Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

 

ОС Молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 15 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми 

Ступінь вищої освіти

молодший спеціаліст

Галузь знань

15 «Автоматизація та приладобудування»

15 «Automation and Devices Constructing»

Спеціальність

151 «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології»

151 «Automation and Computer Integrated Technologies»

Спеціалізація

 

Кваліфікація

3121 «Технік із системного адміністрування»

3121 «System Administration Technician»

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

180 кредитів; 2 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Васильківський коледж ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-1017 рр.

Рівень програми

Початковий рівень вищої освіти, НРК - 5

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку молодшого спеціаліста – техніка із системного адміністрування

- надання студентам інформації про результати випробовувань РТС і засобів автоматики та управління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єкт вивчення: комп'ютеризовані інтегровані і робототехнічні системи.

Цілі навчання: розуміння експлуатації системи управління та її діагностики, вміння розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування РТС, засобів автоматики і управління.

Теоретичний зміст предметної області: поняття «автоматика», «управління», «комп’ютерні технології», «програмні засоби до РТС», «робототехніка», «робототехнічна система (РТС)», «системи з числовим програмним управлінням (ЧПУ)».

Методи, методики та технології: методи моделювання, методи проектування і управління, методики розробки апаратних і програмних засобів до РТС.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Економічна діяльність

 

Орієнтація програми

Приватно-державна

 

Особливості та відмінності

Програма включає 3 періоди практики у приватних і державних підпрємствах, де є автоматичні виробничі лінії, верстати з числовим програмним керуванням та робототехнічні комплекси.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

2143 Професіонали в галузі електротехніки

3115 Технік з автоматизації виробничих процесів

3115 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

3119 Технік зі стандартизації

 

Продовження освіти (академічні права)

- Навчання на програмі підготовки бакалавра.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль.

Семестровий контроль – іспити та заліки.

Підсумковий контроль – комплексний іспит.

Е

Програмні компетентності

 

Компетенції соціально-особистісні

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики); розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність учитися; здатність до критики й самокритики; креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети; турбота про якість виконуваної роботи; екологічна грамотність.

 

Загальнонаукові компетенції

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальпрофесійних дисциплін;

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальпрофесійних дисциплін.

 

Інструментальні компетенції

здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; знання іншої мови(мов); навички роботи з комп'ютером; навички управління інформацією; дослідницькі навички.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває компетентностей:

Знання і розуміння:

-         базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей;

-         знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

-         базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань;

-         базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

-         базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальпрофесійних дисциплін;

-         базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальпрофесійних дисциплін.

Застосування знань і розумінь:

-         здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

-         уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

-         уміння виконувати технічні розрахунки, креслення; робити технічний опис і складати технічні вимоги до загального виду креслень, а також складальних одиниць і деталей, у тому числі за допомогою ПК;

-         уміння конструювати елементи робототехнічних систем;

-         уміння оформлювати технічні завдання з питань проектування оснащення робототехнічних систем;

-         уміння користуватись нормативними документами щодо реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації робототехнічних систем, засобів автоматики та управління.

Формування вмінь:

-         вміння здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки та впровадження в дію робототехнічних систем;

-         вміння проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем згідно нормативних документів щодо контрольних випробовувань робототехнічних систем і засобів автоматики та управління;

-         вміння діагностувати технічний стан робототехнічних систем, засобів автоматики і управління за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                                    
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
  Всього за п.1.1. 24 730  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
Соціологія
Логіка
Правознавство
  Всього за п.1.2. 90  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 2 60  
Всього за І циклом  27 820  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
2.1.Обов'язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД/Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 6 180 і
2.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 з
2.1.5. Вища математика 9 270 і
2.1.6. Основи дискретної математики 3 90 і
2.1.7. Інженерна та комп'ютерна графіка 4 120 і
2.1.8. Теорія електричних та магнітних кіл 4 120 з
2.1.9. Фізика 5 150 і
Всього за ІI циклом  40 1100  
3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.1.Обов'язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Охорона праці  3 90 з
3.1.2. Електроніка і мікросхемотехніка. Комп'ютерна схемотехніка. 6 180 і
3.1.3. Метрологія і технічні вимірювання. Основи стандартизаціїї. 4 120 з
3.1.4. Алгоритмічні мови та програмування 6 180 і
3.1.5. Архітектура комп'ютера 4 120 і
3.1.6. Комп'ютерні  мережі 3 90 з
3.1.7. Матеріали електронної техніки  3 90 і
3.1.8. Теорія автоматичного управліня 3 90 з
3.1.9. Програмне забезпечення та технічні засоби РТС 6 180 і,з
3.1.10. Системне програмне забезпечення і операційні системи 3 90 з
3.1.11. Технічна механіка  3 90 і
3.1.12. Мікропроцесорні системи 3 90 з
3.1.13. Економіка, планування і організація виробництва 3 90 з
3.1.14. Менеджмент 2 60 з
Всього вибіркових дисциплін п.3.1 52 1560  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Інформатика 3 90 і
Інформатика і комп'ютерна техніка
3.2.2. Теорія ймовірності і математична статистика 4 120 і
Економетрика
3.2.3. Системи управління базами даних  4 120 і
Алгоритми та структури даних
3.2.4. Інформаційна система Інтернет 3 90 з
Основи Web-технологій
3.2.5. Об'єктно-орієнтоване програмування 3 90 з
Електронні таблиці
  Всього за циклом п.3.2. 17 390  
  Всього за циклом п.3. 69 1950  
Практична підготовка
  Ознайомча практика 6 180  
  Навчальна практика 6 180  
  Технологічна практика 6 180  
  Дипломне проектування 5 150  
Всього практичної підготовки 23 690  
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього дисциплін вільного вибору студентів 25 750  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
РАЗОМ: 161 4620