Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Правила прийому до аспірантури

Додаток №2

до «Правил прийому на навчання

до Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна» в 2017 році»

 

 

ПРАВИЛА

прийому до аспірантури Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна» на 2017 рік

(Правила прийому встановлені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.)

 

1. Загальні положення

До аспірантури Університету «Україна» на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом до аспірантури Університету «Україна» здійснюється за такими формами навчання: очна та заочна.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб − на умовах угоди.

Організацію прийому до аспірантури Університету «Україна» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом президента, який є Головою приймальної комісії. Приймальна комісія вирішує всі питання, пов'язані з прийомом до аспірантури, і в своїй роботі керується Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.

Прийом до аспірантури на 2017-2018 навчальний рік за очною або заочною формами навчання здійснюється за науковими спеціальностями:

Шифр

Галузь науки, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

01

Освіта

 

017

Фізична культура і спорт

фізичне виховання і спорт

05

Соціальні та поведінкові науки

 

051

Економіка

економічні

05

Соціальні та поведінкові науки

 

053

Психологія

психологічні

08

Право

 

081

Право

юридичні

12

Інформаційні технології

 

123

Комп’ютерна інженерія

технічні

 

Терміни навчання в аспірантурі

Форма навчання

Термін навчання

Очна

4 роки

Заочна

4 роки

 

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття доктора філософії проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийомузаяв та документів

10 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

10 серпня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

14 – 22 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

23 – 28 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

30 серпня 2017 року

Вступники подають особисто заяву про вступ до аспірантури на ім’я президента університету, в якій зазначають обрану ними наукову спеціальність, форму навчання, дані диплома про вищу освіту та тему реферату (в разі відсутності опублікованих наукових праць і винаходів).

До заяви вступник додає:

 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копії дипломів (спеціаліста або магістра) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копії додатків до дипломів. Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи «з відзнакою», копії додатків не подають;
 • копію трудової книжки (в разі її наявності), засвідчену відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів із відривом від виробництва – оригінал трудової книжки;
 • копії паспорта (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного кода;
 • сертифікат (при наявності) рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, дійсний сертифікат тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment, за наявності яких вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземноїмови з найвищим балом;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, засвідчений завідувачем кафедри, до якої планується прикріплення (а також ксерокопії 2-3 публікацій), чи реферат із обраної наукової спеціальності (при відсутності опублікованих праць та винаходів);
 • письмовий відгук ймовірного наукового керівника за результатами співбесіди;
 • копію шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • 4 фото (6х4);
 • 30 аркушів паперу (формату А4);
 • 1 швидкозшивач та 5 файлів (окрім файлів, у які вкладаються документи);
 • копію квитанції про сплату за вступні іспити.

Перед подачею документів до приймальної комісії аспірантури вступники з інших вищих навчальних закладів, які мають інвалідність, мають звернутися до Центру інклюзивних технологій навчання (Центр) за довідкою щодо можливості навчання в університеті на обраній науковій спеціальності за певною формою навчання. Вступники з інвалідністю, які потребують супроводу при складанні вступних іспитів, отримують у Центрі картку потреб у супроводі вступу до аспірантури. Після отримання довідки щодо можливості навчання в аспірантурі вступник звертається до приймальної комісії аспірантури.

При собі вступник повинен мати:

 • висновок ЛКК чи довідку МСЕК (оригінал та копію);
 • індивідуальну програму реабілітації;
 • медичну довідку за формою 286-У;
 • виписку з амбулаторної карти;
 • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

Паспорт та диплом подаються вступником особисто.

 

3. Допуск до вступних іспитів

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату, поданих наукових праць із урахуванням письмового висновку ймовірного наукового керівника та сплати за прийом вступних іспитів, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. Допуск до складання вступних іспитів до аспірантури проводиться згідно з рішенням приймальної комісії наказом президента університету.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у пункті 2 Правил прийому, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури за очною чи заочною формами навчання, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожен вступний іспит.

 

4. Організація та проведення вступних іспитів

Вступні іспити проводяться з 14 до 22 серпня 2017 року.

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у складі від 3 до 5 осіб, які призначаються президентом Університету «Україна» і до яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з наукової спеціальності − і ймовірні наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть залучатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

Вступники з інвалідністю забезпечуються необхідним супроводом при складанні вступних іспитів на основі картки потреб у супроводі вступу до аспірантури.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі діючих навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Університету «Україна»в разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях розробляються головами предметних екзаменаційних комісій.

 

5. Умови зарахування

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання рівності балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які:

 • рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою Університету «Україна» або іншого вищого навчального закладу;
 • рекомендовані кафедрою, вченою радою інституту (факультету) Університету «Україна»;
 • мають публікації з обраної спеціальності у фахових виданнях України або зарубіжних виданнях;
 • є переможцями чи призерами Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

На пільгових умовах оплати навчання (відповідно до наказу президента університету про встановлені спеціальні ціни на навчання в аспірантурі) зараховуються вступники до аспірантури, які є:

 • штатними працівниками Університету «Україна».

Допуск до участі в конкурсі осіб, які склали вступні іспити до аспірантури в іншому вищому навчальному закладі, дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою вступника за умови відповідності вступних випробувань.

Рішення про прийом до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури повідомляється вступнику в п'ятиденний термін із дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування, – 23-28 серпня 2017 року.

Зарахування до аспірантури проводиться згідно з рішенням приймальної комісії та після укладання угод про підготовку аспіранта наказом президента Університету «Україна». Угода про підготовку аспіранта має бути укладена протягом 10 днів із дня прийняття приймальною комісією рішення про зарахування аспіранта до 30 серпня 2017 року.

Особи, які протягом двох місяців після зарахування не подали до відділу аспірантури витяг із засідання кафедри про затвердження теми дисертації та індивідуального плану роботи аспіранта, або не розпочали навчання після закінчення терміну академвідпустки, відраховуються з аспірантури Університету «Україна».

 

 

 

Приймальна комісія аспірантури                                         тел.: (067)-749-32-47