Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 "ПРАВО"

ОС Бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 08 «ПРАВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 «ПРАВО»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

08 Право

08 Law

Спеціальність

081 Право

081 Law

Спеціалізація

Господарсько-правова / Commerce Law

Кваліфікація

Бакалавр з права

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Бакалавр

240 кредитів; 3 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут права та суспільних відносин

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку бакалавра з права;

- надання студентам інформації з теорії держави і права, основних галузей права України з акцентом на приватно-правові дисципліни.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Об’єкт вивчення: правова система.
  • Цілі навчання: розуміння логіки побудови правової системи, вміння тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти.
  • Теоретичний зміст предметної області: поняття «право», «правова система», «нормативний акт», «правопорушення», концепція верховенства права.
  • Методи, методики та технології: комплексний метод тлумачення правових норм, методи складання юридичних актів та актів законодавства, риторика юриста.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Приватно-правова сфера

 

Орієнтація програми

Приватно-правова

 

Особливості та відмінності

Програма включає 4 періоди практики у приватних комерційних структурах, державних органах та робочих органах громадських організацій.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема: слідчий, помічник адвоката, помічник судді, юрисконсульт, юрист.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на програмі підготовки магістра

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, стаціонарне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки;

Підсумковий контроль – комплексний іспит.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

-        базові знання з основ філософії, економіки, державного управління;

-        базові знання з історії української та світової громадсько-політичної та державно-правової думки, знання основних сучасних політичних доктрин і концепцій.

 

Професійні компетентності

-        базові знання про юридичне та політичне значення конституції, її основні функції та юридичні властивості;

-        базові знання основ конституційного ладу України;

-        базові знання про систему національного права та законодавства, галузеві механізми правового регулювання;

-        базові знання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх функції та повноваження;

-        базові знання про стан юридичної практики в цілому і, зокрема, у сфері забезпечення підприємницької діяльності;

-        знання про характер та зміст суспільних відносин, які регулюються різними галузями права, підстави їх виникнення, припинення та зміни;

-        знання про поняття і види правового статусу особи у правовій державі, національні та міжнародно-правові механізми захисту прав людини;

-        базові знання про види і підстави юридичної відповідальності;

-        знання функцій судової влади, порядку судового розгляду спорів, що виникають між суб’єктами господарської діяльності;

-        знання факторів, які зумовлюють наявність у суспільстві злочинності, у тому числі економічної;

-        знання правових основ здійснення фінансового контролю діяльності підприємств та організацій;

-        знання системи, функцій та компетенції правоохоронних органів;

-        уявлення про організацію роботи юридичної служби на підприємстві.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває таких компетентностей:

Знання і розуміння:

-        базові знання з основ філософії, економіки, державного управління;

-        базові знання з історії української та світової громадсько-політичної та державно-правової думки, знання основних сучасних політичних доктрин і концепцій;

-        базові знання з основ психології юриста;

-        знання загальнотеоретичних понять та категорій держави і права, їх взаємозв'язку та взаємодії;

-        базові знання про процес виникнення та розвитку держави і права України та інших країн;

-        базові знання про форми держави, основні правові системи сучасності;

-        базові знання про концепцію правової, соціальної держави, демократію, природні права і свободи людини, їхню природу та соціальне призначення;

-        базові знання про хронологію розвитку держави і права, основні історичні джерела права;

-        базові знання про юридичне та політичне значення конституції, її основні функції та юридичні властивості

-        базові знання основ конституційного ладу України;

-        базові знання про систему національного права та законодавства, галузеві механізми правового регулювання;

-        базові знання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх функції та повноваження;

-        базові знання про стан юридичної практики в цілому і, зокрема, у сфері забезпечення підприємницької діяльності;

-        знання про характер та зміст суспільних відносин, які регулюються різними галузями права, підстав їх виникнення, припинення та зміни;

-        знання про поняття і види правового статусу особи у правовій державі, національні та міжнародно-правові механізми захисту прав людини;

-        базові знання про види і підстави юридичної відповідальності;

-        знання функцій судової влади, порядку судового розгляду спорів, що виникають між суб’єктами господарської діяльності;

-        знання факторів, які зумовлюють наявність у суспільстві злочинності, у тому числі економічної;

-        знання правових основ здійснення фінансового контролю діяльності підприємств та організацій;

-        знання системи, функцій та компетенції правоохоронних органів;

-        уявлення про організацію роботи юридичної служби на підприємстві.

Застосування знань і розумінь:

-        уміння складати проекти угод, інших юридичних актів, процесуальних документів;

-        здатність складати нормативно-правові документи;

-        здатність надавати правову допомогу підприємствам та організаціям щодо захисту їхніх інтересів у господарських судах, готувати необхідні процесуальні документи;

-        здатність надавати правовий супровід господарської діяльності.

Формування суджень:

-        здатність тлумачити положення чинного законодавства, давати правову оцінку юридичним фактам, аналізувати та оцінювати докази;

-        уміння давати правову оцінку діям суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі і щодо виконання договірних зобов'язань;

-        уміння давати правову оцінку документам перевірок на підприємстві, робити висновки щодо законності їх проведення та організації;

-         уміння розглядати звернення та надавати кваліфіковані відповіді на них.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
Всього за п.1.1. 36 1080  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 з
1.2.2. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.3. Інтернет у бізнесі 6 180 з
1.2.4. Соціологія 4 120 з
1.2.5. Політологія 4 120 з
Всього за п.1.2. 26 780  
Всього за І циклом 62 1860
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (Інформаційні правові системи) 3 90 з
2.1.3. Історія держави і права України 5 150 і
2.1.4. Історія держави і права зарубіжних країн 5 150 і
2.1.5. Основи римського приватного права 3 90 і
2.1.6. Теорія держави і права 6 180 і
2.1.7. Адміністративне право 5 150 і
2.1.8. Господарське право 6 180 і
2.1.9. Державне право зарубіжних країн 3 90 і
2.1.10. Екологічне право 3 90 з
2.1.11. Конституційне право України 5 150 і
2.1.12. Криміналістика  4 120 з
2.1.13. Кримінальне право 14 420 і
2.1.14. Кримінальний процес 6 180 і
2.1.15. Міжнародне право та право ЄС 5 150 з
2.1.16. Міжнародне приватне право 3 90 і
2.1.17. Організація судових та правоохоронних органів 3 90 з
2.1.18. Трудове право 5 150 і
2.1.19. Фінансове право 3 90 і
2.1.20. Сімейне право 3 90  
2.1.21. Цивільне право 14 420 і
2.1.22. Цивільний процес 6 180 і
2.1.23. Юридична деонтологія 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича практика 3 90 дз
  Підсумкова атестація                2 60 і
Всього за п.2.1. 130 3900  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 2.2. 48 1440  
2.2.1. Адвокатура України 4 120 з
2.2.2. Адміністративний процес 4 120 і
2.2.3. Господарський процес 4 120 і
2.2.4. Нотаріат України 4 120 з
2.2.5. Право соціального забезпечення 4 120 з
2.2.6. Юридична конфліктологія 4 120 з
2.2.7. Податкове та митне право 4 120 і
2.2.8. Банківське право 4 120 з
2.2.9. Юридична психологія 4 120 з
2.2.10. Теорія доказів 4 120 з
2.2.11. Виконавче провадження 4 120 з
2.2.12. Житлове право 4 120 з
2.2.13. Судова реформа в Україні 4 120 з
2.2.14. Адміністративна відповідальність 4 120 і
2.2.15. Судочинство у господарських судах 4 120 і
2.2.16. Цінні папери 4 120 з
2.2.17. Корпоративне право 4 120 з
2.2.18. Логіка для юристів 4 120 з
2.2.19. Аграрне право 4 120 і
2.2.20. Конкурентне право 4 120 з
2.2.21. Судова психіатрія 4 120 з
2.2.22. Криміналогія 4 120 з
2.2.23. Кримінальне провадження 4 120 з
2.2.24. Порівняльне конституційне право 4 120 з
Всього за ІІ циклом 178 5340  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 74 2220
РАЗОМ: 240 7200