Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 "ПРАВО"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 08 «ПРАВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 «ПРАВО»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

08 право

08 Law

Спеціальність

081 Право

081 Law

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Молодший спеціаліст - юрист

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Молодший спеціаліст

180 кредитів; 2 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут права та суспільних відносин

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Молодший спеціаліст

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку молодшого спеціаліста - юриста;

- надання студентам інформації з теорії держави і права, основних галузей права.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Об’єкт вивчення: правова система.
  • Цілі навчання: розуміння логіки побудови правової системи, вміння тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти.
  • Теоретичний зміст предметної області: поняття «право», «правова система», «нормативний акт», «правопорушення», концепція верховенства права.
  • Методи, методики та технології: комплексний метод тлумачення правових норм, методи складання юридичних актів та актів законодавства, риторика юриста.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Приватно-правова сфера

 

Орієнтація програми

Приватно-правова

 

Особливості та відмінності

Програма включає 3 періоди практики у приватних комерційних структурах, державних органах та робочих органах громадських організацій.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема: помічник слідчого, помічник адвоката, помічник юриста.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на програмі підготовки бакалавра

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, стаціонарне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки;

Підсумковий контроль – комплексний іспит.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

-        базові знання з основ філософії, економіки, державного управління;

-        базові знання з історії української та світової громадсько-політичної та державно-правової думки, знання основних сучасних політичних доктрин і концепцій.

 

Професійні компетентності

-        базові знання про юридичне та політичне значення конституції, її основні функції та юридичні властивості;

-        базові знання основ конституційного ладу України;

-        базові знання про систему національного права та законодавства, галузеві механізми правового регулювання;

-        базові знання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх функції та повноваження;

-        базові знання про стан юридичної практики в цілому і, зокрема, у сфері забезпечення підприємницької діяльності;

-        знання про характер та зміст суспільних відносин, які регулюються різними галузями права, підстави їх виникнення, припинення та зміни;

-        базові знання про поняття і види правового статусу особи у правовій державі, національні та міжнародно-правові механізми захисту прав людини;

-        базові знання про види і підстави юридичної відповідальності;

-        знання функцій судової влади, порядку судового розгляду спорів, що виникають між суб’єктами господарської діяльності;

-        знання факторів, які зумовлюють наявність у суспільстві злочинності, у тому числі економічної;

-        знання правових основ здійснення фінансового контролю діяльності підприємств та організацій;

-        базові знання системи, функцій та компетенції правоохоронних органів;

-        уявлення про організацію роботи юридичної служби на підприємстві.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває таких компетентностей:

Знання і розуміння:

-        базові знання з основ філософії, економіки, державного управління;

-        базові знання з історії української та світової громадсько-політичної та державно-правової думки, знання основних сучасних політичних доктрин і концепцій;

-        базові знання з основ психології юриста;

-        знання загальнотеоретичних понять та категорій держави і права, їх взаємозв'язку та взаємодії;

-        базові знання про процес виникнення та розвитку держави і права України та інших країн;

-        базові знання про форми держави, основні правові системи сучасності;

-        базові знання про концепцію правової, соціальної держави, демократію, природні права і свободи людини, їхню природу та соціальне призначення;

-        базові знання про хронологію розвитку держави і права, основні історичні джерела права;

-        базові знання про юридичне та політичне значення конституції, її основні функції та юридичні властивості

-        базові знання основ конституційного ладу України;

-        базові знання про систему національного права та законодавства, галузеві механізми правового регулювання;

-        базові знання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх функції та повноваження;

-        знання про характер та зміст суспільних відносин, які регулюються різними галузями права, підстави їх виникнення, припинення та зміни;

-        базові знання про види і підстави юридичної відповідальності.

Застосування знань і розумінь:

-        уміння складати проекти угод, інших юридичних актів, процесуальних документів;

-        здатність надавати первинну правову допомогу громадянам, підприємствам та організаціям щодо захисту їхніх інтересів у судах.

Формування суджень:

-        здатність тлумачити положення чинного законодавства, давати правову оцінку юридичним фактам, аналізувати та оцінювати докази;

-        уміння давати правову оцінку діям суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі і щодо виконання договірних зобов'язань.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
Всього за п.1.1. 39 1080  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
1.2.2. Психологія 3 90 з
1.2.4. Соціологія 3 90 з
1.2.5. Політологія 3 120 з
Всього за п.1.2. 12 360  
Всього за І циклом 51 1440
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Історія вчень про державу та право 3 90 і
2.1.2. Історія держави і права України 5 150 і
2.1.3. Історія держави і права зарубіжних країн 5 150 і
2.1.4. Основи римського приватного права 3 90 з
2.1.5. Теорія держави і права 9 270 і
2.1.6. Адміністративне право 4 120 і
2.1.7. Конституційне право України 5 150 і
2.1.8. Кримінальне право 14 420 і
2.1.9. Кримінальний процес 6 180 і
2.1.10. Цивільне і сімейне право 14 420 з
2.1.11. Цивільний процес 6 180 і
ПР.1 Ознайомча практика 4 120 дз
ПР.2 Навчальна практика 6 180 дз
ПР.3 Виробнича практика 8 240 дз
  Підсумкова атестація                2 60 і
Всього за п.2.1. 94 2820  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 2.2. 35 1050  
2.2.1. Адвокатура України 4 120 і
2.2.2. Міжнародне право та право ЄС 4 120 і
2.2.3. Фінансове право 4 120 з
2.2.4. Нотаріат України 4 120 з
2.2.5. Право соціального забезпечення 4 120 з
2.2.6. Криміналістика  4 120 з
2.2.7. Юридична психологія 4 120 з
2.2.8. Державне право зарубіжних країн 4 120 і
2.2.9. Юридична деонтологія 3 90 з
Всього за ІІ циклом 129 3870  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 47 1410
РАЗОМ: 180 5310