Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Журналістика

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 "ЖУРНАЛІСТИКА"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 06 «ЖУРНАЛІСТИКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕДАГУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

06 журналістика

06 Journalism

Спеціальність

061 Журналістика

061 Journalism

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

молодший спеціаліст (120 кредитів; 1р.10 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Інститут філології та масових комунікацій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України / НАЗЯВО

Період акредитації

01.07.2015 р.

Рівень програми

початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобути рівень молодшого спеціаліста за умови наявності в неї базової чи повної загальної середньої освіти

 

А

Мета освітньої програми: Забезпечення підготовки в галузі журналістики за спеціалізацією «Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва»; надання студентам інформації з коректури та випуску у світ видавничої продукції.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Предмет – видавничий продукт у системі масової комунікації.

Засоби: коректура, поліграфія, видавнича справа.

Процедури та умови: редагування тексту коректорськими знаками; застосування стандартів по виготовленню видавничої продукції.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Видавничий продукт у системі масової комунікації, спрямований на забезпечення суспільства якісною щодо змісту, форми та поліграфічного втілення друкованою продукцією, підвищення духовно-морального потенціалу читачів – споживачів видавничої продукції.

 

Орієнтація програми

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

К 74.13.0 «Дослідження ринку і громадської думки»;

К 72.40.0 «Робота з базами даних»;

О 91.12.0 «Професійні організації (поширення інформації»;

О 91.32.0 «Політичні організації (поширення інформації»;

О 092.20.0. «Діяльність у сфері телебачення і радіомовлення»;

О 92. 40.0 «Агенства друку».

 

Особливості та відмінності

Необхідність ознайомчої, навчальної, технологічної та виробничої практик.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Назва виду економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010

Секція J «Інформація та телекомунікації». Розділ 58 «Видавнича діяльність». Група 58.1 «Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність». Клас 58.19 «Інші види діяльності».

Назва професійної діяльності за КП ДК 003:2010

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

3435 – організатори діловодства;

4190 – інші службовці, пов'язані з інформацією.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання на наступному – першому (бакалаврському) рівні – 6 рівень НРК

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики; комплексний екзамен.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність:

- розуміти роль і функції історії, філософії, політики, економічних знань у суспільному житті;

- орієнтуватися у напрямках і тенденціях розвитку вітчизняної та світової видавничої справи;

- правильно оцінювати роль інформації для суспільства;

- аналізувати творчість культурного, релігійного, громадського діяча;

- знати основні періоди становлення і розвитку газетно-журнальної і книжкової справи в Україні і за кордоном;

- мати базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички роботи і використання програмних засобів у комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси;

- мати базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- мати базові знання з основ загального редагування, текстології, журналістської майстерності та спеціально-професійних дисциплін;

- мати базові знання з організації діяльності видавничо-поліграфічного виробництва, управління редакційно-видавничим процесом і уміння їх використовувати у професійній та соціальній діяльності.

 

Професійні компетентності

Здатність:

- мати уявлення про діяльність визначних редакторів, видавців минулого і сучасності;

- мати базові уявлення про різноманітність об’єктів і суб’єктів видавничої справи як суспільної сфери діяльності;

- мати уявлення (згодом – знання) про редакційно-видавничий процес та його основні етапи;

- володіти однією з іноземних мов в межах, передбачених программою;

- орієнтуватися у новинках літератури зі спеціальності, здійснювати науково-дослідну роботу;

- мати базові уявлення про основні закономірності й сучасні тенденції розвитку книгознавства, бібліографії, стандартизації;

- до використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання редакторських робіт;

- до практичного й оперативного застосування знань і вмінь у конкретних професійних ситуаціях;

- мати знання правових основ і законодавства України в галузі видавничої справи та редагування;

- до володіння навичками ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

- ефективно використовувати у виробничому процесі сучасні комп'ютерні видавничі технології, нову поліграфічну техніку;

- використовувати у роботі набуті знання зі спеціальних предметів;

- прогнозувати результати видавничої діяльності конкретних редакцій, видавництв на підставі відомих аналогів;

- до використання професійно-профільованих знань і навичок з оформлення документації на всіх етапах редакційно-видавничого процесу за видами робіт;

- до використання професійно-профільованих знань й умінь із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій у галузі професійної діяльності.

F

Програмні результати навчання

 

У когнітивній (пізнавальній) сфері:

- знати правові основи видавничої та редакторської діяльності;

- орієнтуватися в асортименті книжкового ринку, прогнозувати місце майбутнього видання як товару;

- професійно працювати над творами різних видів ЗМІ та жанрів із урахуванням інтересів і можливостей певних груп читачів, особливостей сприйняття ними матеріалу;

- активно використовувати надбання сучасної лінгвістичної науки для аналізу та редакторського опрацювання текстів;

- знати типологію та основні жанри різних видів літератури та особливості їх проходження у видавництві;

- знати коректурні знаки та знаки опрацювання авторського оригіналу;

- уміти всебічно підготувати твір будь-якого виду літератури до друку, виходячи з його специфіки;

- знати специфіку випуску різних видів видань, підготовки їх до друку;

- володіти всіма операціями комп'ютерної підготовки видання – до передачі оригінал-макета на поліграфічне підприємство;

- ефективно планувати робочий час;

- проявляти ініціативу в професійній діяльності;

- здійснювати професійну діяльність у рамках Конституції України, її чинного законодавства;

- вміти на основі знань про історію свого фаху визначати цілі, смисл, і завдання своєї діяльності;

- визначати стратегію, структуру й завдання власної професійної діяльності як члена редакційного колективу;

 

В емоційній (афективній) та психомоторній сферах:

- правильно оцінювати роль соціальної інформації для суспільства;

- вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоаналізу;

- толерантно ставитися до протилежних думок;

- уміти брати участь у дискусіях та виборі оптимальних рішень;

- підвищувати інтелектуальний рівень особистості, колективу, опираючись на знання закономірностей розвитку суспільства, тенденцій світової та вітчизняної науки, культури, освіти через професійну діяльність;

- спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням психологічних аспектів текстотворення і текстосприйняття, реалізовувати видавничі проекти з предмету діяльності;

- вміння передбачати кінцевий результат та наполегливо досягати мети;

- вміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні інтереси;

- виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості результатів у професійної діяльності;

- володіти толерантним ставленням до думок, поглядів на різні аспекти та характеристику діяльності або (та) об’єкти предметної діяльності;

- розуміти необхідність бути критичним та самокритичним;

- розуміти та сприймати етичні норми ділового спілкування;

- знати прийом посилення ефективності текстів різних жанрів, видів літератури та тематики;

- володіти сучасними методами цілеспрямованого впливу на формування інформаційного ринку в Україні;

- бути точним і пунктуальним у виконанні виробничих завдань;

- здійснювати професійну діяльність незалежно від несприятливих умов;

- прислухатися до зауважень, швидко їх аналізувати і використовувати для свого саморозвитку;

- бачити свої помилки і виправляти їх;

- мати чітку громадянську позицію відносно суспільних подій, явищ, процесів з метою їх адекватного відображення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 21 810  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 і
Соціологія і
Логіка з
1.2.2. Правознавство 3 90 з
Соціологія і
Менеджмент з
1.2.3. Психологія 3 90 з
Соціологія і
Логіка з
1.2.4. Політологія 3 90 з
Соціологія і
Менеджмент з
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 9 270  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30 дз
Всього за циклом п.1. 30 1080  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 6 180 з,і
2.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 і
Всього за циклом п. 2. 15 360  
3. Цикл професійної та практичної підготовки 3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Інформаційні технології в галузі                                                                                                 (відповідно до спеціальності) 3 90 з
3.1.2. Практична стилістика 3 90 і
3.1.3. Право видавця та редактора 3 90 і
3.1.4. Поліграфія 3 90 дз
3.1.5. Шрифтознавство 3 90 і
3.1.6. Історія української та світової видавничої справи 7 210 з,і
3.1.7. Макети і верстка 6 180 дз,і
3.1.8. Комп'ютерна графіка 6 180 дз,і
3.1.9. Історія української літератури 10 300 з,і
3.1.10. Історія зарубіжної літератури 10 300 з,і
3.1.11. Типологія помилок 3 90 і
3.1.12. Редагування художньої та дитячої літератури 5 150 кр,дз
3.1.13. Редагування газетно-журнальних видань 3 90 з,і
3.1.14. Редагування навчальної та довідкової літератури 5 150 кр,дз
3.1.15. Редагування перекладної літератури 3 90 з,і
3.1.16. Видавнича діяльність української діаспори 3 90 з
3.1.17. Редагування книжкових видань 3 90 з
3.1.18. Редагування рекламно-комерційної літератури 3 90 з
3.1.19. Редагування суспільно-політичної літератури 3 90 з
3.1.20. Редагування довідкової та енциклопедичної літератури 3 90 з
3.1.21. Електронні видання 3 90 і
3.1.22. Літературний стиль 3 90 з,і
Всього вибіркових дисциплін п.3.1. 94 2820  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Логіка і методика логічного аналізу тексту 3 90 з
Сюжетна майстерність
3.2.2. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів 3 90 з
Основи ділового протоколу
3.2.3. Реклама та звязки із громадськістю 3 90 з
Рекламні технології та PR
3.2.4. Комунікативна естетика 3 90 з
Комунікаційна логіка
3.2.5. Коректура 3 90 і
Основи створення видавничої діяльності
3.2.6. Культура видання. Видавничі стандарти 3 90 і
Видавничо-поліграфічні стандарти
3.2.7. Практикум з української мови у ЗМІ 3 90 кр,і
Мовні діалекти
3.2.8. Газетно-журнальні видання 3 90 і
Газетно-журнальні жанри
3.2.9. Основи видавничої справи та редагування 6 180 і
Основи редагування
3.2.10. Іміджелогія 3 90 з
Психологія лідерства
3.2.11. Книжкові видання 3 90 і
Типологія видань
Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 36 900  
Всього за циклом п.3 130 3720  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Ознайомча практика 3 90 дз
Навчальна практика 3 90 дз
Технологічна практика 3 90 дз
Всього практичної підготовки 9 270  
  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60
  Всього дисциплін вільного вибору студентів 45 1170
  РАЗОМ: 180 5400