Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Економіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "ЕКОНОМІКА"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 «ЕКОНОМІКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ НІКОПОЛЬСЬКОГО КОЛЕДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

05 Social and Behavioral Science

Спеціальність

051 Економіка

051 Economy

Спеціалізація

Економіка та організація бізнесу, економічний розвиток підприємства

Economics and Organization of Business, Economic Development Enterprise

Кваліфікація

Молодший спеціаліст з економіки та організації бізнесу

Junior Specialist of Economics and Business

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

120 кредитів; 1 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Нікопольський коледж

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-2018

Рівень програми

Молодший спеціаліст

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність документа про отримання повної загальної середньої освіти.

 

А

Мета освітньої програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Економіка» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Економіка

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері економіки.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з економіки

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Молодший спеціаліст з економіки може виконувати професійну роботу в органах державного управління; на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки; у консалтингових та маркетингових установах; у міжнародних та недержавних організаціях та установах.

Випускники можуть працювати на посадах: економіст в органах управління, банках, страхових, фінансових та інвестиційних компаніях, на промислових підприємствах, в агробізнесі та інших організаціях різних форм власності; професіонали в галузі бізнесу, бухгалтерського обліку та аудиту, праці та зайнятості, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; експертизи, дослідження, аналізу та прогнозування фінансового ринку, ринку інвестицій, праці, товарів і послуг.

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на рівні бакалавра.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних консультацій. Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною формою.

 

Форми контролю

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації,

поточний контроль, випускова атестація

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економіки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі економіки та підприємництва, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       дослідницькі навички;

8)       навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови(мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів економіки;

2)       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів в економіці;

3)       базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері електронної торгівлі та Інтернет-банкінгу;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей економіки;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у товарознавчій та митній експертизі;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасних аналізаторів та приладів у сфері експертизи товарів;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі економіки;

- здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одному з напрямів економіки;

- здатність продемонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні обраній спеціалізації;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                                    
Історія України 2 60 з
Україна в контексті світового розвитку 2 60 з
Історія української культури 2 60 з
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 21 630  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
Соціологія  
Логіка  
1.2.2. Правознавство 3 90 з
Соціологія  
Менеджмент  
1.2.3. Психологія  3 90 з
Соціологія  
Логіка  
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 9 270  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30  
Всього за циклом п.1. 30 900  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД/ Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 6 180 з,і
2.1.4. Економічна теорія 4 120 дз
2.1.5. Основи наукових досліджень 3 90 з
Всього за циклом п.2. 16 480  
3. Цикл професійної та практичної підготовки 3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Інформаційні системи в економіці (відповідно до спеціальності) 6 180 і,з, к
3.1.2. Історія бухгалтерського обліку 4 120 і, з
3.1.3. Контроль і ревізія 5 150 і
3.1.4. Бухгалтерський облік 5 150 і
3.1.5. Фінансовий облік 5 150 і
3.1.6. Професійна етика 3 90 і
3.1.7. Облік і звітність у бюджетних установах 3 90 і
3.1.8. Інфраструктура товарного ринку 4 120 і, з
3.1.9. Ціноутворення 4 120  
3.1.10. Комерційне товарознавство 4 120 і, з, к
Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1. 43 1290  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Облік у зарубіжних країнах 3 90 і
 Основи фінансово-господарського контролю
3.2.2. Організація обліку малого бізнесу 3 90 з
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств і установ
3.2.3. Судово-бухгалтерська експертиза 4 120 дз
Облік за видами економічної діяльності
3.2.4. Ділова іноземна мова 2 60 з
Друга іноземна мова
3.2.5. Реклама і стимулювання продажу 3 90 і
Комунікаційна діяльність
3.2.6. Вступ до спеціальності 3 90 і
Електронна комерція
3.2.7. Ринкові дослідження 5 150 дз
Інтернет-маркетинг
Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 23 690  
Всього за циклом п.3 66 1980  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Ознайомча практика 2 60 дз
Навчальна практика 4 120 дз
Технологічна практика      
Виробнича (переддипломна) практика      
Всього практичної підготовки 6 180  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Випускова (підсумкова) атестація 2 60
Всього дисциплін вільного вибору студентів 32 960
РАЗОМ: 120 3600