Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

План-проспект дисертації

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА»

 

ПЛАН – ПРОСПЕКТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Кузюри Людмили Миколаївни

 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право, адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право

 

Тема дослідження: «Адміністративно – правове регулювання

торгівлі людьми»

    

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор

Олефір В.І.

 

Київ – 2014

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з поміж усіх порушень прав людини, які привертають до себе увагу міжнародного співтовариства, торгівля людьми, головним чином жінками та дітьми, належить до найболючіших і найганебніших явищ нашого часу.

Свобода людини є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особи – однією з головних функцій держави.

Ще в ХХ столітті торгівлю людьми світова спільнота включила в число основних викликів і погроз національній і міжнародній безпеці. Сьогодні все велику тривогу викликає зростання об'ємів незаконних дій по використанню людини в цілях сексуальної та іншої експлуатації. Проблема торгівлі людьми спочатку повинна розглядатися як явище загрозливе національній безпеці, оскільки своїм фактом вона ставить під загрозу всі демократичні досягнення суспільства.

Потрібно зазначити, що протягом останнього десятиліття для України, як і для багатьох країн світу, ця проблема набула значного розмаху, людство стикнулося з відкритими чи дещо завуальованими фактами купівлі та продажу людей, їх експлуатацією, організованою транснаціональною діяльністю з утримання притонів і звідництва, відвертої проституції та втягнення в неї неповнолітніх, тобто проявами «білого рабства». Відповідно до норм міжнародного законодавства, кожна країна, що поважає права людини, повинна гарантувати їх виконання, зокрема запобігання насильству, забезпечення компетентного розслідування актів насильства, покарання злочинців і надання компенсацій людині, що постраждала.

Щороку десятки тисяч жінок у всьому світі стають предметом торгівлі; їх одурюють, примушують, продають і, в більшості випадків, схиляють до життя і праці в рабських умовах як повії або потогінні виробництва, домашні служниці або дружини. Комісія з прав людини ООН визначила торгівлю жінками як сучасну форму рабства. Незалежно від того, з якою метою здійснюється торгівля жінками і людьми загалом, останні стають при цьому об'єктами зґвалтувань, биття і психологічних тортур. Порушення загальнолюдських прав людей, зв'язане з використанням їх як предмету торгівлі, відбувається і в тій країні, звідки їх вивозять, і в тих, куди привозять.

Зазначена проблема не є новою, багато тисячоліть вона була предметом досліджень правотворців і правозастосовників ще з моменту виникнення цього явища, але в умовах сьогодення проблема торгівлі людьми набуває нових аспектів, особливо якщо подивитись на неї крізь призму забезпечення та реалізації прав та свобод людини і громадянина.

І все ж ця проблема не стала предметом розгорнутих наукових досліджень, особливо щодо вивчення адміністративно – правового регулювання торгівлі людьми.

Тож, незважаючи на значну кількість наукових праць, що стосуються торгівлі людьми, питання адміністративно – правового регулювання, розробки належного наукового забезпечення діяльності органів державного управління з протидії торгівлі людьми зумовлює актуальність теми дослідження, її теоретичну та практичну важливість.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження питань, що стосуються теоретико – методологічних засад протидії торгівлі людьми, розкриття суті проблеми та на основі отриманих даних, шляхом узагальнення отриманої інформації, розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфрі протидії торгівлі людьми.

Мета дослідження зумовила постановку та розв’язання наступних питань:

  • проаналізувати історичний аспект, соціальну природу, визначити причини та умови існування торгівлі людьми;
  • здійснити аналіз економічних та соціальних умов існування торгівлі людьми
  • дослідити та проаналізувати загрози, що несе в собі торгівля людьми для національної безпеки
  • дослідити правове регулювання протидії та профілактики попередження торгівлі людьми у зарубіжних країнах
  • визначити шляхи та методи забезпечення протидії торгівлі людьми
  • вивчити світову практику застосування адміністративно – правових заходів щодо протидії торгівлі людьми та визначити можливість імплементації правових норм у національне законодавство.
  • розглянути та науково обґрунтувати шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у протидії торгівлі людьми

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративно – правової протидії торгівлі людьми.

Предмет дослідження - система національних та міжнародних адміністративно – правових норм, які регламентують та протидіють торгівлі людьми.

В дисертації планується використовувати історико - правовий, порівняльний, загально – науковий діалектичний та інші методи пізнання.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані положення, висновки, рекомендації можуть бути враховані в процесі правотворчої та правозастосовчої діяльності.

Структура дисертації. Специфіка теми дослідження, сформульовані мета і завдання визначили структуру дисертації, яка складатиметься зі вступу, трьох розділів, які поділяються на вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел.

План – проспект розглянутий на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Протокол №_____від _________

 

 

Завідувач кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права

Університету «Україна», д.ю.н., професор                                                               Фрицький Ю.О.


 

ПЛАН

 

АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ І. Теоретико – методологічні засади дослідження торгівлі людьми як антисоціального явища:

1.1     інституціональні причини існування торгівлі людьми

1.2     поняття та види торгівлі людьми

1.3     торгівля людьми як загроза національній безпеці

РОЗДІЛ ІІ. Сучасний стан та проблеми організаційно – правового механізму протидії торгівлі людьми

2.1 правова основа діяльності органів державної влади в забезпеченні протидії торгівлі людьми

2.2 система органів державної влади, їх функції в забезпеченні торгівлі людьми

2.3 теоретичні засади профілактики торгівлі людьми

РОЗДІЛ ІІІ. Адміністративно – правові заходи протидії торгівлі людьми

3.1 досвід правового регулювання зарубіжних країн у протидії торгівлі людьми

3.2 застосування адміністративно – правових заходів у протидії торгівлі людьми

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел