Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Маркетинг

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 "МАРКЕТИНГ"

 ОС - бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 "МАРКЕТИНГ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

075 Маркетинг

Спеціалізація

 Маркетинг

Кваліфікація

Бакалавр з маркетингу

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності

«відсутній»

 

1. Опис освітньої програми

Ступень вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

075 Маркетинг

075 Marketing

Спеціалізація

 Маркетинг

Кваліфікація

Бакалавр з маркетингу

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Бакалавр

240 кредитів; 3 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут економіки та менеджменту, кафедра маркетингу

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку фахівців у галузі маркетингу;

- підготовка висококваліфікованих, креативних професіоналів з управління маркетингом, здатних проводити дослідження, щоб дізнатися бажання і потреби споживачів; розробляти нові товари; визначати оптимальну ціну на товар; вирішувати, де споживачам зручно придбати товари; розробляти рекламу;

- надання студентам інформації та знань з маркетингу з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках проведення маркетингового дослідження, розвитку компетентностей, необхідних для комунікації, поширення інформації тощо;

- надати освіту в сфері маркетингу із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей маркетингу для подальшого навчання.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

 • Об’єкт вивчення та діяльності: маркетинг на мікро- і макрорівні;
 • Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): підготовка висококваліфікованих професіоналів з маркетингу, здатних проводити дослідження, щоб дізнатися про потреби та переваги споживачів; розробляти нові товари; визначати оптимальну ціну на товар; вирішувати, де споживачам зручно придбати товари; розробляти та впроваджувати рекламу кампанію, проводити моніторинг конкурентного середовища, аналіз та прогноз ринків збуту для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання на національному та міжнародному ринках.
 • Теоретичний зміст предметної області: поняття і категоріальний апарат маркетингу, маркетингові концепції, методи дослідження і принципи маркетингу та їх використання для проведення маркетингових досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, пояснення фактів та прогнозування результатів дослідження.
 • Методи, методики та технології:здобувач вищої освіти для застосовування на практиці має оволодіти методами і методикою проведення маркетингових досліджень, маркетингового ціноутворення, технологіями розробки маркетингових заходів, рекламних і PR-кампаній, прямого продажу, стимулювання збуту та ін.
 • Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати):маркетингові інструменти щодо проведення маркетингових досліджень, впливу на поведінку споживача, формування потреб споживача та ін.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Основний фокус, акценти та завдання програми спрямовані на формування знань, умінь та компетентностей випускників програми щодо володіння сучасним інструментарієм з маркетингу та обґрунтування напрямів з підвищення ефективності діяльності підприємства в мінливих ринкових умовах.

Загальна освіта в області управління та адміністрування.

Спеціальність програми полягає у підготовці фахівців для економічних, маркетингових, виробничо-збутових та аналітичних підрозділів підприємств різних галузей економіки.

 

Орієнтація програми

Профіль програми підготовки (професійне спрямування):

Програма орієнтована на основні напрями професійної діяльності маркетологів за цією спеціальністю – планувальна, організаційна, мотиваційна, контрольна, зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, дослідницька.

Освітньо-професійна, базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сьогоднішнього стану економіки та бізнес-аналітики, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра в області маркетингу, реклами, підприємництва, менеджменту.

 

Особливості та відмінності

Особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм:

У процесі навчання забезпечується отримання фундаментальних знань для подальшого навчання в магістратурі, якісна мовна та практична (4 види практики – ознайомча, навчальна, технологічна, виробнича) підготовка студентів. Суттєвою перевагою програми є її прикладна спрямованість.

Програма передбачає вивчення управлінського, маркетингового, економічного, аналітично-прикладного та економіко-математичного апарату проведення маркетингових досліджень.

Особливістю програми є широке використання інформаційних технологій у маркетинговій діяльності підприємств різних галузей економіки

Відмінність програми від інших – при реалізації даної програми значна увага буде надана формуванню маркетингового мислення та комунікаційних навичок для ефективного проведення маркетингових досліджень на всіх типах ринків.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010.

3436 Помічники керівників.

Фахівець може займати такі первинні посади:

-       менеджер-маркетолог маркетингової служби, підрозділу підприємства;

-       консультант з маркетингу;

-       рекламіст;

-       фахівець з державних закупівель;

-       фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог);

-       фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою;

-       фахівець із якості;

-       фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку.

Споріднені первинні посади: керівник підприємства, установи та організації; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості; керівник проектів та програм; консультант із ефективності підприємництва.

Професійні назви робіт та професійні компетентності:

 • проведення аналізу конкурентних позицій підприємства та оцінювання конкурентної ситуації на ринку;
 • діагностика внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища підприємства;
 • проведення маркетингового обґрунтування бізнес-плану;
 • проведення моніторингу маркетингової діяльності;
 • обґрунтовування ціни на товар;
 • здійснення організації маркетингової діяльності на підприємстві;
 • оцінювання конкурентоспроможності підприємства та його продукції;
 • здійснювання планування асортименту товарів;
 • проведення планування збуту товарів;
 • проведення планування комунікаційної кампанії;
 • проведення планування маркетингової діяльності підприємства;
 • прогнозування кон’юнктури товарного ринку;
 • розроблення бізнес-плану інноваційного проекту;
 • розроблення плану маркетингу;
 • розроблення програми просування торгової марки;
 • формування медіа-плану рекламної кампанії;
 • управління брендом підприємства;
 • управління витратами на маркетинг.

Професійні можливості:

 • приймати ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю маркетингової діяльності підприємств;
 • аналізувати та розробляти заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • забезпечувати ефективне маркетингове обґрунтування інноваційних бізнес-проектів;
 • організовувати успішний власний бізнес;
 • проводити дослідження міжнародних ринків послуг;
 • розуміти мотиви купівельного поводження споживачів;
 • проводити дослідження цінностей, преференцій та очікувань споживачів;
 • налагоджувати ефективні канали збуту послуг на міжнародному ринку;
 • креативно мислити;
 • працювати в команді.
 

Продовження освіти (академічні права)

Бакалавр з маркетингу підготовлений до продовження освіти за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальність «Маркетинг», за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та на спільних міжнародних програмах подвійних дипломів, що діють в університеті.

Можливість навчатися за програмою 2 циклу (магістр). Магістерські програми: Маркетинг, Маркетинговий менеджмент, міждисциплінарні програми, близькі до маркетингу, магістерські програми в менеджменті.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі: студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

Лекції, практичні заняття, проектна робота в командах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, курсові роботи, консультації з викладачами, ознайомча, навчальна, технологічна та виробнича практика на підприємствах, державний екзамен за фахом.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт, комплексний державний екзамен тощо.

Письмові та усні екзамени, заліки, курсові роботи, презентації, поточний контроль, звіти з проходження практик, державний екзамен за фахом.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

 • Здатність розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності.
 • Здатність розраховувати плановий бюджет маркетингової діяльності.
 • Здатність організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану.
 • Здатність організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності
 • Здатність розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості продукції.
 • Здатність формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності.
 • Здатність реалізовувати заходи з питань зв’язків з громадськістю.
 • Здатність реалізовувати заходи зі стимулювання збуту.
 • Здатність коригувати ціни відповідно до впливу ринкових змін.
 • Здатність реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності роботи в каналах розподілу.
 • Здатність вивчати запити споживачів, орієнтувати проектувальників та виробничників на виконання вимог споживачів.
 • Здатність аналізувати інформацію щодо стану конкуренції на вітчизняних та зарубіжних ринках, вивчати стан конкуренції та дії конкурентів на ринку.
 • Здатність аналізувати стан кон’юнктури товарного ринку.
 • Здатність проведення критичного аналізу й оцінки впливу середовища (внутрішнього й зовнішнього) на функціонування й потенційну можливість розвитку підприємства на основі використання методів маркетингової діагностики.
 • Уміння розробляти маркетингові стратегії підприємства, визначати стратегічні альтернативи його розвитку.
 • Уміння формувати маркетингову політику підприємства та забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів.
 • Уміння за результатами аналітичної діяльності визначати стратегію конкурентних переваг, обирати оптимальну конкурентну стратегію.
 • Уміння визначати ефективність маркетингової діяльності в цілому та окремих маркетингових заходів.
 • Уміння здійснювати планування інноваційної маркетингової діяльності підприємства (щодо вдосконалення товарної політики, використання сучасних методів просування товарів та інш.).
 • Уміння розробляти запитальники, проводити маркетингові дослідження та інтерпретувати їх результати.
 • Уміння організовувати, планувати та координувати маркетингову діяльність підприємств на основі оптимізації потоків інформаційних, матеріальних та фінансових ресурсів.
 • Здатність збирати, обробляти, систематизувати та узагальнювати обсяг інформації про ринки збуту, споживачів, конкурентів, цільову аудиторію.
 • Здатність використовувати інформаційні технології (Excel; Statisticа; Matlab; Project Expert; Access; 1C:) та формувати інформаційний простір маркетингової діяльності суб’єкта підприємництва.
 • Здатність використовувати та удосконалювати методичний інструментарій маркетингу, вивчати і впроваджувати передовий досвід.
 

Загальні компетентності

 • Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
 • Групова робота. Здатність виконувати маркетингові дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективних комунікацій та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навики в галузі професійно-профільованих дисциплін для вирішення практичних завдань із маркетингу. Здатність використовувати математичний апарат щодо прогнозування результатів маркетингової діяльності підприємства. Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі гуманітарних та професійно-профільованих дисциплін у підготовці та наданні консультаційних послуг щодо маркетингової діяльності підприємства. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі професійно-профільованих дисциплін при розробці маркетингових програм функціонування підприємства. Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі гуманітарних та професійно-профільованих дисциплін щодо удосконалення методів управління підприємствами та їх структурними підрозділами. Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі професійно-профільованих дисциплін.
 • Популяризаційні навички. Вміння спілкуватися із нефахівцями.
 • Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого комунікаційного впливу на соціальну сферу. Здійснювати ефективне ділове спілкування.

Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Здатність планувати та управляти часом
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
 • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово
 • Здатність спілкуватися другою мовою
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • Здатність вчитися і бути сучасно навченим
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність бути критичним і самокритичним
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення
 • Здатність працювати в команді
 • Навички міжособистісної взаємодії
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
 • Здатність працювати в міжнародному контексті
 • Здатність працювати автономно
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Прихильність безпеці
 • Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадянськи свідомо
 • Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми
 • Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ
 • Володіння державною та, як найменше, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування
 • Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями
 • Вирішення соціально-економічних і політичних проблем із урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистісних та суспільних відносинах
 • Організація власної діяльності як складової колективної діяльності
 • Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров'я та гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості та безпеки її життя
 • Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності
 • Здатність до аналізу інтелектуальної власності, правової охорони об'єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі
 • Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси
 • Дослідницькі навички
 

Професійні компетентності

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати маркетингові процеси з погляду принципів і знань економічної теорії, а також на основі використання відповідних економіко-аналітичних та економіко-математичних методів. Враховувати основні інструменти маркетингу в процесі професійної діяльності. Враховувати правові засади у професійній діяльності. Визначати місію, стратегічну мету підприємства, окреслювати загальну стратегію його діяльності. Розпізнавати особливості організації та управління навчальною діяльністю у вищій школі. Вміти обґрунтовувати вибір змісту та методів вивчення навчальної дисципліни. Опрацьовувати інформацію, аналізувати й узагальнювати її, робити наукові висновки із досліджень, належним способом оформляти їх результати. Брати участь у розробленні маркетингової та цінової політики підприємства. Складати маркетингові плани як на короткотермінову, так і довготермінову перспективи. Здатність готувати бізнес-плани та опрацьовувати маркетингові стратегії. Здатність визначати цільовий ринок, споживачів, їх мотивації та тенденції розвитку попиту. Здатність досліджувати чинники, що впливають на прийняття рішень споживачем, аналізувати результати збутової політики. Здатність здійснювати моніторинг ринку та аналізувати діяльність конкурентів. Здатність розробляти пропозиції щодо підвищення якості та поліпшення споживчих властивостей товарів чи послуг із урахуванням соціально-демографічних, поведінкових та фінансових характеристик різних груп споживачів. Здатність розробляти товарний асортимент. Здатність аналізувати послуги підприємства та розробляти комплекс маркетингу для них. Здатність аналізувати сучасний стан промислового ринку та ринку транспортних послуг. Здатність аналізувати результати маркетингових досліджень. Здатність розробляти комплекс маркетингових комунікацій. Здатність досліджувати канали розподілу, розробляти схеми постачання товару до кінцевого споживача. Здатність розробляти карти позиціонування брендів. Здатність складати аналітичні звіти за результатами маркетингової діяльності підприємства та його підрозділів.

Навички оцінювання. Здатність оцінювати результати маркетингових досліджень. Здатність робити оцінки результатів аналізу маркетингової діяльності та маркетингового середовища, знаходити відповідні прогнозні значення з використанням спеціальних методів маркетингового дослідження. Здатність проводити оцінку конкурентного середовища підприємства. Здатність робити оптимальний вибір серед альтернативних маркетингових стратегій розвитку підприємства та здатність розроблення загальних і функціональних стратегій підприємства. Вміти формувати довгострокові і поточні маркетингові плани підприємства. Отримати сучасні уявлення щодо удосконалення системи прогнозування і планування маркетингової діяльності підприємства.

Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто використовуються в маркетингу та маркетинговому аналізі за видами діяльності.

Експериментальні навички. Здатність проводити економіко-математичні експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати отримані експериментальні дані. Вміти визначати маркетингове становище підприємства щодо конкурентів, його конкурентні переваги. Вміти виявляти тенденції змін зовнішнього маркетингового середовища і прогнозувати їх вплив на розвиток підприємства. Встановлювати, підтримувати та розвивати ділові відносини із суб’єктами зовнішнього середовища. Вміти конкретизувати маркетингові стратегії підприємства у рамках довгострокових цілей. Розробляти маркетингові плани діяльності підприємства на основі функціонального узгодження і ресурсного збалансування. Вміти визначати організаційну структуру відділу маркетингу. Вміти оцінювати результати маркетингової діяльності підприємства, виявляти й аналізувати проблемні сфери маркетингової діяльності підприємства і чинники його розвитку. Вміти проводити та аналізувати маркетингові дослідження. Вміти вести пошук, збирати, систематизувати та акумулювати первинну та вторинну інформацію. Вміти користуватись типовим програмним забезпеченням обробки даних для виконання типових операцій (статистична обробка числових даних, побудова графіків, апроксимація та інтерполяція, табличні операції тощо). Вміти аналізувати та оцінювати діяльність підприємств. Вміти обґрунтовувати вибір оптимального варіанту бюджету на маркетинг. Вміти оцінювати схеми розподілу ризиків між суб’єктами господарювання. Вміти оперувати методичними підходами у прийнятті управлінських рішень на основі маркетингових інструментів. Вміти визначати ефективні маркетингові інструменти для планування маркетингової діяльності підприємства.

Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання набутих компетентностей для вирішення сучасних завдань у сфері маркетингу.

Проводити соціологічні та маркетингові дослідження.

Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (пакети прикладних програм) для проведення маркетингових досліджень.

Ерудиція в області маркетингу. Здатність описати маркетингові процеси та рішення; ця здатність повинна ґрунтуватися на глибокому знанні та розумінні теорії маркетингу.

Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області застосування інструментів маркетингу, використовуючи здобуті маркетингові та аналітичні знання.

Професійні компетентності:

 • Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в маркетингу
 • Здатність застосовувати принципи енергозбереження у своїй професійній діяльності
 • Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань
 • Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України
 • Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці
 • Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва
 • Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії і практики управління
 • Здатність підтримувати функціонування систем галузевого менеджменту на підприємствах
 • Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням принципів ІТ-технологій
 • Здатність використовувати знання і практичні навички щодо техніко-економічного обґрунтування вибору сировини, устаткування технологічних об'єктів та оптимізації їх функціонування
 • Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей матеріалів
 • Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів у лабораторних умовах та в умовах виробництва

F

Програмні результати навчання

 

Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні елементів економічної теорії (макроекономіка, мікроекономіка), сприймати і розуміти роль моделей та теорій у розвитку економічної системи і формуванні гнучкого мислення.

Здатність продемонструвати знання та розуміння специфіки професійної управлінської діяльності, базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення менеджменту організації, правове забезпечення підприємницької діяльності, розробки бізнес-планів. Рівень знань цих основ менеджменту повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи у традиційних сферах застосування, але не настільки високим, щоб здійснювати управління економічними системами.

Здатність проводити аналітичну обробку маркетингової інформації в різних сферах діяльності; демонструвати навички впровадження інформаційних систем і технологій на підприємстві; уміння ефективно використовувати сучасні програмні продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, збутовій та управлінській діяльності.

Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні щодо розробки перспективних та поточних планів маркетингової діяльності; планування розвитку організації в напрямі підвищення її конкурентоспроможності; організації та проведення роботи з удосконалення структури управління маркетинговою діяльністю; організації проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства; забезпечення встановлення та підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами ринку; формування і вдосконалення товарної, цінової, збутової політики підприємств із урахуванням максимального задоволення потреб споживачів; організації роботи виставок, ярмарок та інших заходів просування продукції на ринку; здійснення підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Базові та сучасні уявлення та розуміння про обґрунтування проектів розвитку маркетингової діяльності підприємства і розроблення маркетингових планів. Сучасні уявлення щодо організації ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем. Сучасні уявлення про контроль результатів маркетингової діяльності підприємства. Базові уявлення щодо моніторингу стану підприємства та його становища на ринку.

Базові знання та розуміння розділів математики та економетрики, що мають відношення до базового рівня економіки та маркетингу: оптимізаційне моделювання, диференціальне та інтегральне числення, алгебра, аналіз векторів та матриць, статистика. Демонструвати експериментальні навички у маркетинговому аналізі.

Демонструвати навички експрес-оцінки маркетингової діяльності підприємства за видами економічної діяльності та надавати рекомендації щодо покращення цих показників, розробляти альтернативні та обирати ефективну маркетингову стратегію розвитку підприємства.

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до маркетингових проблем, використовуючи належне програмне забезпечення та принаймні одну мову програмування, знання, як аналізувати та відображати результати.

Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (курсові та дипломні роботи), або в групі (кейси, ділові ігри, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

Продемонстрована вправність володіння англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку.

 

За результатами навчання по Програмі підготовки бакалаврів зі спеціальності «Маркетинг» випускники Програми повинні:

знати:

- категоріальний апарат маркетингу;

- концепції маркетингу;

- сучасний інструментарій із управління маркетингом;

- сучасні методи й інструменти проведення маркетингових досліджень;

- особливості дослідження ринку та ін.

 

вміти застосовувати знання:

 • у процесі проведення маркетингового дослідження ринку;
 • при формуванні маркетингових інформаційних систем;
 • під час проведення аналізу й оцінки ринкової діяльності підприємства;
 • при орієнтуванні в кон’юнктурі ринку;
 • у процесі обґрунтування рекомендацій із асортиментної, збутової та цінової політики підприємства;
 • при розробці маркетингових програм із виведення та просування товарів і послуг на ринку;
 • при здійсненні рекламно-інформаційної діяльності;
 • при проведенні заходів із PR;
 • при розробці заходів із формування бренду та ін.

 

мати навички:

 • проводити маркетингові дослідження ринку;
 • володіти сучасним інструментарієм із управління маркетингом;
 • формувати маркетингові інформаційні системи;
 • аналізувати й оцінювати ринкову діяльність підприємства;
 • орієнтуватися в кон’юнктурі ринку;
 • обґрунтовувати рекомендації з асортиментної, збутової та цінової політики підприємства;
 • розробляти маркетингові програми з виведення та просування товару на ринку;
 • здійснювати рекламно-інформаційну діяльність;
 • проводити заходи з PR;
 • розробляти заходи з формування бренду;
 • обґрунтовувати напрями з підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах та ін.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1