Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Публічне управління та адміністрування

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 074 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ" 

 

ОС - Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 28 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 ФОРМА НАВЧАННЯ:  ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

 

Спеціальність

Профіль – Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

Спеціалізація

Публічне управління та адміністрування 

Кваліфікація

Магістр з менеджменту, публічного управління та адміністрування

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності

– «відсутній»

 

1. Опис освітньої програми

Ступень вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

Профіль – Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

 

Спеціалізація

Публічне управління та адміністрування 

Кваліфікація

Магістр з менеджменту, публічного управління та адміністрування

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Магістр

90 кредитів; 1 р. 5 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016

Рівень програми

другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст).

 

«Менеджмент / Публічне управління та адміністрування»

освітнього ступеня «магістр»

Тип диплому та обсяг програми

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС

Вищий навчальний заклад

ВМУРоЛ «Україна»

Акредитаційна інституція

Міністерство освіти і науки України

Період акредитації

2016 рік

Рівень програми

Другий рівень

 

 

А

Мета освітньої програми

Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями різних галузей діяльності та організаційно-правових форм, набуття умінь щодо прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень в умовах динамічного зовнішнього середовища їх функціонування

В

Характеристика програми

Предметна область

(галузь знань)

Управління та адміністрування

Основний фокус програми

та спеціалізації

Формування фахової компетентності щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку організацій різних форм, видів та галузей, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками діяльності та результативного застосування принципів ділового адміністрування

Орієнтація програми

Фундаментальна загальноекономічна підготовка й орієнтація на практичні аспекти використання майбутніми фахівцями сучасних інструментів ефективного менеджменту (академічна, професійна, дослідницька)

Особливості та відмінності

Поєднання теоретичної підготовки студентів та практики на провідних підприємствах із науково-дослідною роботою (у т.ч. написання статей). Викладається також англійською мовою.

С

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність магістра з менеджменту, публічного управління та адміністрування полягає у прийнятті стратегічних і тактичних рішень, визначенні перспективних цілей і завдань, наскрізному управлінні процесами та ресурсами, оперативному управлінні лінійними або функціональними підрозділами організацій (комерційним, транспортним, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення тощо), а також самостійними організаційними утвореннями на всіх стадіях їх життєвого циклу – з метою підвищення результативності їх діяльності.

Фахівець підготовлений для роботи в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також в органах державного управління всіх рівнів і здатен обіймати такі посади: генеральний менеджер (управитель); директор (керівник) малої торговельної фірми; директор з матеріально-технічного забезпечення (з транспорту); директор з операційної діяльності; менеджер (управитель) із дослідження ринку; керуючий відділенням; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з організації консультативних послуг; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) зі зв’язків із громадськістю; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні); менеджер (управитель) систем якості; начальник (завідувач) підрозділу; начальник відділу (у складі управління); начальник відділу (служби, управління); начальник філіалу (філії); завідувач відділу (у складі управління); професіонал із корпоративного управління; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець із якості

Подальше навчання

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання наукового ступеню доктора філософії з економічних наук.

D

Стиль викладання

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання з використанням тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, у тому числі за участі фахівців-практиків, лекцій-консультацій із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, виконанням студентами проектів на замовлення підприємств, роботою в малих групах, самостійною роботою студентів, підготовкою випускного кваліфікаційного проекту (роботи)

Методи оцінювання

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, захист випускного кваліфікаційного проекту (роботи)


Е

Програмні компетентності

Загальні компетентності

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування сукупності знань та формування компетентностей для розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі збереженням критичного ставлення до сталих наукових концепцій.

Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми менеджменту під впливом змін у мінливому та складному середовищі функціонування підприємств торгівлі.

Робота в колективі та команді. Здатність вирішувати управлінські завдання в команді за участю лідера, формування навичок дисциплінованості, планування та управління часом, підтримувати врівноважені стосунки із членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності

Науково-дослідницька діяльність. Володіння навичками роботи з різними джерелами інформації, набуття вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати наукові дослідження, що призводять до отримання нових знань.

Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та представлення складної комплексної інформації, вміння усного і письмового спілкування державною та іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.

Соціальна відповідальність та активна громадянська позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків відповідно до норм законодавства, захисту інтересів держави, прав людини, поєднання суспільних, колективних та індивідуальних інтересів.

Професійні компетентності

-       здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку соціально-економічних систем, самостійно приймати фінансові та адміністративні рішення та нести відповідальність за їх реалізацію;

-       здатність будувати комунікаційні мережі для обміну інформацією в організаціях на основі вивчення потреб суспільства;

-       здатність організовувати ефективну систему корпоративного та публічного управління, впроваджувати технології інвестиційного та соціального менеджменту в процес функціонування соціально-економічних систем;

-       здатність забезпечувати впровадження системи управління якістю та її складових в організаціях;

-       здатність використовувати методи наукових досліджень в організаціях та володіти навичками викладання у вищій школі;

-       здатність управляти організаційними змінами, розробляти бізнес-плани та проекти інноваційного розвитку підприємства, використовувати Інтернет-технології в бізнесі та управляти організаційними ризиками;

-       здатність знаходити та використовувати з різних джерел інформацію для прийняття рішень, розробляти їх альтернативні варіанти на основі використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

F

Програмні результати навчання

За результатами навчання магістр з менеджменту, публічного управління та адміністрування в організації повинен уміти:

-        використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності організацій і формувати дієву систему менеджменту з урахуванням специфіки організаційно-правових форм організації та безпеки бізнесу;

-        забезпечувати запобігання кризових явищ у діяльності організацій, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику на ефективність реалізації управлінських рішень;

-        проектувати раціональні проекти інноваційного розвитку організацій;

-        формувати раціональну модель корпоративного та адміністративного управління, вирішувати корпоративні конфлікти та запобігати рейдерським захопленням;

-        розробляти і реалізовувати соціальну політику підприємства, складати й аналізувати фінансову звітність організацій, формувати портфель інвестицій;

-        проводити аналітико-дослідницьку роботу, здійснювати моніторинг та впровадження інновацій у діяльність організацій різних галузей та правових форм;

-        ініціювати, розробляти, оцінювати, впроваджувати та розраховувати ефективність інвестиційно-інноваційних проектів і програм розвитку організацій;

-        використовувати ефективні механізми управління змінами на основі комплексного системного аналізу діяльності організацій та оцінювати ефективність їх реалізації;

-        забезпечувати захист прав споживачів, дотримуватися норм договірного та конкурентного права;

-        проводити соціальний моніторинг та аналізувати статистику ринку праці, планувати та організовувати забезпечення організації людськими ресурсами;

-        проектувати бізнес-процеси в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм,

-        формувати високий рівень організаційної культури та ділової репутації організації;

-        оптимально використовувати об’єкти інтелектуальної власності із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні;

-        проектувати та налагоджувати процес ефективного функціонування логістичних систем та ланцюгів поставок – із використанням методів прогнозування попиту та розроблення системи управління запасами в організаціях;

-        використовувати технології бренд-менеджменту, що сприяють створенню та закріпленню у свідомості споживачів тривалої прихильності до товару або товарної групи та формуванню вмінь оцінювати вартість брендів організацій;

-        працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до нових ситуацій, використовувати елементи психології та крос-культурного менеджменту в діяльності організацій.