Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ"

ОС Бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 29 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

29 International Relations

Спеціальність

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291 International Relations, Social Communications and Regional Studies

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Бакалавр з міжнародних відносин

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Бакалавр

240 кредитів; 3 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут права та суспільних відносин

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку бакалавра з міжнародних відносин;

- надання студентам інформації з теорії та практики міжнародних відносин.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Об’єкт вивчення: система міжнародних відносин та зв’язків.
  • Цілі навчання: розуміння логіки формування міжнародних відносин, вміння аналізувати та прогнозувати розвиток міжнародних відносин у різних сферах.
  • Теоретичний зміст предметної області: поняття «міжнародні відносини», «міжнародна інформація», «захист інформації», «міжнародні економічні відносини».
  • Методи, методики та технології: методи аналізу та прогнозування міжнародних відносин.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Приватно-правова сфера

 

Орієнтація програми

Приватно-правова

 

Особливості та відмінності

Програма включає 4 періоди практики у приватних комерційних структурах, державних органах та робочих органах громадських організацій, які працюють у міжнародній сфері.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема: міжнародний аналітик, експерт із міжнародної політики, міжнародний коментатор.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на програмі підготовки магістра

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, стаціонарне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки. Підсумковий контроль – комплексний іспит.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

-        базові знання з основ філософії, історії України та української культури;

-        базові знання з політології та соціології;

-        поглиблене знання іноземної мови;

-        базові знання з теорії держави і права та юридичних дмисциплін.

 

Професійні компетентності

-        здатність аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів;

-        здатність брати участь у переговорах та дипломатичних бесідах;

-        здатність керувати колективами та працювати в колективах;

-        здатність здійснювати підготовку документів для дипломатичних комунікацій;

-       здатність здійснювати підготовку ділових документів;

-       здатність організовувати та проводити соціологічні дослідження;

-       здатність здійснювати пошук та первинну обробку інформації;

-       здатність застосовувати знання з іноземної мови в обсязі, необхідному для професійної діяльності;

-       здатність застосовувати навички з перекладу;

-       уміння використання сучасних програмно-апаратних засобів, навички роботи у соціальних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

-       уміння користуватися комп'ютером на рівні кваліфікованого користувача;

-       навички управління інформацією.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває таких компетентностей:

-        здатність аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів;

-        здатність брати участь у переговорах та дипломатичних бесідах;

-        здатність керувати колективами та працювати в колективах;

-        здатність здійснювати підготовку документів для дипломатичних комунікацій;

-       здатність здійснювати підготовку ділових документів;

-       здатність організовувати та проводити соціологічні дослідження;

-       здатність здійснювати пошук та первинну обробку інформації;

-       здатність застосовувати знання з іноземної мови в обсязі, необхідному для професійної діяльності;

-       здатність застосовувати навички з перекладу;

-       уміння використання сучасних програмно-апаратних засобів, навички роботи у соціальних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

-       уміння користуватися комп'ютером на рівні кваліфікованого користувача;

-       навички управління інформацією.

Формування суджень:

-        враховувати суспільні відносини;

-        враховувати основні економічні закони при здійсненні професійної діяльності;

-       враховувати правові засади при здійсненні діяльності.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
Всього за п.1.1. 36 1080  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 26 780  
1.2.1. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 з
1.2.2. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.3. Інтернет у бізнесі 6 180 з
1.2.4. Соціологія 4 120 з
1.2.5. Політологія 4 120 з
Всього за І циклом 62 1860
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Прикладна інформатика 3 90 з
2.1.2. Теорія міжнародних відносин 6 180 і
2.1.3. Міжнародна інформація 5 150 і
2.1.4. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.5. Країнознавство                                                              6 180 і
2.1.6. Міжнародні відносини та світова політика 6 180 і
2.1.7. Зовнішня політика України 3 90 з
2.1.8. Дипломатична та консульська служба 4 120 з
2.1.9. Дипломатичний протокол та етикет 3 90 з
2.1.10. Міжнародні організації 3 90 з
2.1.11. Порівняльне конституційне право 3 90 з
2.1.12. Міжнародне публічне право 4 120 і
2.1.13. Міжнародне приватне право 4 120 і
2.1.14. Світова економіка 3 90 з
2.1.15. Міжнародні економічні відносини 4 120 і
2.1.16. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України 3 90 і
2.1.17. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах 3 90 і
2.1.18. Конфліктологія та теорія переговорів 3 90 з
2.1.19. Іноземна мова поглибленого вивчення 21 630 і
2.1.20. Іноземна мова спеціальності 14 420 і
2.1.21. Теорія і практика перекладу 16 480 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича практика 3 90 дз
  Підсумкова атестація                2 60 і
Всього за п.2.1. 134 4020  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 2.2. 44 1320  
2.2.1. Теорія прийняття рішень 4 120 з
2.2.2. Друга іноземна мова (німецька) 4 120 з
2.2.3. Вступ до спеціальності 4 120 з
2.2.4. Зв'язки з громадськістю 4 120 з
2.2.5. Теорія і практика масових комунікацій 4 120 з
2.2.6. Міжнародне інформаційне право 4 120 з
2.2.7. Теорія інформації і кодування 4 120 з
2.2.8. Основи демократії та права людини 4 120 з
2.2.9. Юридична конфліктологія 4 120 з
2.2.10. Аналіз зовнішньої політики 4 120 з
2.2.11. Захист інформації 4 120 з
2.2.12. Теорія держави і права      
2.2.13. Друга іноземна мова (французька)      
2.2.14. Історія вчень про державу і право      
2.2.15. Громадські об`єднання в Україні      
2.2.16. Експертні системи      
2.2.17. Міжнародне економічне право      
2.2.18. Мультимедіа      
2.2.19. Політичне лідерство та політична еліта      
2.2.20. Юридична психологія      
2.2.21. Системний аналіз      
2.2.22. Комп`ютерна обробка даних      
Всього за ІІ циклом 178 5340  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 70 2100
РАЗОМ: 240 7200