Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Журналістика (Журналістика)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 "ЖУРНАЛІСТИКА"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 06 «ЖУРНАЛІСТИКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

06 Журналістика

06 Journalism

Спеціальність

061 Журналістика

061 Journalism

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Бакалавр журналістики

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут філології та масових комунікацій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2017

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої або середньої професійної освіти.

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечення підготовки в галузі журналістики; надання студентам інформації з виготовлення масового інформаційного продукту в системі формування громадської думки.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Предмет – масовий інформаційний продукт у системі формування громадської думки.

Засоби: збору, обробки й передачі масової інформації.

Процедури та умови: збір фактів; аналіз зібраних фактів; побудова твору.

Умови: соціально проблемні й конфліктні ситуації; висока ентропія масового інформаційного поля; соціальна, культурна, релігійна, політична та вікова неоднорідність масової аудиторії.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Масово-інформаційний продукт у плюралістичній системі засобів вияву й формування на основі загальнолюдських цінностей масових настроїв, масової свідомості, громадської думки про соціально значущі події, явища, процеси суспільної свідомості, різні форми життєдіяльності людей у відповідних соціальних, політичних, культурних, виробничих, територіальних, релігійних умовах, а також про діяльність групи людей чи окремої людини, знання про які, з одного боку, необхідні для формування публіки, з іншого, можуть бути використані під час прийняття рішень суспільством, громадою, державою, особою.

 

Орієнтація програми

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

К 74.13.0 Дослідження ринку і громадської думки;

К 72.40.0 Робота з базами даних;

К 74.81.1 Виконання фоторобіт;

О 91.12.0 Професійні організації (поширення інформації);

О 91.32.0 Політичні організації (поширення інформації);

О 92.20.0 Діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;

О 92.40.0 Агентства друку.

 

Особливості та відмінності

Необхідність ознайомчої, навчальної, технологічної та виробничої практик.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Назва виду економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010

Секція J «Інформація та телекомунікації». Розділ 63 «Надання інформаційних послуг». Група 63.1 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали». Група 63.9 «Надання інших інформаційних послуг». Клас 63.11 «Обробення даних, розміщення інформації на веб-сайтах і пов’язана з ними діяльність». Клас 63.99 «Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших групувань».

Назва професійної діяльності за КП ДК 003:2010

Розділ 2 «Професіонали». Підрозділ 24 «Інші професіонали». Клас 245 «Професіонали в галузі художньої творчості». Підклас 2451 «Професіонали в галузі літератури». Група 2451.2 «Письменники, редактори та журналісти». Код професійної назви роботи «Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації» - 2451.2.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

3131 (25199) фотокореспондент

3131 (25202) фотокореспондент спеціальний

3439 фахівець

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність шукати та обирати актуальні теми.

Здатність проводити журналістське розслідування.

Здатність брати участь у плануванні та розробці концепції медіапродукту.

Здатність брати участь у формуванні комунікативного задуму і визначенні інформаційного завдання та смислу твору в конкретних соціальних умовах або участь, при заданому жанрі чи форматі, у формулюванні теми.

Здатність брати участь у розробці теми, формуванні концепції проекту медіапродукту та визначенні виробничих завдань членам редакційного колективу.

Здатність збирати і шукати інформацію.

Здатність оцінювати, аналізувати зібрану інформацію.

Здатність перевіряти фактичні дані.

Здатність творчо переосмислювати зібрану інформацію.

Здатність створювати медіапродукт.

 

Професійні компетентності

Здатність об’єктивно та творчо відображати світ в аудіовізуальній та вербальній формах.

Здатність розуміти та аналізувати суспільні явища, події, процеси.

Здатність розуміти причини соціальної поведінки особистості та спільнот.

Здатність враховувати релігійні переконання людей.

Здатність бути політкоректним.

Здатність бездоганно володіти українською мовою.

Здатність володіти іноземними мовами.

Здатність володіти сучасними соціокультурними знаннями.

Здатність володіти основними знаннями про розвиток людської цивілізації.

Здатність саморозвиватися і займатися самоосвітою.

Здатність здійснювати пошук нової інформації.

Здатність логічно, послідовно та структуровано висловлювати думки.

Здатність спілкуватися з окремими людьми та аудиторією.

Здатність розкривати тему аудіовізуальними та вербальними засобами

Здатність спиратися на морально-етичні норми та загальнолюдські цінності в життєдіяльності.

Здатність працювати в умовах психологічного стресу.

Здатність працювати в екстремальних умовах.

Здатність працювати в умовах підвищеного фізичного навантаження та ненормованого робочого дня.

Здатність бути мобільним.

Здатність бути самоорганізованим.

Здатність бути самокритичним і сприймати критику.

Здатність самостійно приймати рішення.

Здатність усвідомлювати цілі, смисли і завдання життєдіяльності.

Здатність організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності.

F

Програмні результати навчання

 

У когнітивній (пізнавальній) сфері:

- інтерпретувати теми з урахуванням суспільних потреб, мотивацій, цілей, умов;

- визначати стратегію і тактику журналістського розслідування;

- визначати методику й етапи розслідування;

- збирати інформацію методом спостереження за об’єктом зображення та іншими методами;

- збирати інформацію у відрядженні, на прес-конференціях, нарадах, брифінгах, конференціях тощо;

- шукати необхідну інформацію в архівах, комп’ютерних банках, у підшивках газет і журналів, фото-, фоно-, відеотеках, енциклопедіях, словниках, довідниках;

- перевіряти надійність та достовірність одержаної інформації;

- аналізувати зібрані факти у сукупності та зв’язках із іншими фактами;

- логічно та послідовно систематизувати зібрану інформацію;

- перевіряти наведені у матеріалі цифри, цитати, прізвища, коментарі, свідчення, оцінки тощо;

- вибирати інформацію згідно із задумом, завданням тощо;

- визначати відповідність зібраної інформації жанру, формату, темі;

- визначати достатність/надмірність зібраної інформації для втілення теми;

- підбирати необхідні стильові прийоми, технологічні прийоми та інші засоби вираження теми;

- уміти типологізувати та систематизувати результати власних спостережень за громадсько-політичною діяльністю, виявляти зв’язки між елементами цієї системи;

- вміти на основі аналізу фактів адекватно відображати соціальні функції і ролі та суспільну діяльність у цілому;

- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у міжособистісному та міжгруповому спілкуванні;

- визначати тип суспільства у конкретній державі, рівні його динамічності та маргінальності;

- встановлювати соціальний статус учасників суспільної діяльності;

- розуміти особливості поведінки великих і малих, формальних і неформальних, організованих і неорганізованих спільнот;

- визначати тип конкретної релігійної доктрини, ознаки релігійної конфесії та місце прихильників певної релігійної конфесії в державному устрої і суспільному житті;

- визначати наявність та характер впливу релігійної ідеології на суспільне життя;

- визначати релігійні переконання учасників спільної діяльності;

- визначати тип політичної системи; розрізняти політичні рухи, партії та їхні ідеології;

- встановлювати політичні переконання учасників спільної діяльності;

- вміти абстрагуватися від власних політичних симпатій в умовах чинного законодавства;

- здійснювати ознайомче, пошукове, вивчаюче та аналітичне опрацювання іншомовних джерел;

- робити переклад іншомовної інформації;

- визначати соціокультурний контекст висвітлюваних суспільних подій;

- орієнтуватися в новітніх здобутках журналістикознавства та інших галузей людської діяльності;

- володіти новітніми методами здобування, обробки й подачі інформації;

- здійснювати підготовчий процес для проведення масового спілкування;

- проводити аналіз наявної інформації на її відповідність умовам необхідності та достатності, внутрішньої несуперечності для забезпечення ефективного спілкування;

- структурувати інформацію;

- визначати за результатами структурно-логічної обробки інформації її відповідність задуму та концепції медіапродукту;

- забезпечувати послідовність викладу структурованої й логічно опрацьованої інформації;

- здійснювати регламентування спілкування;

- користуватися різними методами й технологіями спілкування;

- визначати ознаки моральних переконань, етико-естетичних та смакових уподобань;

- виробляти власні морально-етичні переконання та смакові уподобання на основі загальнолюдських цінностей;

- уникати патогенного впливу медіапродукту на суспільство;

- визначати чинники, що створюють дискомфорт у процесі професійної діяльності, та зменшувати рівень їхнього впливу;

- встановлювати рівень відповідальності власних індивідуальних особливостей наявним умовам професійної і побутової діяльності;

- здійснювати корекцію індивідуальних особливостей при виникненні ознак депресії, психоемоційної напруги та інших негативних станів;

- користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, розвитку вольових властивостей особистості;

- користуватися прийомами самозахисту – фізичного, соціально-правового, психологічного тощо;

- ефективно планувати робочий час;

- проявляти ініціативу в професійній діяльності;

- здійснювати професійну діяльність у рамках Конституції України, її чинного законодавства, прав людини;

- вміти на основі знань про історію свого фаху визначати цілі, смисл і завдання своєї діяльності;

- вміти на основі фундаментально-фахових знань про масову інформацію, журналістику, психологію творчості, різноманітні методи пізнання дійсності визначати цілі, смисли і завдання своєї діяльності;

- визначати стратегію, структуру й завдання власної професійної діяльності як члена редакційного колективу;

- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у редакційному колективі та зменшувати рівень їхнього впливу.

В емоційній (афективній) сфері:

- організовувати журналістське розслідування;

- вносити пропозиції щодо планування і розробки медіапродукту;

- вносити пропозиції щодо визначення змісту комунікативного задуму;

- вносити пропозиції щодо визначення змісту інформаційно-комунікативного завдання;

- вносити пропозиції щодо визначення комунікативного смислу в конкретних соціальних умовах;

- пропонувати тему, що відповідає жанру чи формату;

- ініціювати участь у розробці теми або її підтеми;

- вносити пропозиції щодо розподілу виробничих завдань серед колективу;

- отримувати інформацію від осіб, які є джерелом інформації, методом опитування (інтерв’ю) в польових або редакційних умовах за допомогою журналістської оргтехніки;

- вносити пропозиції щодо коректив остаточної концепції медіапродукту;

- викладати матеріал бездоганною мовою письмово чи усно;

- розкривати тему аудіовізуальними та вербальними засобами;

- дотримуватися логіки й послідовності викладу;

- витримувати певний стиль викладу;

- використовувати архітектонічні засоби;

- використовувати у повному обсязі українську мову як засіб професійного та ділового спілкування;

- використовувати у повному обсязі українську мову в масовому та міжособистісному спілкуванні;

- брати інтерв’ю іноземною мовою;

- використовувати основні знання з усіх галузей діяльності людства;

- самоорганізовуватися для здобуття нових знань та навичок;

- розглядати свої помилки як джерело саморозвитку;

- використовувати сучасні методи пошуку інформації;

- використовувати різні мовні моделі тощо;

- застосовувати певні форми проведення інтерактивного спілкування;

- застосовувати спеціальні методики корекції власного психічного стану залежно від психофізичних навантажень в екстремальних умовах;

- дотримуватись здорового способу життя та гігієнічних вимог для забезпечення професійної діяльності;

- проводити психофізичний тренінг для зміцнення здоров’я та підвищення розумової і фізичної працездатності;

- відгукуватися на виклики часу та оперативно відображати їх у медіапродукті;

- оперативно знаходити доступ до потрібних джерел необхідної інформації;

- використовувати загальносуспільні, фундаментально-фахові та професійно орієнтовані знання як основу для прийняття рішень;

- свідомо використовувати знання і навички організації виробничої діяльності при виготовленні інформаційного продукту;

- організовувати та контролювати власну поведінку з метою забезпечення гармонійних стосунків із членами колективу, враховуючи їхні психологічні особливості.

У психомоторній сфері:

- виконувати доручення керівника щодо планування і розробки концепції медіапродукту;

- поліпшувати зміст матеріалу та правити його;

- відображати дійсність згідно із професійними стандартами діяльності журналіста;

- посилатися на офіційні й наукові джерела;

- забезпечувати індивідуально-авторське бачення та відображення світу;

- відображати дійсність через неупереджене тлумачення, коментування, інтерпретацію фактів;

- бути точним і пунктуальним у виконанні виробничих завдань;

- здійснювати професійну діяльність незалежно від несприятливих умов;

- прислухатися до зауважень, швидко їх аналізувати і використовувати для свого саморозвитку;

- бачити свої помилки і виправляти їх;

- мати чітку громадянську позицію відносно суспільних подій, явищ, процесів з метою їх адекватного висвітлення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

25

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 і
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 і
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з.і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 з.і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
  Всього за п.1.1. 36 1080  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 35 1050  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 3 90 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 3 90 з
1.2.3. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.4. Іміджелогія 3 90 з
1.2.5. Соціологія 3 90 з
1.2.6. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90 з
1.2.7. Інтернет у бізнесі 3 90 з
1.2.8. Іноземна мова 6 180 з,з
1.2.9. Історія української літератури 4 120 і
1.2.10. Історія зарубіжної літератури 4 120 і
Всього за І циклом 71 2130
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі у журналістській діяльності                                                                                  3 90 з
2.1.3. Практикум української мови в ЗМІ 3 90 з
2.1.4. Практична стилістика 3 90 і
2.1.5. Масова комунікація та інформація      
Теорія масової комунікації 3 90 і
Теорія масової інформації 3 90 і
Комунікаційні технології 3 90 і
  Соціологія маосової комунікації 3 90 і
2.1.6. Медіаправо 3 90 і
2.1.7. Основи журналістики     і
Вступ до спеціальності 3 90  
Технічні засоби виробництва 2 60  
2.1.8. Журналістська етика 3 90 і
2.1.9. Журналістикознавство      
Теорія журналістики 2 60 і
Теорія твору і тексту 2 60 і
Теорія і методика журналістської творчості 3 90 з.і.кр
Медіакритика 2 60 з
2.1.10. Історія української журналістики 5 150 з.і
2.1.11. Історія зарубіжної журналістики 5 150 з,і
2.1.12. Медіабезпека 3 90 з
2.1.13. Міжнародна журналістика 3 90 з
2.1.14. Журналістський фах      
Фотожурналістика 3 90 з
Агенційна журналістика 3 90 з
Газетно-журнальне виробництво 8 240 і,кр
Радіовиробництво 8 240 з,і,кр
Телевиробництво 8 240 з
Кваліфікаційна робота 8 240  
2.1.15. Журналістське розслідування 5 150 і
2.1.16. Публіцистика 5 150 з
2.1.17. Проблематика ЗМІ. Політична, економічна, соціальна, правова, міжнародна 11 330 з,і
2.1.18. Постановка голосу 3 90 з
2.1.19. Текстознавство. Логіка і методика логічного аналізу 5 150 і
2.1.20. Інтернет-журналістика 3 90 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90  
ПР.2 Навчальна практика 3 90  
ПР.3 Технологічна практика 3 90  
ПР.4 Виробнича практика 3 90  
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 144 4320
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 750  
2.2.1. Еристика. Теорія та практика аргументації 4 120 і
2.2.2. Коректура 3 90 з
2.2.3. Реклама і зв'язки з громадськістю  3 90 і
2.2.4. Рецензування та критика літературних творів у ЗМІ 4 120 і
2.2.5. Основи редакторської майстерності 5 150 і
2.2.6. Комунікаційна естетика 3 90 з
2.2.7. Літературний стиль 3 90 і
Всього за ІІ циклом 169 5100  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього кредитів дисциплін вільного вибору  60 1800  
РАЗОМ: 240 7230