Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Фінанси, банківська справа та страхування

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

 

ОС - бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

 ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

 ВИПУСКОВА КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

072   «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Спеціалізація

Фінанси, банківська справа та страхування 

Кваліфікація

Бакалавр у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 4 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра фінансів та банківської справи

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-2018

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність документа про отримання повної загальної середньої освіти.

 

А

Мета освітньої програми:

 • підготовка кваліфікованих фахівців у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності;
 • надання базових знань з фінансів, страхування, банківської та податкової системи шляхом проведення теоретичного та практичного навчання.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єктом вивчення є фінансова діяльність підприємств, установ та організацій різних форм власності та господарювання, а також фінансова система держави.

Цілями навчання є оволодіння сутністю фінансових показників, складових фінансової системи, а також методів їх оцінки та покращення.

Вивчаються основні поняття фінансової та банківської систем та страхової діяльності.

Розглядають методи фінансового, статистичного, економічного, інвестиційного, банківського аналізу, методики оцінки фінансових показників на макро- та макрорівнях.

Під час навчання використовуються автоматизовані системи та технології у сфері фінансів, банківської діяльності та страхування.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальний

 

Орієнтація програми

Фахівці з фінансів, банківської та страхової діяльності підготовлені до роботи за такими видами економічної діяльності, як фінансове посередництво; допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування; діяльність у сфері бухгалтерського обліку; допоміжна діяльність у сфері державного управління; управління та нагляд у сфері оподаткування; управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів; управління на рівні сіл та селищ; діяльність у сфері соціального страхування; фінансових службах підприємств, організацій і установ різ­них форм власності і господарювання.

Фахівець з фінансів, банківської та страхової діяльності здатний виконувати таку професійну роботу, як бути: керівником фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; керівником малих підприємств без апарату управління; дилером та брокером із заставних та фінансових операцій; страховим агентом; іншим фахівцем у галузі фінансів і торгівлі.

 

Особливості та відмінності

Програма включає значну практичну підготовку, а саме, 4 види практик: ознайомчу, навчальну, технологічну та виробничу

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Підприємства, установи, організації усіх форм власності, бюджетні установи

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних консультацій.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною, дистанційною формою, а також електронне навчання в системі Moodle та навчання за індивідуальним графіком.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захист звітів із практик, комплексний екзамен.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору й обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
 

Професійні компетентності

 • управління необоротними та оборотними активами підприємства (організації);
 • визначення реальних потреб у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • оптимізація інвестиційної діяльності підприємства;
 • формування ефективних джерел фінансування витрат; здійснення контролю за ходом усіх стадій планування витрат;
 • фінансове планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів; встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги);
 • розподіл і використання прибутку підприємства;
 • фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів;
 • запобігання банкрутству підприємств;
 • страхування майна та відповідальності підприємств;
 • особисте страхування (пенсійне, медичне, соціальне);
 • планування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів;
 • складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
 • контролювання використання бюджетних коштів;
 • здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій із іпотекою.

F

Програмні результати навчання

 

 • знати особливості реалізації фінансової, банківської, страхової та інвестиційної діяльності;
 • вміти правильно використовувати методи оцінки фінансових результатів підприємств, банківських установ, страхових компаній та бюджетних організацій;
 • знайти відповідні способи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств та організацій;
 • уміти складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи;
 • підготувати та укласти договір страхування з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності;
 • застосовувати інформаційні системи та технології у фінансах, банківській сфері та страховій діяльності;
 • здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів;
 • готувати проекти зведених балансів фінансових ресурсів на відповідній території (область, місто, район);
 • організовувати касове виконання Державного і місцевих бюджетів;
 • організовувати біржову, депозитарну, розрахунково-клірингову діяльність;
 • узагальнювати фінансові показники підприємств, установ та організацій;
 • впорядковувати бюджетну звітність місцевих органів влади;
 • порівнювати показники фінансової звітності підприємств, установ та організацій за певний проміжок часу;
 • оцінювати показники Державного і місцевих бюджетів та порівнювати їх із плановими показниками.

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Історія економіки та економічної думки 3 90 і
1.1.10 Вища математика 6 180 і
1.1.11. Теорія ймовірностей і маматична статистика 3 120 і
1.1.12. Економетрика 3 120 і
1.1.13. Оптимізаційні методи та моделі 3 90 з
Всього за п.1.1. 54 1620  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 з
1.2.3. Інтернет у бізнесі 6 180 з
1.2.4. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.5. Паблік рилейшнз 3 90 з
1.2.6. Соціологія 3 90 з
1.2.7. Ділова іноземна мова 3 90 з
1.2.8. Трансформаційна економіка та економічна політика держави 3 90 з
1.2.9. Регіональна економіка 3 90 з
1.2.10. Рекламна діяльність підприємств 3 90 з
1.2.11. Національна економіка 3 90 з
1.2.12. Політологія 3 90 з
1.2.13. Іміджологія 3 90 з
Всього за І циклом 72 2160
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Вступ до спеціальності 3 90 з
2.1.2. Статистика 4 120 і
2.1.3. Політекономія 4 120 і
2.1.4. Мікроекономіка 4 120 і
2.1.5. Макроекономіка 4 120 і
2.1.6. Міжнародна економіка 4 120 і
2.1.7. Економіка підприємства 4 120 і
2.1.2. Менеджмент 4 120 і
2.1.2. Маркетинг 4 120 і
2.1.2. Бухгалтерський облік 4 120 і
2.1.2. Аналіз банківської діяльності 4 120 і
2.1.2. Банківська система 4 120 і
2.1.8 Менеджмент 4 120 і
2.1.9. Маркетинг 4 120 і
2.1.10. Бухгалтерський облік 4 120 і
2.1.11. Гроші та кредит 10 300 і
2.1.12. Фінанси 10 300 і
2.1.13. Страхування та страхові послуги 5 30 і
2.1.14. Інвестування 4 120 і
2.1.15. Податкова система 4 120 і
2.1.16. Аналіз банківської діяльності 3 90 і
2.1.17. Банківська система 4 120 і
2.1.18. Бюджетна система 3 90 і
2.1.19. Фінансовий ринок 3 90 і
2.1.20. Фінанси підприємств 4 120 і
2.1.21. Охорона праці в галузі 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Випускова (підсумкова) атестація                      2 60  
Всього за п.2.1. 126 3780  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 42 1260  
2.2.1. Інформаційні системи у фінансах та банківській сфері 3 90 з
2.2.2. Управління якістю 3 90 з
2.2.3. Економічний аналіз 4 120 з
2.2.4. Маркетингова цінова політика 3 90 з
2.2.5. Управлінський облік 3 90 з
2.2.6. Фінансовий аналіз 4 120 і
2.2.7. Аналіз інвестиційних проектів 4 120 з
2.2.8. Бухгалтерський облік у банках 4 120 і
2.2.9. Центральний банк і грошово-кредитна політика 3 90 з
2.2.10. Соціальне страхування 3 90 з
2.2.11. Банківські операції 4 120 з
2.2.12. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 4 120 і
2.2.13. Аналіз господарської діяльності 3 90 з
2.2.14. Аудит 3 90 з
2.2.15. Звітність підприємства 3 90 з
2.2.16. Облік в оподаткуванні 4 120 з
2.2.17. Банківське право 4 120 і
2.2.18. Бізнес-план підприємства 3 90 з
2.2.19. Фінансове право 3 90 з
Всього за ІІ циклом 168 5040  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 60 1800
РАЗОМ: 240 7200