Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Психологія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 "СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 "ПСИХОЛОГІЯ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

05 "Соцільні та поведінкові науки"

 

Спеціальність

053 "Психологія"

 

Спеціалізація

Психологія

Кваліфікація

Бакалавр з психології

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний;

240 кредитів; 3 р.10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої програми – формування високого рівня професіоналізму, наукової та загальної культури сучасного спеціаліста-психолога, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Психологічні аспекти діяльності та поведінки людини

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Вища освіта у предметній області

 

Орієнтація програми

Професійна

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Випускники програми підготовані до роботи в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення, освіта, наука і наукове обслуговування.

Професії: фахівець з найму робочої сили, організатор з персоналу, помічник керівника виробничого підрозділу, інспектор із соціальної допомоги, фахівець із вирішення конфліктів, лаборант, психолог консультант та ін.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Індивідуалізація та особистісно-орієнтований підхід у навчанні, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

1. Інформаційна та технологічна грамотність. Студенти повинні продемонструвати компетентність в інформаційній сфері та здібність використовувати комп’ютери, різні технології для вирішення різнопланових завдань.

2. Комунікативні вміння. Студенти повинні бути здатні до спілкування у різних аспектах та формах.

3. Соціокультурна та міжнародна свідомість. Студенти мають усвідомлювати та розуміти складність соціокультурного та міжнародного розмаїття світу.

4. Особистісний розвиток. Студенти повинні зрозуміти сутність власних психічних процесів, власної поведінки і поведінки інших людей та навчитися застосовувати різні стратегії для керівництва собою та самовдосконалення.

5. Професійне планування та розвиток. У результаті навчання студенти повинні отримати реалістичне уявлення про те, як вони зможуть застосувати свої психологічні знання, уміння, цінності у професійній сфері та особистому житті у різних ситуаціях.

 

Професійні компетентності

1. Здатність здійснювати науково-дослідницьку діяльність у предметній області: психологічний супровід проведення наукових досліджень.

2. Здатність вирішувати освітньо-виховні задачі: здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, проведення профорієнтаційної роботи серед різних верств населення, пропагандистська та просвітницька робота з населенням з актуальних психологічних проблем, викладання психологічних дисциплін.

3. Здатність здійснювати діагностично-консультативну діяльність: проведення психодіагностичного   обстеження, психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності, надання психологічної допомоги.

4. Здатність розв’язувати виробничо-управлінські задачі: психологічний супровід профдобору, навчання та адаптації персоналу, експертна оцінка стану людини та впровадження рекомендацій з оптимізації трудової діяльності, проведення соціально-психологічної та ергономічної експертизи, психологічний супровід та оптимізація управління в трудових колективах.

5. Здатність здійснювати моніторинг соціально-психологічних явищ у групах та суспільстві, розробляти соціально-психологічні заходи для політичних, виробничих та громадських організацій.

6. Здатність здійснювати заходи з психологічної допомоги та захисту населення, у тому числі у кризових ситуаціях.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Здатність забезпечувати необхідний рівень особистої фізичної підготовленості та психічного здоров’я.
 2. Здатність проводити соціологічне дослідження.
 3. Здатність враховувати правові засади, суспільні відносини, політичні, релігійні, моральні переконання, процеси соціально-політичної історії України, основні економічні закони при здійсненні професійної діяльності
 4. Здатність спілкуватися українською професійною мовою, розширювати лексико-граматичний мінімум.
 5. Здатність здійснювати читання й осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використовувати її у соціальній та професійній сферах, використовувати інформаційні технології для обробки іншомовних професійно-орієнтованих джерел.
 6. Здатність застосовувати закони формальної логіки у процесі інтелектуальної діяльності.
 7. Здатність здійснювати дотримання вимог безпеки праці.
 8. Здатність проводити психологічні наукові дослідження у різних галузях психології.
 9. Здатність здійснювати психологічне обґрунтування різних форм організації навчально-виховного процесу в різних освітніх ланках.
 10. Здатність передбачати прояви поведінки особи, групи
 11. Здатність здійснювати психологічний супровід профорієнтаційної роботи.
 12. Здатність визначати шляхи соціалізації підлітків.
 13. Здатність координувати надання психологічної інформації населенню, сприяти проведенню психоконсультативної роботи.
 14. Здатність ефективно надавати психологічну допомогу під час сімейного консультування.
 15. Здатність підбирати засоби впливу на особистість у залежності від її вікових та індивідуальних особливостей.
 16. Здатність впроваджувати програми психодіагностик особистості, враховуючи положення професійної етики.
 17. Здатність брати участь у проведенні психологічного консультування та зборі даних для проведення психологічних експертиз.
 18. Здатність застосовувати психологічні тренінги у професійній діяльності.
 19. Здатність забезпечувати соціально-психологічний супровід діяльності трудового колективу, організації.
 20. Здатність розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних РR-акцій на замовлення політичних та громадських організацій.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Основи біології та генетики людини 6 180 і
1.1.7. Математичні методи в психології 3 90 і
1.1.8. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.10. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.11. Основи наукових досліджень 3 90 з
  Всього за п.1.1. 45 1350  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 15 450  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 з
1.2.3. Соціологія 3 90 з
Всього за І циклом 60 1800
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (АРМ психолога-консультанта) 3 90 і
2.1.3. Вступ до спеціальності 3 90 з
2.1.4. Загальна психологія 21 630 з,і
2.1.5. Практикум з загальної психології 12 360 з,і
2.1.6. Соціальна та політична психологія 6 180 з,і
2.1.7. Вікова психологія 5 150 і
2.1.8. Патопсихологія 6 180 і
2.1.9. Педагогічна психологія 5 150 з
2.1.10. Психодіагностика 6 180 і
2.1.11. Історія психології 6 180 з
2.1.12. Психологія праці 4 120 і
2.1.13. Основи психотерапії 6 180 дз
2.1.14. Методика викладання психології 3 90 з
2.1.15. Психологія реклами 3 90 з
2.1.16. Теорія та практика психологічного тренінгу 5 150 і
2.1.17. Основи психологічного консультування 5 150 і
2.1.18. Психологія управління 3 90 і
2.1.19. Основи психологічної корекції 4 120 і
2.1.20. Експериментальна психологія 4 120 з
2.1.21. Клінічна психологія 6 180 і
2.1.22. Психологія спорту 3 90 з
2.1.23. Курсові роботи 3 90  
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Виробнича практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 139 4170  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 41 1230  
2.2.1. Психологія сім'ї 3 90 і
2.2.2. Психологія здоров'я та здорового способу життя 3 90 з
2.2.3. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини 3 90 і
2.2.4. Психологічні проблеми спілкування 3 90 з
2.2.5. Юридична психологія 3 90 з
2.2.6. Диференціальна психологія 3 90 з
2.2.7. Конфліктологія 3 90 і
2.2.8. Основи роботи психолога з персоналом 4 120 і
2.2.9. Реабілітаційна психологія 3 90 і
2.2.10. Психологія особистості 4 120 і
2.2.11. Психофізіологія 3 90 з
2.2.12. Основи психологічної практики 3 90 з
2.2.13. Психологічний спецпрактикум 3 90 і
2.2.14. Психотерапія 3 90 і
2.2.15. Загальна теорія здоров'я 3 90 з
2.2.16. Філософія психології 3 90 і
2.2.17. Психологія впливу 3 90 з
2.2.18. Психологія віктивності та суїцидальності 3 90 з
2.2.19. Основи економічної психології 3 90 з
2.2.20. Психологія релігії 3 90 і
2.2.21. Розвивально-корекційна робота з дітьми та основи інклюзивної освіти 4 120 і
2.2.22. Психологічні проблеми девіантної поведінки 3 90 і
2.2.23. Геронтопсихологія 4 120 і
2.2.24. Фізіологія НС та ВНД 3 90 з
2.2.25. Профорієнтація та профвідбір 3 90 з
2.2.26. Основи психологічного аналізу 3 90 і
Всього за ІІ циклом 180 5400  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  56 1680
РАЗОМ: 240 7200