Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Видавництво та поліграфія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 186 "ВИРОБНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 186 «ВИРОБНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕДАГУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

18 Production and Technology

Спеціальність

186 Видавництво та поліграфія

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Бакалавр з видавничо-поліграфічної справи

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут філології та масових комунікацій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2013 р.

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобути ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої або середньої професійної освіти

 

А

Мета освітньої програми

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Забезпечення підготовки в галузі «Виробництво та технології»; надання студентам інформації з поліграфічного оформлення та випуск у світ видавничої продукції.

Предмет – видавничо-поліграфічний продукт у системі масової комунікації.

Засоби: поліграфічне виконання, макетування та верстка текстових оригіналів.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Видавничо-поліграфічний продукт у системі масової комунікації, спрямований на забезпечення суспільства якісною щодо форми та поліграфічного втілення продукцією.

 

Орієнтація програми

Теоретична та професійна

 

Особливості та відмінності

Необхідність ознайомчої, навчальної, технологічної та виробничої практик.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Назва виду економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010

Секція С «Поліграфічна діяльність, тиражування записної інформації». Розділ 18 «Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг»

18.11 «Друкування газет»

18.12 «Друкування іншої продукції»

18.13 «Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг»

Клас 18.14 «Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг»

 

Назва професійної діяльності за КП ДК 003:2010

Розділ 4 «Технічні службовці»

Підрозділ 41 «Службовці, пов'язані з інформацією»

Підклас 4112 «Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії»

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

734 «Друкарі та робітники подібних професій»

7341 «Складачі та друкарі»

7349 «Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій»

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність:

- розуміти роль і функції історії, філософії, політики, економічних знань у суспільному житті;

- орієнтуватися у напрямках і тенденціях розвитку вітчизняної та світової видавничо-поліграфічної справи;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички роботи і використання програмних засобів у комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання економіки та організації діяльності видавничо-поліграфічного виробництва, управління редакційно-видавничим процесом і уміння їх використовувати у професійній та соціальній діяльності;

- розуміти економічні принципи організації видавничо-поліграфічної діяльності.

 

Професійні компетентності

Здатність:

- орієнтуватися у напрямках і тенденціях розвитку вітчизняної та світової видавничо-поліграфічної справи;

- розуміти економічні принципи організації видавничої діяльності;

- знати постанови, стандарти, технологічні інструкції та інші нормативні документи керівних органів;

- знати процеси виготовлення друкарських форм та друкування з них;

- знати розрахунок елементів конструкції друкованих видань;

- володіти технологію виготовлення книжково-журнальної продукції;

- володіти технологію верстання та друкування газет, акцидентної та іншої поліграфічної продукції;

- володіти способами оздоблення і захисту від підробок поліграфічної продукції;

- знати складальне, формне, друкарське, брошурувально-палітурне та оздоблювальне устаткування;

- розуміти методики підбору технологічних режимів проведення операцій під час виготовлення друкованих видань та реставрації бібліотечних фондів;

- знати властивості поліграфічних матеріалів та їх вплив на якість готових видань.

F

Програмні результати навчання

 

- керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

-           проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

-           проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

-           проектувати та використовувати програми, методи та технології створення матеріалів для електронного видання;

-           забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

-           розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень;

-           втілювати у виробничий цикл сучасні методи та технології;

-           постійно підвищувати свій професійний і загальнонавчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Хімія 6 180 з,і
1.1.10. Фізика 6 180 з,і
1.1.11. Вища математика 5 150 і
  Всього за п.1.1. 53 1590  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 32 960  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 і
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 і
1.2.3. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.4. Іміджелогія 3 90 з
1.2.5. Соціологія 3 90 з
1.2.6. Техніка і прикладна механіка 5 150 з,і
1.2.7. Інженерна і комп'ютерна графіка 3 90 і
1.2.8. Оброблення текстової інформації 3 90 і
1.3.   Факультативні дисципліни (поза кредитна)
  Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90  
Всього за І циклом 85 2550
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (обчислювальна техніка) 4 120 з,і
2.1.3. Програмування 6 180 і.і.
2.1.4. Вступ до спеціальності 4 120 з.і
2.1.5. Видавничо-поліграфічні технології та обладнання 3 90 і
2.1.6. Видавничі стандарти 3 90 з
2.1.7. Графічний дизайн паковань 4 120 з,і
2.1.8. Організація і економіка видавничої справита виробництва 6 180 з,і
2.1.9. Друкарські технології та обладнання 6 180 з,проект
2.1.10. Додрукарські технології та обладнання 6 180 з, проект
2.1.11. Післядрукарські та оздоблювальні процеси та обладнання 6 180 з
2.1.12. Оцінювання якості та вимог до друкування та етикетно-пакувальної продукції 3 90 з
2.1.13. Економіка та організація виробництва 5 150 з.і
2.1.14. Проектування і розрахунок виробничих і технологічних процесів 5 150 з.і
2.1.15. Основи хімічних технологій 5 150 з.і
2.1.16. Метрологія, стандартизація та сертифікація і управління якістю 3 90 дз
2.1.17. Екологія в паковальному виробництві 3 90 з
2.1.18. Проектування технологічних процесів 5 150 з.і
2.1.19. Спеціальне матеріалознавство. Характеристика матеріалів поліграфічного виробництва 6 180 і.і.
2.1.20. Історія графічногот дизайну 3 90 з
2.1.21. Електротехніка і промислова електроніка 3 90 і
2.1.22. Фотографія та композиція 3 90 з
2.1.23. Технологія оброблення зображальної продукції 3 90 і
2.1.24. Способи друку для різних видів друкованої продукції 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Випускова (підсумкова) атестація          2 60  
  Всього за п.2.1. 115 3450  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 40 1200  
2.2.1. Основи теорії кольору та способи їх відтворення 3 90 з
2.2.2. Системи захисту друкованої продукції 3 90 з
2.2.3. Організація продажу 3 90 з
2.2.4. Матеріали для пакувального виробництва 3 90 з
2.2.5. Спеціальні способи друку та обладнання 6 180 з,і
2.2.6. Технічні та програмні засоби оброблення інформації 3 90 дз
2.2.7. Комп'ютеризація технологічних процесів 3 90 і
2.2.8. Проектування, виготовлення, оформлень видань та паковань 4 120 з.і
2.2.9. Матеріали для виготовлення друкованої продукції 3 90 і
2.2.10. Термінологія у видавничо-поліграфічній та пакувальній справі 3 90 і
2.2.11. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів 3 90 з
2.2.12. Теоретичні основи фото- та копіювальних процесів 3 90 з
Всього за ІІ циклом 155 4650  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 72 2160
РАЗОМ: 240 7200