Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Філологія (Письмовий та синхронний переклад з 3-х іноземних мов (I - англійська, II - німецька, III - іспанська або французька))

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanities

Спеціальність

035 Філологія (переклад)

035 Philology

Спеціалізація

Магістр з перекладу (англійська, німецька мови)

Кваліфікація

Перекладач

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 рік 6 місяців.

Навчально-виховний підрозділ

 

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На основі першого (бакалаврського) рівня

 

А

Мета освітньої програми

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері перекладознавства, що направлені на здобуття студентом знань та умінь для використання у практиці перекладацької діяльності.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Гуманітарні науки, Філологія, Переклад

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Професійна освітня програма , яка практично зорієнтована та передбачає працевлаштування випускника на ринок праці

 

Орієнтація програми

Теоретична та професійна

 

Особливості та відмінності

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері перекладознавства

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робочі місця в компаніях, на малих підприємствах, виробництвах та в інститутах на посадах гіда-перекладача 2444.2/20604, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад) 2444.1, наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад) 2444.1/23667, перекладача 2444.2/ 24316, вчителя з дошкільного виховання 3320, вчителя загальноосвітнього навчального закладу 2320, 2331, консультанта 2419.2, інокореспондента 2451.2/22508, перекладача технічної літератури 2444.2/24325, референта 3436.1, менеджера (управителя) зі зв’язків із громадськістю 1475.4, секретаря 4115/24658, секретаря керівника (організації, підприємства, установи) 4115/24690, секретаря адміністративного 3431/24661, секретаря дипломатичного агентства 3439 /24664

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання за програмою третього циклу (навчання в аспірантурі) за даною галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом магістра)

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Інтерактивні методи навчання, а саме дискусії, презентації, вікторини, рольові ігри, метод «ice-breaking», ситуаційні методики («кейс-метод»), а також комунікативно-орієнтований підхід та лінгвокультурологічний підхід.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати автономно; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах; уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

 

Професійні компетентності

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань; застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування; вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання; прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості, його пізнавальних та розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням; володіти необхідними навичками й уміннями для того, щоб долати граматичні та стилістичні труднощі при перекладі.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Аналізувати і перекладати основні типи художніх і нехудожніх текстів;
 2. Оволодіння способами перекладу ідіом, фразеологізмів, граматичні еквіваленти та переклад безеквівалентних конструкцій;
 3. Здатність долати граматичні труднощі при перекладі;
 4. Здатність передавати фразеологічне, основне та контекстуальне значення слова;
 5. Здатність долати стилістичні труднощі при перекладі;
 6. Здатність здійснювати аналіз комунікативних актів;
 7. Здатність давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам;
 8. Здатність використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності;
 9. Здатність формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України;
 10. Здатність творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності;
 11. Здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства;
 12. Здатність орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки;
 13. Здатність застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань;
 14. Здатність використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя – як минулого, так і теперішнього;
 15. Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань;
 16. Здатність володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук, користуватися методами цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності;
 17. Досконало володіти українською та двома іноземними мовами;
 18. Здатність володіти навичками основних видів перекладу – усного (послідовного, синхронного) та письмового перекладу всіх жанрово-стильових різновидів текстів;
 19. Здатність володіти сучасними комп'ютерними технологіями з метою пошуку інформації;
 20. Здатність володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень, мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Інтелектуальна власність 2 60 з
Всього за п.1.1. 5 150  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 3 90  
1.2.1. Педагогіка та психологія вищої школи 3 90 з
Всього за І   циклом 8 240  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Практичний курс основної іноземної мови 9 270 і,і
2.1.2. Практика перекладу основної іноземної мови 10 300 і,і
2.1.3. Практичний курс ІІ іноземної мови і переклад (німецька мова) 11 330 і,і,і
2.1.4. Соціолінгвістика 3 90 дз
ПР.1 Педагогічна практика 6 180 дз
ПР.2 Переддипломна практика 10 300 дз
  Підготовка магістерської роботи 8 240
  Захист магістерської роботи 2 60
Всього п. 2.1. 59 1770  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 23 690  
2.2.1. Практичний курс ІІІ іноземної мови 11 330 і,з,і
2.2.2. Труднощі художнього перекладу 3 90 з
2.2.3. Техніка перекладу ІІ іноземної мови 3 90 з
2.2.4. Жанрові теорії перекладу 3 90 з
2.2.5. Основи синхронного перекладу 3 90 з
Всього за ІІ циклом 82 2460  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 26 780
РАЗОМ: 90 2700