Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Психологія

Інститут соціальних технологій

Кафедра психології

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

05 «Соцільні та поведінкові науки»

 

Спеціальність

053 «Психологія»

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Магістр з психології

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний; 120 кредитів; 1 р.6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

 

А

Мета освітньої програми – формування високого рівня професіоналізму, наукової та загальної культури сучасного спеціаліста-психолога, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Психологічні аспекти діяльності та поведінки людини

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Вища освіта в предметній області

 

Орієнтація програми

Професійна

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Випускники програми підготовані до роботи в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення, освіта, наука і наукове обслуговування.

Професії: фахівець з найму робочої сили, організатор з персоналу, помічник керівника виробничого підрозділу, інспектор із соціальної допомоги, фахівець з вирішення конфліктів, лаборант, психолог консультант та ін.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістр може продовжувати освіту, опановуючи ступінь вищої освіти «доктор філософії», а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову вищу, післядипломну освіту.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Індивідуалізація та особистісно-орієнтований підхід у навчанні, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
 5. Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність
 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
 8. Здатність розробляти та управляти проектами
 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 

Професійні компетентності

 1. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності
 2. Здатність розробляти та використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій
 3. Здатність інноваційно вирішувати наукові / практичні професійні завдання
 4. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості
 5. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики
 6. Здатність здійснювати освітню діяльність у сфері психології

Для освітньо-наукової програми

 1. Здатність здійснювати науково-дослідну роботу та критично оцінювати її результати, визначати перспективи подальших наукових розвідок

Для освітньо-професійної програми

 1. Здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту

F

Програмні результати навчання

 

 1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 2. Виокремлювати та систематизувати психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях (макро-, мезо-, мікро-) аналізу.
 3. Знати та використовувати різні психологічні підходи до аналізу, пояснення та інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження за наявності наукових даних та доказової бази щодо їх ефективності.
 4. Уміти коректно здійснювати психологічну інтервенцію в діяльність особистості, груп, організацій та забезпечувати моніторинг її ефективності.
 5. Демонструвати належні вміння ефективного спілкування з його суб’єктами на рівні особистості, групи, організації.
 6. Володіти вміннями психологічного та психотерапевтичного впливу.
 7. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій; визначати перспективи подальших досліджень.
 8. Уміти створювати та впроваджувати інноваційні соціально-психологічні проекти у різних сферах суспільного життя.
 9. Уміти мотивувати людей для досягнення спільної мети.
 10. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань, професійних цінностей, етики, поведінки, у науковій / практичній діяльності

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Методика та організація наукових досліджень 3 90 з
Всього за п.1.1. 6 180  
Всього за І   циклом 6 180  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Теоретико-методологічні проблеми психології 4 120 з
2.1.2. Етнопсихологія 4 120 і
2.1.3. Психологія творчості 4 120 і
2.1.4. Психологія організацій 4 120 з
2.1.5. Психотехнології в політиці 3 90 і
2.1.6. Основи психосоматики та психогенетики 6 180 і
2.1.7. Психологія сексуальності 4 120 з
ПР Переддипломна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 23 690 захист
  Захист магістерської роботи 2 60
Всього п. 2.1. 60 1800  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 44 1440  
2.2.1. Психологія залежності 6 180 з
2.2.2. Основи психіатрії 4 120 з
2.2.3. Сучасні проблеми психології особистості 4 120 і
2.2.4. Консультативна психологія 6 180 і
2.2.5. Основи суїцидології 4 120 з
2.2.6. Геронтопсихологія 6 180 з
2.2.7. Спеціальна психологія 4 120 з
2.2.8. Психологія віри 4 120 і
2.2.9. Сучасні напрямки зарубіжної психології 6 180 і
2.2.10. Психологія масової поведінки 4 120 з
Всього за ІІ циклом 104 3240  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
РАЗОМ: 110 3420