Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Спеціальна освіта (Корекційна освіта)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016 "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 «ОСВІТА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

01 «Освіта»

Education

Спеціальність

016 «Спеціальна освіта»

Special Education

Спеціалізація

Логопедія. Спеціальна психологія

Кваліфікація

Дефектолог, спеціальний психолог у закладах освіти

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра

240 кредитів; 3 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Бакалавр, перший рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Спеціальна освіта» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Корекційно-педагогічна діяльність

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері спеціальної педагогіки та психології.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі спеціальної освіти, орієнтується на державні вимоги до підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника зі спеціальної освіти.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр зі спеціальної освіти має право працювати на посаді вихователя дошкільного навчального закладу компенсуючого та комбінованого типу, вчителя-спеціального педагога ПМПК, спеціального психолога у закладах освіти

 

Продовження освіти (академічні права)

Бакалавр підготовлений для продовження навчання за програмами підготовки другого (магістерського) рівня спеціальності 016 "Спеціальна освіта".

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, підготовка до державної атестації.

 

Форми контролю

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

- знання іншої мови (мов) ;

- навички роботи з комп'ютером;

- навички управління інформацією;

- дослідницькі навички.

 

Професійні компетентності

- базові уявлення про категорії осіб із порушеннями психофізичного розвитку, які є суб’єктами корекційної освіти; розуміння значення комплексного підходу у наданні корекційних освітніх послуг;

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації порушень психофізичного розвитку;

- сучасні уявлення про принципи організації, навчально-методичного забезпечення та механізми практичної роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку;

- здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану психофізичного розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх послуг;

- сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері корекційної освіти, завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам із порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних проблем корекційної освіти;

- здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

- базові уявлення про основні закономірності, історичні та сучасні досягнення практичної роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку; розуміння ролі особистості корекційного педагога у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку;

- уявлення про основи корекційної освіти;

- уявлення про зміст корекційної роботи з різними групами осіб із порушеннями психофізичного розвитку та диференційованими методами корекційно-компенсаторної, реабілітаційної, розвивальної, попереджувальної роботи з ними;

- базові уявлення про основи правової, фінансової, медичної, реабілітаційної, соціально-побутової, психолого-педагогічної підтримки осіб із порушеннями психофізичного розвитку, принципи комплексного підходу до вирішення їхніх проблем;

- уявлення про основи охорони здоров’я та формування здорового способу життя людини;

- уявлення про досвід корекційної освіти в Україні та інших державах світу;

- знання принципів деонтології, здатність застосовувати їх на практиці, усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків у сфері професійної діяльності;

- володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу оцінки стану та якості корекційної освіти;

- здатність планувати й реалізовувати корекційні освітні заходи;

- знання правових основ роботи і законодавства України в галузі корекційної освіти.

 

Спеціалізовано-професійні компетентності

- здатність використовувати професійно-профільовані знання для виявлення осіб із порушеннями психофізичного розвитку та відбору їх у заклади корекційної освіти;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у діагностичному обстеженні осіб із порушеннями психофізичного розвитку;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів порушень психофізичного розвитку;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання при визначенні рівня психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти, прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних послугах;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань корекційної освіти осіб із порушеннями психофізичного розвитку;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання при здійсненні інформаційної роботи серед населення стосовно питань корекційної освіти;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні відповідності корекційної освіти стандартам корекційної освіти особам із порушеннями психофізичного розвитку;

- здатність організовувати та здійснювати навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання та виховання;

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання з освітнього менеджменту в управлінській діяльності;

- професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики і практичного використання комп'ютерних технологій;

- здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

- здатність організовувати наукове дослідження з актуальних проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології;

- здатність добирати та застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження для вивчення актуальних проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології;

- здатність проводити експериментальне дослідження, збирати, аналізувати та узагальнювати отримані експериментальні дані, здійснювати їх статистичний аналіз;

- здатність робити науково обґрунтовані узагальнення та висновки за результатами власних досліджень, прогнозувати шляхи подальших досліджень, сферу їх використання.

F

Програмні результати навчання

 

Бакалавр спеціальності 016 «Спеціальна освіта» має бути підготовлений до вирішення типових професійних завдань у спеціальних (корекційних) освітніх дошкільних закладах, центрах реабілітації й корекції, психолого-педагогічних консультаціях.

Бакалавр повинен мати такі спеціалізовано-професійні здатності:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для виявлення осіб із порушеннями психофізичного розвитку та відбору їх у заклади корекційної освіти;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів порушень психофізичного розвитку;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання при визначенні рівня психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти, прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних, медичних та соціальних послугах;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань корекційної освіти осіб із порушеннями психофізичного розвитку;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання при здійсненні інформаційної роботи серед населення стосовно питань корекційної освіти;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні відповідності корекційної освіти стандартам корекційної освіти особам із порушеннями психофізичного розвитку;
 • здатність організовувати та здійснювати навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання та виховання;
 • здатність застосовувати професійно-профільовані знання з освітнього менеджменту в управлінській діяльності;
 • професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики і практичного використання комп'ютерних технологій;
 • здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • здатність організовувати наукове дослідження з актуальних проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології;
 • здатність добирати та застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження для вивчення актуальних проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології;
 • здатність проводити експериментальне дослідження, збирати, аналізувати та узагальнювати отримані експериментальні дані, здійснювати їх статистичний аналіз;
 • здатність робити науково обґрунтовані узагальнення та висновки за результатами власних досліджень, прогнозувати шляхи подальших досліджень, сферу їх використання.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології 8 240 і
1.1.10. Основи медичних знань 4 120 і
1.1.11. Педагогіка з історією 5 150 і
1.1.12. Гігієна 4 120 і
Всього за п.1.1. 57 1710  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Іміджелогія 4 120 з
Менеджмент
1.2.2. Вікова психологія 4 120 з
Політологія
1.2.3. Психологія 6 180 з
Психологія спілкування
1.2.4. Соціологія 4 120 з
Правознавство
Всього за п.1.2. 18 540  
Всього за І циклом 75 2250
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 3 90 і
2.1.3. Вступ до спеціальності 4 120 і
2.1.4. Педагогічна творчість 4 120 і
2.1.5. Спеціальна (корекційна) психологія 8 240 і
2.1.6. Психоневропатологія 5 150 з
2.1.7. Риторика, культура мовлення корекційного педагога 5 150 з
2.1.8. Клініка інтелектуальних порушень 4 120 і
2.1.9. Логопедія 27 810 і
2.1.10. Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення 4 120 і
2.1.11. Неврологічні основи логопедії 3 90 і
2.1.12. Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення 3 90 і
2.1.13. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія 7 210 і
2.1.14. Спецметодика розвитку мовлення 5 150 і
2.1.15. Спецметодика математики з основами математики 5 150 і
2.1.16. Спецметодика формування елементарних математичних уявлень 4 120 і
2.1.17. Спецметодика дошкільного виховання 4 120 і
2.1.18. Спецметодика фізичного виховання 5 150 з
ПР.1 Ознайомча практика "Вступ до фаху" 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.3 Технологічна практика 4,5 135 дз
ПР.4 Виробнича практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього за п.2.1. 123 3690  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Загальна теорія здоров'я 3 90 з
Основи здорового способу життя
2.2.2. Основи фізичної реабілітації 4 120 з
Основи психотерапії
2.2.3. Патопсихологія 3 90 і
Психологія особистості
2.2.4. Основи раціонального харчування 3 90 з
Основи здорового способу життя
2.2.5. Фізіотерапія 3 90 з
Основи психологічного консультування
2.2.6. Курортологія 3 90 з
Психологія особистості
2.2.7. Практикум із загальної психології 4 120 з
Психологічний спецпрактикум
2.2.8. Педагогічна психологія 3 90 з
Теорія та практика психологічного тренінгу
2.2.9. Основи психологічної практики 3 90 з
Основи психологічної корекції
2.2.10. Психодіагностика 3 90 з
Клінічна психологія
2.2.11. Психологія здоров'я та здорового способу життя 3 90 з
Методика навчання основ здоров'я та здорового способу життя
2.2.12. Основи догляду за хворими та інвалідами 3 90 з
Долікарська медична допомога у невідкладних станах
2.2.13. Фізична реабілітація при різних захворюваннях 4 120 з
Вікова анатомія та фізіологія
Всього за п.2.2. 42 1260  
Всього за ІІ циклом 165 4950  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 60 1800
РАЗОМ: 240 7200