Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Готельно-ресторанна справа

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 241 "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

24 «Personal Services»

Спеціальність

241 «Готельно-ресторанна справа»

241 «Hotel and Catering Business»

Спеціалізація

Економіка закладів готельно-ресторанного господарства

Economy of Tourism, Hotel and Catering Facilities

Кваліфікація

Економіст-організатор; викладач вищого навчального закладу

Economist-Organizer; Lecturer of High School

Тип диплома та обсяг програми

Диплом магістра;

90 кредитів; 1 рік 5 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат про акредитацію Серія НІ-ІV № 1156284 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 05.10.2012 р. протокол № 98 (наказ МОНмолодьспорту України від 12.10.2012 р. № 2491-Л) термін дії до 1 липня 2017 р.

Рівень програми

Другий рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

 

А

Мета освітньої програми

Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з готельно-ресторанної справи та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємствами готельного і ресторанного бізнесу.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Готельна і ресторанна справа

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері готельної і ресторанної справи

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з готельної та ресторанної справи та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю здобувача вищої освіти з готельної і ресторанної справа

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Професійна діяльність магістра з готельно-ресторанної справи на первинних посадах полягає в:

- організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- організації виробництва й обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- організації процесу виробництва і надання готельних послуг;

- організації надання бізнес-послуг для туристів, анімаційних послуг;

- забезпеченні належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;

- вивченні маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- опануванні діючої законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

- плануванні та проектуванні закладів готельного і ресторанного бізнесу;

- проектуванні технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства і вдосконаленні технологічних операцій;

- розробленні короткострокових та середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, плануванні потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);

- володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

- застосуванні інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств;

- досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю знань.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами, підготовка до випускової (підсумкової) атестації

 

Форми контролю

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, випускова (підсумкова) атестація

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Ціннісно-світоглядна:

1) готовність брати участь у функціонуванні демократичних інститутів, розуміючи й аналізуючи державно-політичні, національно-культурні, соціально-економічні та особистісно значущі процеси, реалізувати свій потенціал через власний світогляд, виявляючи громадянську відповідальність і патріотизм;

2) сформованість гуманістичного світогляду, духовно-ціннісних орієнтирів національної і світової культури; дотримання моральних та етичних принципів особистості, толерантність до різних етнокультур і релігій; розуміння законів розвитку мистецтва і розмаїття форм естетичного ставлення людини до світу.

Соціально-економічна:

1) здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, ефективно працювати в умовах ринкової економіки на основі знань процесів функціонування й розвитку суспільства, сформованих економічної культури та мислення.

Правова:

1) здатність ефективно використовувати правові знання, застосовувати законодавчі акти і нормативно-правові документи в особистому житті та професійній діяльності, відповідати за прийняті рішення та їх реалізацію.

Життє- та здоров’язберігаюча:

1) здатність організувати й регулювати життє- та здоров’язберігаючу діяльність, спрямовану на збереження фізичного, соціального, психічного і духовного здоров'я свого та оточення, нести особисту відповідальність за все живе на Землі, дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

 

Професійні компетентності

Професійно-педагогічна:

1) здатність ефективно розв’язувати професійно-педагогічні проблеми і завдання на основі методологічних основ і категорій педагогіки, закономірностей та законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку суб’єктів навчання;

2) володіння педагогічними технологіями, впровадження ідей сучасної педагогіки та інноваційних методів навчання і виховання в освітній процес.

Виробнича компетентність педагога:

1) здатність розробляти та удосконалювати методичне забезпечення навчального процесу, організовувати та здійснювати теоретичну і практичну професійну підготовку, забезпечувати виконання нормативних актів щодо організації навчально-виховного процесу, нести персональну відповідальність за створення безпечних умов навчання в аудиторіях, лабораторіях, майстернях;

2) готовність застосовувати методику професійного навчання у навчальних цехах, лабораторіях та в умовах виробництва, співпрацювати з підприємствами та установами з питань організації та проведення виробничого навчання, практики та працевлаштування.

Комунікативна:

1) здатність логічно правильно, аргументовано і зрозуміло будувати усну та писемну мову, провадити ділове спілкування, публічні виступи, презентації, ділове листування, переконливо аргументувати свою позицію, володіючи державною та іноземними мовами, використовуючи різні стилі та ораторське мистецтво і дотримуючись професійного етикету.

Інформаційна:

1) здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку відомостей та їх структурування як у традиційній, друкованій формі, так і в електронній, використовуючи комп’ютерну техніку, телекомунікаційні технології; уміння організовувати інформацію у спосіб, найбільш сприятливий для аналізу та синтезу, проектування та моделювання управлінських процесів у професійній діяльності;

2) здатність використовувати технології дистанційної освіти для опосередкованого активного спілкування через телекомунікаційний зв’язок суб’єктів навчання, структурувати навчальні матеріали для представлення їх в електронному вигляді та організовувати навчальний процес за допомогою цифрових освітніх ресурсів.

Загальнонаукова компетентність:

1) здатність і готовність до використання знань про закономірності природних та соціальних явищ, загальнонаукових методів при постановці і вирішенні професійних завдань у сучасних умовах, методів дослідження навколишнього середовища для виявлення його можливостей та ресурсів, відповідати потребам сучасного динамічного розвитку суспільства завдяки фундаментальним знанням у поєднанні з фаховою та соціально-гуманітарною освітою;

2) здатність до власного інтелектуального розвитку та навчання упродовж життя, до самовиховання, інноваційного мислення та постійного вдосконалення і підвищення своєї кваліфікації на основі методологічного потенціалу філософського знання, дотримуючись етичних і правових норм та гармонійно поєднуючи особисті інтереси з потребами суспільства, виробництва та навколишнього середовища.

Політехнічна компетентність:

1) сформованість технічного світогляду та єдиної системи знань про оточуючий світ як взаємозв’язок різних форм матерії через усвідомлення наявності інтеграційних процесів як умови існування і розвитку соціально-природного середовища;

2) володіння загальнотехнічними і загальнотехнологічними знаннями про головні галузі й наукові принципи сучасного виробництва та вміннями, необхідними для участі у продуктивній праці, мовою техніки - кресленням;

3) спроможність творчого підходу до виробничої діяльності, глибокого аналізу виробничих процесів, порівняння й узагальнення, що дозволяють швидко встановлювати зв’язок науки із новими явищами і процесами у виробництві, об’єктами виробничої діяльності, швидкого освоєння нової техніки, технологій і передових методів праці.

Організаційна компетентність:

1) здатність організовувати та контролювати технологічні процеси виробництва і споживання готельно-ресторанного продукту, знаходити організаційно-управлінські рішення, в тому числі в нестандартних ситуаціях, і нести за них відповідальність;

2) здатність розробляти концепції позиціонування на ринку послуг, застосовувати інноваційні технології організації діяльності закладу та створення клієнтоорієнтованого готельного та ресторанного продукту (послуги) для формування позитивного іміджу.

Сервісна компетентність:

1) готовність до сервісної діяльності відповідно до рекреаційних потреб гостей, враховуючи їхні етнокультурні, історичні та релігійні традиції і застосовуючи сучасні сервісні технології, нові форми і способи обслуговування та впровадження останніх досягнень зарубіжного досвіду у сфері гостинності.

Виробничо-технологічна галузева компетентність:

1) здатність виготовляти кулінарну та кондитерську продукцію і надавати готельно-ресторанні послуги, використовуючи нові види професійного устаткування, нормативно-технологічну документацію, санітарно-гігієнічні вимоги та системи управління якістю, оптимізувати технологічні процеси, враховуючи асортимент, вхідний контроль сировини, технологічні режими та їх вплив на готову продукцію і здоров’я людини;

2) здатність раціонально й ефективно організовувати роботу на виробничій ділянці, контролювати і забезпечувати дотримання технології та раціональну експлуатацію устаткування, впроваджувати передові методи і прийоми роботи, прогресивні форми організації праці, дотримуватись вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля.

F

Програмні результати навчання

  1. Володіти навичками з обґрунтування стратегічних цілей діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі системного аналізу.
  2. Уміти вирішувати стратегічні проблеми у сфері гостинності.
  3. Володіти навичками обґрунтування управлінських рішень та спроможності забезпечувати їх правомочність.
  4. Уміти реалізовувати проекти, приймати рішення у складних умовах, що потребують застосування нових підходів та прогнозування.
  5. Вивчати маркетингову діяльність та вживати комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу.
  6. Знати методи комплексного оцінювання ефективності інновацій у готельно-ресторанному бізнесі.
  7. Уміти проводити дослідження, спрямовані на визначення інноваційного потенціалу підприємств готельно-ресторанного бізнесу та оцінювання економічної ефективності впровадження інновацій.
  8. Уміти орієнтуватися в чинній законодавчо-нормативній базі з питань функціонування закладів готельно-ресторанного бізнесу.
  9. Володіти практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою.
  10. Уміти проводити аналіз діяльності підприємства, визначати рівень його конкурентоспроможності, надавати пропозиції щодо формування нових конкурентних переваг підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Ділова іноземна мова 9 270 і
1.1.2. Методологія і організація наукових досліджень 5 150 і
1.1.3. Дидактика вищої школи 3 90 з
Всього за п.1.1. 17 510 4
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
 1.2.1.  Друга іноземна мова 7 210 з
Практика перекладу з основної іноземної мови
Всього за п.1.2. 7 210 2
Всього за І  циклом  24 720 6
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Інноваційні ресторанні технології 5 150 і
2.1.2. Інноваційні технології у готельному господарстві 5 150 і
2.1.3. Стратегічний маркетинг 4 120 і
2.1.4. Інноваційні технології у туризмі 3 90 і
2.1.5. Стратегічний менеджмент 4 120 і
2.1.6. Реінжиніринг бізнес-процесів 3 90 і
ПР 1 Педагогічна практика 7 210 дз
ПР 2 Переддипломна практика 7 210 дз
  Підготовка магістерської роботи 10  300
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 50 1500 10
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Економіка закладів готельно-ресторанного господарства 6 180 і
Бізнес-планування у підприємствах готельно-ресторанного типу
2.2.2. Економічна безпека підприємства 6 180 і
Основи корпоративного дизайну
2.2.3. Мерчандайзинг у ресторанному господарстві 4 120 з
АРМ фахівця з готельно-ресторанного бізнесу
  Всього за п.2.2. 16 480 3
Всього за ІІ циклом 66 1980 13
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 23  
РАЗОМ: 90 2700