Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Докторантура

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі в Університеті «Україна»

 

Вартість навчання в аспірантурі і докторантурі на 2019/2020 н.р.

Шифр і назва спеціальності, науковий ступінь керівника

Аспірантура

(вартість навчання грн/рік)

Аспірантура для штатних співробітників

(вартість навчання, грн/рік)

 

Очна

(4 роки)

Заочна

(4 роки)

Очна

(4 роки)

Заочна

(4 роки)

081 Право =

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Доктор наук

21 000

19 000

16 800

15 200

Кандидат наук

20 000

18 000

16 000

14 400

123 Комп`ютерна інженерія =    

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

Доктор наук

21 000

19 000

16 800

15 200

Кандидат наук

20 000

18 000

16 000

14 400

017 Фізична культура і спорт =

24.00.03 – Фізична реабілітація

Доктор наук

21 000

19 000

16 800

15 200

Кандидат наук

20 000

18 000

16 000

14 400

051 Економіка =  

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Доктор наук

21 000

19 000

16 800

15 200

Кандидат наук

20 000

18 000

16 000

14 400

053 Психологія =

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

Доктор наук

21 000

19 000

16 800

15 200

Кандидат наук

20 000

18 000

16 000

14 400

 

Угода про підготовку аспіранта / докторанта має бути укладена протягом 10 днів з дня прийняття приймальною комісією рішення про зарахування до аспірантури / докторантури.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Президента Університету    «Україна»

від 20 червня 2019 р. № 83

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до докторантури ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»)

на 2019/2020 навчальний рік

(Правила прийому встановлені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.)

 

І. Загальні положення

1.1. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (далі – Університет «Україна») оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня доктора наук на конкурсній основі за спеціальністю 081 – Право.

1.2. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі Університету «Україна» за очною (денною) формою навчання.

1.3. Прийом до докторантури здійснюється:

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що надаються на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

1.4. Нормативний термін підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

1.5. Організацію прийому до докторантури Університету «Україна» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом Президента, який є головою приймальної комісії. Приймальна комісія вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до докторантури, і у своїй роботі керується Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

ІII. Порядок прийому заяв і документів для вступу на здобуття ступеня доктора наук

3.1. Вступники особисто подають заяву на ім’я Президента університету в паперовій формі.

3.2. Для вступу до докторантури вступник, не менше ніж за два місяці до початку прийому документів, подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи (наукові результати), необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Упродовж місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедри заслуховують їх наукові доповіді і визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають висновки на розгляд Науково-експертної ради для подальшого затвердження Вченою радою університету.

3.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня доктора наук додає:

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) або документ, що засвідчує його громадянство і право перебування та проживання на території України;

- копію диплома доктора філософії або кандидата наук (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює, або нотаріально, чи нострифікований у встановленому порядку);

- копію атестата доцента (за наявності, засвідчену печаткою тієї установи, в якій вступник працює, або нотаріально);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути науковим консультантом у разі вступу претендента до докторантури;

- особовий листок із обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює, або нотаріально);

- список опублікованих наукових праць і винаходів;

- витяг із рішення засідання кафедри (на якій буде навчатись здобувач ступеня доктора наук) після оприлюднення наукової доповіді на кафедрі.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) подаються особисто. Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

3.4. Приймальна комісія має право відмовити здобувачу в допуску до прийому до докторантури в разі ненадання документів, зазначених у пунктах 3.1, 3.2, 3.3 цих Правил прийому.

3.5. Прийом документів до докторантури здійснюється з 1 серпня 2019 року до 30 серпня 2019 року (к. 207, корпус 3).

Зарахування до докторантури здійснюється з 1 листопада 2019 року.

 

IV. Особливості зарахування на навчання в докторантурі

4.1. Взаємозобов’язання університету та здобувача ступеня доктора наук, який навчається в докторантурі, визначаються в Угоді, яку докторант підписує з Президентом університету упродовж 10 днів першого місяця навчання.

4.2. Відповідно до чинного законодавства України докторанти щорічно користуються канікулами тривалістю до двох календарних місяців (липень -серпень), які включаються до загального терміну навчання.

4.3. Докторанти мають право на роботу в режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784.

4.4. Упродовж терміну перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН України, у спеціалізованій вченій раді.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій, невчасне підписання договору з університетом, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим.