Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Філологія (Східні мови (турецька, арабська, китайська, японська)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ (СХІДНІ МОВИ)"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ (СХІДНІ МОВИ)»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА СХІДНИХ МОВ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

035 Філологія (східні мови)

Викладач англійської мови

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація

бакалавр із філології (викладач східної мови та літератури; викладач англійської мови)

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний

Бакалавр (240 кредитів / 3 роки 10 місяців)

Навчально-виховний підрозділ університету

Кафедра української мови, літератури та східних мов

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2017

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

 

Мета освітньої програми

Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно-орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузях філології та навчання східної мови.

Характеристика програми

Предметна область

Цикл загальної підготовки (61 кредит ЄКТС, 1830 год.). Цикл професійної підготовки (114 кредитів ЄКТС, 3420 год. разом із написанням курсових робіт на 2 і 3 р.н., проходженням практик на 1, 2, 3 і 4 р.н.). Цикл дисциплін вільного вибору (65 кредитів ЄКТС, 1950 год.).

Основний фокус програми та спеціалізації

загальна освіта в галузі філології

Орієнтація програми

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про систему мови, дидактичну систему, фонетичну, лексичну, морфологічну і стилістичну системи східних мов, їх історичний розвиток, проблеми навчання східної мови школярів загальноосвітніх навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення, опановують соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, спеціалізовано-професійні (фахові теоретичного і практичного спрямувань) і загальнопрофесійні (базові уявлення та здатності) компетентності; здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень з проблем функціонування англійської мови, навчальні дисципліни з циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента.

Особливості та відмінності

Бакалавр готується для викладання східних мов та світової літератури в освітніх закладах: загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, школах із поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільних та позашкільних установах, здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень педагогічної і філологічної теорії та практики.

Працевлаштування та продовження освіти

Професійні права

Бакалавр-філолог може працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Продовження освіти (академічні права)

Бакалавр спеціальності 035 Мова і література (східна) може продовжити навчання на наступному магістерському рівні

Стиль та методика викладання

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий та праксіологічний підходи.

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами, підготовка бакалаврської роботи (за рекомендацією керівника освітньої програми)

Форми контролю

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за всі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньої програми: поточний контроль, поетапний, модульний, підсумковий контроль, кваліфікаційні екзамени, письмові, усні екзамени, тестування, есе, презентації, залік з педагогічної практики, курсова робота.

 

Програмні компетентності

Загальні компетентності

Аналіз та синтез.

Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти педагогічні проблеми і виробляти рішення щодо їх усунення; здатність вчитися; автономія; здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням навчальних і дослідницьких навичок.

Гнучкість мислення.

Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування набутих знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

Групова робота.

Здатність до міжособистісного спілкування; комунікаційні навички, здатність до самокритики, навички роботи в команді; навички планування та управління часом; уміння і здатність до прийняття рішень.

Комунікаційні навички.

Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

Популяризаційні навички.

Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання.

Етичні установки.

Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень у філології на соціальну сферу; здатність цінувати різноманіття та мультикультурність; здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на практиці.

Професійні компетентності

Здатність до системного мислення; · уміння використовувати причинно-наслідкові зв'язки розвитку суспільства в професійній і соціальній діяльності; · здатність до ділових комунікацій у професійній сфері; · здатність керувати процесом сталого функціонування і розвитку навчально-виховної системи; · здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації; · здатність аналізувати й прогнозувати навчальну діяльність учнів, а також професійну діяльність (як власну, так й інших вчителів); · здатність до критики й самокритики. · здатність до письмової й усної комунікації іноземною мовою; · здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; · володіння методами педагогічної діяльності; · здатність застосовувати основні знання з галузі педагогіки на практиці; · здатність застосовувати основні знання з галузі філології на практиці; · здатність оперувати науковою термінологією; · здатність сформувати іншомовну мовленнєву і мовну компетентність учнів; · здатність сформувати іншомовну соціокультурну компетентність учнів; · здатність сформувати навчальну компетентність учнів; · здатність планувати і творчо конструювати навчально-виховний процес з іноземної мови; · здатність проводити уроки і позакласні заходи з іноземної мови з урахуванням особливостей навчання учнів певного ступеня; · здатність здійснювати контроль за результатами навчально-виховної діяльності учнів; · здатність забезпечити освіту учнів засобами іноземної мови; · здатність виховувати учнів через систему особистого ставлення до іншомовної культури і процес оволодіння цією культурою; · здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі лексикології, теоретичної фонетики і граматики та стилістики іноземної мови; · здатність використовувати професійно - профільовані знання й практичні навички в галузі історії германських мов та лінгвокраїнознавства; · здатність використовувати професійно - профільовані знання й практичні навички в галузі зарубіжної літератури.

  • розуміти структуру філологічної науки, поділ знань на мовознавчу та літературознавчу складові, усвідомлювати специфіку кожної;
  • розуміти лінгвістику як особливу науку, що вивчає структуру і функціонування мови; володіти знаннями з усіх галузей мовознавства, історії української мови та сучасної української мови;
  • володіти основними поняттями, концепціями і фактами сучасної літературознавчої науки;
  • мати здатність оперативно засвоювати нові теорії, концепції, методики дослідження, що народжуються як у галузі філології, так і на межі різних гуманітарних наук; вміти правильно застосовувати теорію компаративістики до літературного матеріалу.
  • Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:
  • володіти сучасними методами отримання науково-бібліографічної інформації;
  • мати навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів;
  • мати навички наукових досліджень у галузі філології;
  • мати навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій.

Програмні результати навчання

  • здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; · уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; · навички роботи з комп'ютером; · навички використання програмних засобів і роботи в комп'ютерних мережах; · навички управління інформацією; · дослідницькі навички; · навички роботи в команді і здатність учитися; · базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей; · знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства; · базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; · базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; · базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; · розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики); · розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; · базові уявлення про систему мови та її розвиток; · базові уявлення про дидактичну систему; · знання основ ділового спілкування; · професійно профільовані знання в галузі лексикології, теоретичної фонетики і граматики та стилістики іноземної мови; · професійно профільовані знання в галузі історії східних мов та лінгвокраїнознавства; професійно профільовані знання в галузі.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з,і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Лінгвокраїнознавство 3 90 і
1.1.10. Вступ до літературознавства 3 90 і
1.1.11. Стилістика 3 90 і
1.1.12. Вступ до мовознавства 3 90 і
1.1.13. Українська література 3 90 і
1.1.14. Охорона праці в галузі 3 90 дз
1.1.15. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 3 90 і
1.1.16. Теоретична граматика 4 120 і-2,кр
  Всього за п.1.1. 61 1830  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.2. Соціологія 3 90 з
1.2.3. Комерціалізація стартап-проектів 3 90 з
1.2.4. Іміджелогія 3 90 з
  Всього за п.1.2 12 360  
Всього за І циклом 73 2190
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Історія східної літератури 6 180 з-2,і
2.1.2. Західноєвропейська мова 40 1200 з,і-4
2.1.3. Історія мови 3 90 і
2.1.4. Методика викладання іноземних мов 3 90 і
2.1.5. Практика усного мовлення 40 1200 і-8
2.1.6. Ділова східна мова 4 120 з,і-2
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Виробнича практика 3 90 дз
ПР.4 Навчально-виробнича практика 3 90 дз
  Бакалаврська робота 4 120 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Практична граматика 3 90 і-2,кр
2.2.2. Історія західноєвропейської літератури 5 150 з,і
2.2.3. Друга східна мова 8 240 з, і-2
2.2.4. Теорія та практика перекладу 8 240 з-2, і-2
2.2.5. Історія українського сходознавства 3 90 і
2.2.6. Переклад економічних та суспільно-політичних текстів 4 120 з
2.2.7. Економіка Близькосхідного регіону 4 120 з
2.2.8. Переклад науково-технічних текстів 3 90 з
2.2.9. Історія та культура країн Сходу 3 90 з
2.2.10. Теоретична фонетика 3 90 з
2.2.11. Лексикологія та лексикографія 3 90 і
2.2.12. Релігії та філософські вчення Сходу 3 90 з
2.2.13. Діалектологія східних мов 3 90 з
  Всього за п.2.2. 53 1590  
Всього за ІІ циклом 167 5010  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 65  
РАЗОМ: 240 7200