Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Менеджмент

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073енеджмент"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ММІРоЛ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

07 «Management and Administration»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

073 «Management»

Спеціалізація

 

Кваліфікація

молодший спеціаліст з менеджменту

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

диплом молодшого спеціаліста;

120 кредитів; 2 роки

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський коледж вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат про акредитацію Серія НД-І № 1125296 відповідно до рішення ДАК від 27.06.2013 р. протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494-л) термін дії до 1 липня 2018 р.

Рівень програми

Початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 

А

Мета освітньої програми

Надати студентам базові знання та практичні уміння і навички з менеджменту із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати загальні і професійні компетентності з управління й адміністрування

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Менеджмент

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Основний фокус, акценти та завдання програми спрямовані на формування знань, умінь та компетентностей випускників програми щодо володіння сучасним інструментарієм із менеджменту та обґрунтування напрямів із підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах.

Загальна освіта в області управління та адміністрування.

Спеціалізація програми полягає у підготовці фахівців для економічних, виробничо-збутових та аналітичних підрозділів підприємств різних галузей економіки.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та методології аналізу економічних явищ, сучасного стану фінансової і виробничої діяльності підприємств, шляхів досягнення конкурентоспроможності підприємства тощо. Студенти оволодівають знаннями, вміннями і навичками з управління та адміністрування на підприємстві, нормування праці в різноманітних виробничих процесах, ефективного управління персоналом, використання інформаційних технологій для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності.

 

Особливості та відмінності

У процесі навчання забезпечується отримання фундаментальних знань для подальшого навчання в бакалавратурі, якісна практична підготовка студентів, а також прикладна спрямованість. Особливістю програми є широке використання інформаційних технологій в управлінсько-адміністративній діяльності підприємств різних галузей економіки.

Відмінність програми від інших – при реалізації даної програми значна увага буде надана формуванню управлінського мислення та комунікаційних навичок для ефективного оволодіння знаннями щодо сучасних методів прийняття управлінських рішень; планування діяльності організації; методів забезпечення конкурентоспроможності організації; ефективних методів мотивації персоналу та управління командою.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Молодший спеціаліст з менеджменту має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: помічника керівника, референта з основної діяльності, секретаря адміністративних органів, інспектора з контролю за виконанням доручень, інспектора з кадрів, організатора з персоналу, техніка з підготовки виробництва, агента з постачання тощо.

 

Продовження освіти (академічні права)

Молодший спеціаліст з менеджменту підготовлений до продовження освіти за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 073 «Менеджмент».

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle.

Лекції, практичні заняття, проектна робота в командах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, курсові роботи, консультації з викладачами, ознайомча та навчальна практика на підприємствах, державний екзамен за фахом.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсової роботи, комплексний екзамен з фаху.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в управлінні й адмініструванні та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління й адміністрування на підприємствах різних галузей економіки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання та фонетичні норми англійської мови, властивості слова і словотвір;

- базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- здатність дотримуватись основ здорового способу життя, організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

- базові уявлення про соціальні аспекти природокористування, соціально-екологічні проблеми захисту довкілля; правові аспекти охорони навколишнього середовища;

- базові фундаментальні знання з інформаційних технологій;

- здатність до аналізу, синтезу та до застосування знань на практиці;

- здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

- знання основних означень, теорем, правил та їх практичного застосування, доведення найбільш важливих теорем;

- здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

- вміння використовувати норми сучасної української літературної мови у професійній сфері;

- знання функціональних стилів української літературної мови;

- володіння жанрами реалізації стилів, власне мовними особливостями;

- вміння орієнтуватися в базових категоріях, поняттях та законах функціонування суспільного виробництва та особливостях їх прояву в різних типах економічних систем;

- володіння особливостями комунікаційної діяльності, теоретичними аспектами самопрезентації;

- уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

- креативність, здатність до системного мислення;

- здатність адаптуватись до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої здібності;

- здатність до вільного володіння українською та іноземними мовами як засобом ділового спілкування;

- знання існуючих нормативних документів та правильності їх застосування;

- здатність до управління інформацією та навички роботи з комп’ютером;

- володіння сучасними комп’ютерно-телекомунікаційними технологіями;

- базові знання з питань охорони праці в галузі: нормативно-технічна документація, права та обов’язки служби на підприємстві, а також показники витрат і ефективності заходів із поліпшення умов та охорони праці на підприємстві;

- уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

- уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

- потенціал до подальшого навчання;

- відповідальність за якість виконуваної роботи;

- особистісна компетенція до самовдосконалення (здатність учитися, здатність до критики й самокритики, наполегливість у досягненні мети, турбота про якість виконуваної роботи, креативність, здатність до системного мислення).

 

Професійні компетентності

- здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в управлінській і адміністративній діяльності підприємства;

- здатність застосовувати знання про сучасні досягнення менеджменту;

- здатність застосовувати принципи енергозбереження у своїй професійній діяльності;

- здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України;

- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в галузі;

- володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва;

- здатність підтримувати функціонування систем галузевого менеджменту на підприємствах;

- здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням інформаційних технологій;

- здатність збирати, обробляти та аналізувати інформацію про фактори зовнішнього і внутрішнього середовища організацій;

- уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею;

- здатність організовувати і контролювати виконання виробничої програми;

- уміння організовувати матеріально-технічне забезпечення виробничих процесів;

- уміння ефективно організувати групову роботу на основі знань принципів формування команди;

- здатність розробляти системи контролю діяльності.

F

Програмні результати навчання

 

Знання і розуміння:

- прогнозувати можливі варіанти майбутнього суспільно-політичного розвитку України;

- аналізувати явища історичного культурного процесу й артефактів;

- практично володіти лексичними одиницями в межах лексичного мінімуму та працювати з різними типами словників;

- теоретично і практично володіти запланованим граматичним матеріалом;

- висловлювати свою думку та отримувати інформацію у співрозмовника;

- вміння вести переговори при працевлаштуванні на роботу, а також правильно укладати цивільний і трудовий договір;

- самостійно із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій аналізувати, узагальнювати, систематизувати і критично оцінювати результати досліджень;

- базові знання щодо забезпечення охорони праці та техніки безпеки;

- базові знання щодо розроблення короткострокових та середньострокових планів діяльності підприємств, планування потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);

- базові уявлення про застосування інформаційних технологій у роботі підприємств;

- базові знання категоріального апарату та концепції менеджменту;

- базові знання про сучасний інструментарій з управління та адміністрування;

- сучасні методи та інструменти проведення маркетингових досліджень;

- практичне володіння методами діагностики фінансово-господарського стану організації, аналізу стану зовнішнього та внутрішнього стану середовища організації.

Застосування знань і розумінь:

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;

- влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

- формувати системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні;

- зміцнювати здоров'я, сприяти правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактиці захворювань;

- використовувати математичне та графічно-інформаційне програмне забезпечення для обробки та аналізу даних;

- володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької діяльності;

- проводити теоретичні та експериментальні дослідження у сфері управління та адміністрування;

- користуватися методами вищої математики при вивченні загальнонаукових та спеціальних дисциплін;

- застосовувати математичні методи при розв’язуванні практичних задач із використанням обчислювальної техніки і нормативної літератури;

- застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності у різних типах економічних систем;

- володіти практичними навичками роботи з комп‘ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

- усвідомлювати сутність та призначення фінансово-правових інститутів;

- володіти чинною законодавчо-нормативною базою з питань функціонування підприємств;

- володіти сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування;

- вміти приймати та підтримувати управлінські рішення;

- вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей організації, розподіляти повноваження, створювати та підтримувати організаційну культуру;

- застосовувати методи контролю та критерії оцінювання результативності діяльності організації;

Формування суджень:

- будувати та висловлювати думку відповідно до вимог культури мислення;

- висловлювати власну думку, виходячи з розуміння істини як об’єктивного, діалектичного процесу;

- відстоювати світоглядні позиції, побудовані на принципах моральності, гуманізму та толерантності;

- використовувати професійні знання і практичні навички для вирішення практичних завдань;

- володіти лідерськими навичками.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна/практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.5. Інформаційні технології 6 180 з, і
Всього за п. 1.1. 27 810  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 1.2. 9 270  
1.2.1. Теорія ймовірності та математична статистика 3 90 з
1.2.2. Психологія  3 90 з
1.2.3. Правознавство 3 90 з
1.2.4. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.2.5. Іміджелогія 3 90 з
1.2.6. Філософія  3 90 з
Всього за І циклом  36 1080  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитні)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30 з
Всього за п. 1.3. 1 30  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Вища математика 3 90 з, і
2.1.3. Політична економія 3 90 і
2.1.4. Мікроекономіка 3 90 і
2.1.5. Макроекономіка  3 90 і
2.1.6. Статистика 3 90 і
2.1.7. Економіка підприємства 5 150 і, кр
2.1.8. Менеджмент 4 120 і
2.1.9. Маркетинг  4 120 з
2.1.10. Організація виробництва  6 180 і,з
2.1.11. Логістика  3 90 і
2.1.12. Економічний аналіз  3 90 з
2.1.13. Регіональна економіка 4 120 і
ПР 1 Ознайомча практика 6 180 дз
ПР 2 Виробнича практика 6 180 дз
Всього за п. 2.1 59 1770  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 2.2  25 750  
2.2.1. Фінанси  6 180 з
2.2.2. Адміністративний менеджмент 6 180 з
2.2.3. Аудит 5 150 і
2.2.4. Бухгалтерський облік  4 120 з
2.2.5. Комерційна діяльність  4 120 з
2.2.6. Гроші та кредит 180 з
2.2.7. Комунікативний менеджмент 180 з
2.2.8. Управління якістю 150 і
2.2.9. Фінанси підприємств  120 з
2.2.10. Економетрика  120 з
2.2.11. Вступ до спеціальності  180 з
2.2.12. Самоменеджмент 180 з
2.2.13. Контроль і ревізія 150 і
2.2.14. Господарське право 120 з
2.2.15. Оптимізаційні методи і моделі 120 з
Всього за ІІ циклом 84 2520  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 34 1020  
РАЗОМ: 120 3600