Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Інженерія програмного забезпечення

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

 

ОС МАГІСТР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Information Technologies

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Software Engineering

Спеціалізація

Розробка програмного забезпечення

Кваліфікація

Магістр з інженерїї програмного забезпечення

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний;

Магістр (90 кредитів / 1 рік 6 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2012-2016 роки

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї освіти бакалавра відповідного напрямку.

 

А

Мета освітньої програми

Формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі інформаційних технологій у процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Теоретичний зміст підготовки: сучасні підходи, методи та способи розробки програмного забезпечення і керування його життєвим циклом.

Цілі навчання: набуття компетентностей з розробки програмного забезпечення та підтримки всіх фаз його життєвого циклу.

Об'єкти діяльності: програмне забезпечення та його архітектура.

Методи, засоби та технології: сучасні парадигми програмування; методології проектування програмного забезпечення; технології програмування; математичні моделі та методи розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці програмного забезпечення; математичні моделі надійності програмного забезпечення; методи управління проектами по розробці програмного забезпечення.

Інструменти та обладнання: мови програмування та середовища розробки; сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

-       Оволодіння методологією розроблення та супроводу життєвого циклу програмного забезпечення.

-        Компетенціії за вибором студентів: аналіз, проектування, комплектування, тестування, впровадження, управління проектами, педагогічна діяльність.

 

Орієнтація програми

Орієнтація на сучасні технології створення програмних продуктів з огляду на нагальні вимоги роботодавців.

 

Особливості та відмінності

Базова підготовка для роботи у спеціалізованих програмістських фірмах, університетах, а також у сфері середнього та малого бізнесу.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

2132.1 – Науковий співробітник (програмування),

2132 – Професіонал у галузі програмування,

2310.2 – Викладач ВНЗ

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість продовження освіти – 8 рівень НРК (доктор філософії)

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Базове централізоване навчання поєднується із проблемно-орієнтованим навчанням за вибором студентів. Можливо використання електронного навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі, що передбачає застосування теорій та методів програмної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

  1. Здатність виявляти та вирішувати проблеми

Z3. Здатність організовувати професійну діяльність і відповідально приймати рішення на основі соціальних, етичних та правових норм

Z4. Володіння українською, англійською та іншими іноземними мовами для вирішення професійних завдань

Z5. Здатність орієнтуватись на результат

Z6. Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи із цілей і ситуації спілкування

Z7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення

Z8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Z9. Здатність до командної роботи

Z10. Базові дослідницькі навички й уміння

Z11. Здатність до презентації особистих та командних результатів роботи

Z12 Здатність вести дослідницьку діяльність

Z13 Здатність приймати рішення, керуючись засадами сталого розвитку суспільства

 

Професійні компетентності

P1. Здатність до проектування та розробки програмного забезпечення грід-систем, хмарних сервісів, хмарних сховищ

P2. Здатність програмувати різними мовами програмування та налагоджувати програмний код із використанням оптимальних структур даних

P3. Здатність до створення інформаційних систем і технологій та виробництва програмних продуктів заданої якості в заданий термін

P4. Здатність до проектування математичного, лінгвістичного, інформаційного і програмного забезпечення інформаційних систем

P5. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

  1. Здатність до вибору відповідних технічних варіантів архітектур додатків, оптимізації балансу між вартістю і якістю
  2. Здатність до вибору стратегії розроблення ПЗ та його життєвого циклу

P8. Здатність до концептуального проектування програмного забезпечення та його компонентів

  1. Здатність вибирати оптимальні рішення при створенні програмних продуктів із урахуванням вимог, описаних у технічному завданні

P10. Здатність до проектування архітектури програмних систем

P11. Здатність до проектування програмних засобів

P12. Здатність до уніфікації і типізації проектних рішень, вибору і впровадження в практику CASE-засобів

P13. Здатність розробляти та налагоджувати процедури тестування для програмних модулів

P14. Здатність до комплектування інтегрованих програмних елементів в єдину програмну систему відповідно до системного проекту

P15. Здатність до сертифікації об'єктів професійної діяльності

P16. Здатність забезпечити впровадження програмного рішення

P17. Здатність до планування та управління проектами

P18. Здатність планувати і проводити експеримент

P19. Здатність готувати науково-технічні публікації за результатами виконаних досліджень

P20. Здатність організовувати та проводити наукові дослідження, пов’язані з розробленням проектів і програмних засобів

 

F

Програмні результати навчання

 

N1. Знання української, англійської та інших іноземних мов;

N2. Знання законів логіки; інтелектуального аналізу даних;

N3. Знання методів пошуку та вирішення проблем;

N4. Знання правових норм та законів, соціальних норм; принципів організації професійної діяльності, в тому числі науково-дослідної;

N5. Знання інструментів планування;

N6. Знання способів та засобів втілення своїх ідей у кінцевий результат;

N7. Знання основ комплексного інженерно-психологічного підходу до професійного добору персоналу;

N8. Вміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

N9. Знання теоретичних і практичних методів та підходів наукових досліджень;

N10. Вміння організовувати командну роботу;

N11. Вміння викликати приємне враження у слухачів, точно і ясно формулювати свою точку зору;

N12.    Вміння дотримуватись економічних, екологічних, соціальних правил, норм, вимог; ощадно ставитися до ресурсів (як людських, так і природних)

N13.    Вміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їхніх компонентів;

  1. Знання типів моделей обслуговування хмарних обчислень;

N15.    Знання принципів побудови маршрутів проектування, моделей життєвого циклу ПЗ;

N16.    Вміння будувати моделі структури системи відповідно до результатів аналізу за допомогою мов моделювання;

N17. Знання технологій автоматизованого проектування компонентів ПЗ, стандартів, шаблонів, модулів і методів уніфікації та типізації проектних рішень;

N18. Вміння виконувати оцінку та визначати кращі архітектурні рішення;

N19.    Вміння проектувати та реалізовувати модульні тести до програмного коду;

N20. Знання особливостей впровадження для конкретної архітектури системи;

N21. Знання ефективних механізмів та методологій для планування та управління проектами;

N22. Знання фундаментальних принципів побудови науково-дослідницької діяльності.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК.1.1 Дидактика вищої школи 4 120 з
ОК.1.2 Хмарні обчислення 6 180 з
ОК.1.3 Управління проектами 6 180 і
  Всього за п.1.1. 16 480 і
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
ВК.1.1 Основи наукової діяльності 4 120 з
ВК.1.2 Методи прийняття технічних рішень 4 120 з
ВК.1.3        
ВК.1.4        
  Всього за п.1.2. 8 240  
Всього за І циклом 24 720  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК.2.1 Постреляційні бази даних. 6 180 і
ОК.2.2 Високопродуктивні розподілені обчислення 6 180 і
ОК.2.3 Системи масового обслуговування 4 120 з
ПР-1 Виробнича практика 6 180 дз
ПР -2 Переддипломна практика 12 360 дз
  Наукові дослідження за темою 18 540 захист
  Випускова (підсумкова) атестація                      2 60  
  Всього за п.2.1. 54 1620  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
ВК.2.1 Інтелектуальний аналіз даних 6 180 дз
ВК.2.2 Надійність комп’ютерних систем
ВК.2.3 Проектування систем із розподіленими базами 6 180 дз
ВК.2.4 Геометричне та графічне проектування
  Всього за п.2.2. 12 360  
Всього за ІІ циклом 66 1980  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 20    
РАЗОМ: 90 2700