістикознавців

- демонструвати здатність до організації та керівництва процесами збору, обробки, збереження, продукування, передачі професійно важливої інформації з урахуванням культурного, політичного, економічного та соціокультурного контекстів;

- демонструвати вміння застосовувати знання з основних концепцій інформатизації суспільства;

- демонструвати здатність до застосування знань із соціології, зокрема, щодо основних характеристик та методів вивчення масової аудиторії, специфіки розуміння ролі аудиторії у споживанні та виробництві масової інформації, природи громадської думки, завдань та форм громадської участі у діяльності ЗМІ;

- демонструвати здатність до застосування знань з публіцистики щодо осмислення матеріалів ЗМІ, їх оцінювання, аналізу текстових структур, стильових параметрів медіатексту, доречності форми та засобів реалізації творчого задуму;

- демонструвати здатність до практичного застосування знань з корпоративної культури щодо прийняття управлінських рішень та вибору стратегій масовокомунікаційної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, професійних та корпоративних стандартів, державної та корпоративної інформаційної політики;

- володіти технологіями аналізу, генерації та просування контенту на сучасних інфокомунікаційних платформах (блогосфера, соціальні мережі);

- демонструвати здатність до застосування у професійній діяльності знань із соціальної інформатики, зокрема основних концепцій інформатизації суспільства;

- забезпечувати, на підставі сучасних маркетингових та рекламних стратегій, просування медіапродукту/медіапослуги на ринку;

- демонструвати здатність до застосування знань щодо організації редакційного процесу, управління контентом соціальних мереж.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Наукове спілкування іноземною мовою 5 150 і
1.1.3. Інформаційні війни 5 150 і
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 13 390  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
 1.2. Дисципліни вільного вибору 16 480  
1.2.1. Соціологія:      
Соціологія громадської думки 4 120 і
Моніторинг засобів масової комунікації 4 120 з
Інформаційна політика та безпека 5 150 з
1.2.2. Риторика 3 90 з
Всього за 1 циклом 29 870  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Соціальна інформатика 4 120 і
2.1.2. Теорія та історія журналістики 4 120 і
2.1.3. Теорія та історія видавничої справи та редагування 4 120 і
2.1.4. Соціальні комунікації:      
Теорія та історія соціальних комунікацій 4 120 і
Прикладні соціально-комунікаційні технології 4 120 з
Методологія досліджень соціальних комунікацій 4 120 і
Документознавство та архівознавство 3 90 з
2.1.5. Сучасна українська і зарубіжна публіцистика 5 150 і
2.1.6. Новітні медіа 4 120 з
ПР.1 Асистентська практика 6 180  
ПР.2 Переддипломна практика 9 270  
  Контрольні заходи 7 210  
  Магістерська робота 16 480  
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 76 2280  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього вибіркових дисциплін п. 2.2. 15 450  
2.2.1. Політичні системи світу 4 120 з
2.2.2. Практикум з рекламного та медіаменеджменту 5 150 з
2.2.3. Прес-служба 3 90 з
2.2.4. Українське журналістикознавство 3 90 з
Всього за циклом п.2 91 2730  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів  31 930  
РАЗОМ: 120 3600