Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Хімічні технології та інженерія (Сучасні нанотехнології та наноматеріали)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 16 «ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

КАФЕДРА СУЧАСНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

 СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

16 Chemical and Bioengineering

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

161 Chemical Technologies and Engineering

Спеціалізація

Сучасні нанотехнології та наноматеріали

Кваліфікація

Інженер

Тип диплома та обсяг програми

Диплом магістра 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 6 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Інженерно-технологічний інститут

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017-2022

Рівень програми

Другий, магістерський рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Хімічні технології та інженерія

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері хімічних технологій та інженерії.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі хімічних технологій та інженерії та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з хімічних технологій та інженерії.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Магістр з хімічних технологій та інженерії може виконувати таку професійну роботу: в органах державного управління; на підприємствах, у фірмах, в організаціях, установах хіміко-техноло­гічного та будівельного сектору економіки; у науково-дослідних закладах; на хіміко-технологічних підприємствах, зокрема із виготовлення продукції з використанням нанотехнологій і наноматеріалів; у виробничій сфері з надання послуг із технічного обслуговування та ремонту апаратів хіміко-технологічних виробництв; у міжнародних та недержавних організаціях та установах.

Випускники можуть працювати на посадах: спеціаліст з хімічних технологій та інженерії на підприємствах державного та недержавного секторів економіки; інженер з організації експлуатації, технічного обслуговування та ремонту апаратів хіміко-технологічних та будівельних виробництв.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістерський рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням тренінгів, які розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі хімічних технологій та інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі хімічних технологій та інженерії, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, які сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       здатність мати дослідницькі навички;

8)       здатність мати навички розробки та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови (мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконаної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розв’язку поставлених задач;

2)       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі хімічних технологій та інженерії;

3)       базові знання технічних характеристик та правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у галузі хімічних технологій та інженерії;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей, суміжних із галуззю хімічних технологій та інженерії;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, які впливають на формування підприємницьких рішень;

10)    здатність застосовувати професійно-профільні знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі обумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, які сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості,

- базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати їх у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних технічних дисциплін та використання математичних методів в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- сучасні уявлення про технічну експлуатацію й обслуговування апаратів хіміко-технологічних виробництв;

- сучасні уявлення про основи технічної діагностики апаратів хіміко-технологічних виробництв;

- базові уявлення про експлуатаційні матеріали, які застосовуються в галузі;

- базові уявлення про конструкцію та тенденції розвитку складових частин апаратів хіміко-технологічних виробництв;

- базові уявлення про організацію, планування та управління виробництвом і персоналом;

- сучасні уявлення про використання новітніх технологічних процесів на хіміко-технологічних підприємствах;

- базові уявлення про охорону навколишнього середовища, природокористування і нормування умов праці в галузі.

Вміння:

- володіння методами аналізу сучасних виробництв у галузі хімічних технологій та інженерії;

- уміння використовувати інтернет-ресурси;

- здатність використовувати професійно-профільні знання, уміння й навички в галузі фундаментальних технічних наук для дослідження й удосконалення технологічних процесів;

- здатність використовувати знання, уміння і практичні навички при застосуванні сучасних альтернативних та екологічно чистих джерел енергії в хіміко-технологічних виробництвах.

Формування суджень:

- здатність використовувати знання в галузі математики та математичної статистики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання технологічних процесів на виробництві;

- уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички з фундаментальних наук для вирішення практичних завдань у галузі хімічних технологій та інженерії.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Інженерно-технічна творчість 2 60 з
1.1.2. Іноземна мова (наукового спілкування) 3 90 з
1.1.3. Дидактика вищої школи 3 90 з
Всього за І циклом 8 180
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Теоретичні основи синтезу в нанотехнології 5 150 кр, і
2.1.2. Наноматеріали 5 120 кр, і
2.1.3. Нанотехнологічне матеріалознавство 5 120 і
2.1.4. Нанотехнологія в будівництві 5 90 і
2.1.5. Наноелектроніка 4 90 і
2.1.6. Прикладна нанотехнологія та її елементи 4 90 і
2.1.7. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство 4 120 і
2.1.9. Основи наукових досліджень та технічної творчості 4 90 з
2.1.10. Автохімія на основі нанотехнологій 5 90 і
2.1.11. Патентознавство та авторське право 4 90 з
2.1.12. Застосування комп'ютерних технологій у наукових дослідженнях наноматеріалів 4 90 з
ПР.1 Виробнича (переддипломна) практика 36 1080 дз
  Дипломне проектування 6 180 захист
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 49 1050  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Екохімія 5 150 з
Екологічна психологія
2.2.2. Інтернет-ресурси в галузі 5 150 з
Контроль та керування процесами в галузі
2.2.3. Історія і стратегія розвитку нановиробництва 5 150 з
Основні положення нановиробництва
2.2.4. Інформаційні системи і технології 4 120 з
Інформаційні технології
2.2.5. Теорія наноелементів 7 210 і
Сучасні положення та теорії наноелементів
2.2.6. Сертифікація і стандартизація будівельних матеріалів і виробів 7 210 з
Основи сертифікації будівельних виробів
Всього дисциплін п. 2.2. 33 990  
Всього за ІІ циклом 82 180
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 33 990
РАЗОМ: 90 2700