Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Туризм

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.14010301 "ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 1401 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.14010301 «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

1401 «Сфера обслуговування»

Спеціальність

5.14010301 «Туристичне обслуговування»

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Молодший спеціаліст з туристичного обслуговування

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

180 кредитів; 2 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра менеджменту туризму

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Серпень 2016 р.

Рівень програми

Початковий рівень програми

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Свідоцтво про базову загальну освіту

 

А

Мета освітньої програми

В

Характеристика програми

 

Предметна область

24 «Сфера обслуговування»

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Початкова освіта в предметній області

 

Орієнтація програми

Теоретична

 

Особливості та відмінності

Ознайомча, навчальна, виробнича практики, вивчення іноземної мови

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Турагент (менеджер) туристичної агенції; екскурсовод; фахівець готельно-ресторанної сфери; фахівець з туризму в органах виконавчої влади; технік у планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, туристичного, екологічного і природоохоронного профілів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання за освітнім рівнем «бакалавр»

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентсько-центроване, проблемно-орієнтоване навчання

 

Форми контролю

Екзамени, заліки, звіти з практики

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до аналізу та синтезу.

Уміння застосовувати знання на практиці.

Планування та розподіл часу.

Базові загальні знання сфери навчання.

Застосування базових знань професії на практиці.

Усне та письмове спілкування рідною мовою.

Знання другої мови.

Елементарні навички роботи з ПК.

Дослідницькі вміння.

Здатність до самонавчання.

Навички роботи з інформацією (вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Уміння самокритики та критики.

Здатність адаптуватися до нових ситуацій.

Здатність генерувати нові ідеї (творчість).

 

Професійні компетентності

Навички роботи з ПК та обробки даних з туризму.

Навички знаходити інформацію з первинних та вторинних інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи он-лайн.

Навички використання сучасних комп’ютерних та комунікативних технологій, прикладних у туризмі.

Навички міжособистісного спілкування: вміння взаємодіяти з іншими людьми та працювати в команді.

Здатність планувати, проектувати та виконувати дослідницькі проекти.

Навички кількісного аналізу та проведення обчислень, включаючи такі аспекти, як аналіз помилок, оцінка за порядком величини та правильне використання одиниць.

F

Програмні результати навчання

 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння початкових основ з туристичної спеціалізації.

Рівень знань цих основ туристичної сфери повинен бути початковим, тобто рівнем, необхідним для подальшої роботи у традиційних сферах застосування, який дозволив би оволодіти знаннями для подальшого сприйняття базового рівня навчання з розвитку туристичної сфери.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння напрямків туристичної діяльності, що мають відношення до початкового рівня туристичної спеціалізації: види, різновиди, форми, напрями, класи обслуговування туристів тощо.

• Здатність продемонструвати експериментальні навички у туристичній сфері (знання експериментальних методів та порядку проведення оціночно-аналітичних досліджень), які проводяться під керівництвом, для перевірки інформаційних даних, статистики. Це означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, складання схем та проведення експерименту, включаючи уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння на початковому рівні елементів теоретичної бази з туризму, формування гнучкого мислення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 21 630  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
Соціологія з
Логіка з
1.2.2. Правознавство 3 90 з
Соціологія з
Менеджмент з
1.2.3. Психологія 3 90 з
Соціологія з
Логіка з
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 9 270  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30 з
Всього за циклом п.1. 30 900  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 6 180 з,і
2.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 3
2.1.5. Статистика в туризмі 3 90 і
2.1.6. Організація туристичної діяльності 14 420 і, кр
Всього за циклом п.2. 32 960  
3. Цикл професійної та практичної підготовки 3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Менеджмент та маркетинг у туризмі 8 240 і
3.1.2. Економіка підприємства 6 180 і
3.1.3. Організація обслуговування туристів у готелях 3 90 з
3.1.4. Активний туризм 3 90 з
3.1.5. Музеєзнавство 3 90 з
3.1.6. Організація транспортних подорожей 3 90 з
3.1.7. Іміджелогія 4 120 з
3.1.8. Історія розвитку світового туризму 4 120 з
3.1.9. Географія туризму 9 270 і
3.1.10. Організація ресторанного та готельного господарства 8 240 і
3.1.11. Організація екскурсійного обслуговування 8 240 і
3.1.12 Безпека в галузі туризму 8 240 з
3.1.13 Страхові послуги в туризмі 8 240 і
3.1.14 Організація харчування туристів 6 180 з
3.1.15 Валеологія в туризмі 6 180 і
3.1.16 Етнографія та фольклористика 5 150 і
3.1.17 Історія туризму 6 180 з
Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1. 98 2940  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Основи туризму та орієнтування 3 90 і
Туристичне країнознавство
3.2.2. Основи географічних знань 6 180 і
Рекреалогія та санаторно-курортне лікування
3.2.3. Туристичне країнознавство 3 90 і
Основи туризму та орієнтування
3.2.4. Рекреалогія та санаторно-курортне лікування 6 180 і
Основи географічних знань
3.2.5. Рекреаційні комплекси світу 6 180 з
Організація проведення народних свят
3.2.6. Правове регулювання туристичної діяльності 6 180 і
Туристичні ресурси світу
3.2.7. Туристичні ресурси світу 6 180 і
Правове регулювання туристичної діяльності
3.2.8. Рекламна діяльність в туризмі 6 180 3
Ризики та економічна безпека туристичних фірм
3.2.9. Ризики та економічна безпека туристичних фірм 6 180 3
Рекламна діяльність у туризмі
3.2.10. Звичаї та традиції народів світу 6 180 3
Діловодство в туризмі
3.2.10. Діловодство в туризмі 6 180 з
Звичаї та традиції народів світу
Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 60 1440  
Всього за циклом п.3 158 4740  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Ознайомча практика 4 120 дз
Навчальна практика 6 180 дз
Організаційно-економічна 8 240 дз
Всього практичної підготовки 18 540  
  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60
  Всього дисциплін вільного вибору студентів 69 1710
  РАЗОМ: 240 7200