Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Екологія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 "ЕКОЛОГІЯ"

 

ОС Молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 10 «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 101 «ЕКОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ МІЕСТ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

10 Природничі науки

10 Natural Science

Спеціальність

101 Екологія

101 Ecology

Спеціалізація

101 Екологія

101 Ecology

Кваліфікація

Технік-еколог

Technology Ecologist

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

180 кредитів; 2 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Мелітопольський коледж Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

-

Рівень програми

Початковий рівень (короткий цикл)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Обсяг освітньої програми молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС.

Для здобуття ступеня молодшого спеціаліста на основі диплома кваліфікованого робітника ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.

 

А

Мета освітньої програми

Формування у майбутніх фахівців-екологів теоретичних та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо поточного екологічного стану параметрів навколишнього середовища, оцінки рівня техногенного навантаження на довкілля.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єкт: Екологічні дослідження для забезпечення природоохоронних заходів і раціонального природокористування. Проведення аналізу води, ґрунту, повітря, оптимізація вибору метрологічних характеристик різних методів аналізу та сучасні методи обробки результатів вимірювання параметрів довкілля.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Поняття, принципи природничих наук, сучасної екології, природоохоронного законодавства та їх використання у сфері раціонального природокористування. Застосування комплексу знань та навичок із відбору проб і зразків для проведення аналізів і випробувань; виконання різних видів хімічних, фізико-хімічних, радіометричних аналізів і випробувань відповідно до вимог стандартів і технічних умов; оформлення результатів аналізів і випробувань, ведення їх обліку; збір, накопичення і аналіз інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій і програмних засобів; приготування технічної документації, проведення екологічних досліджень.

 

Орієнтація програми

Програма дослідницька, прикладна, організаційна, технологічна, технічна, контрольна, прогностична. Здобувач має оволодіти методами збирання, камеральної обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, оцінки антропогенного, техногенного та природного впливу на довкілля; навичками науково-виробничої, технологічної, проектної, організаційної та управлінської діяльності; розробляти заходи з екологізації господарської діяльності та її економічної ефективності.

 

Особливості та відмінності

Освітня програма молодшого спеціаліста передбачає теоретичну і практичну підготовку з виконання різних видів хімічних, фізико-хімічних, радіометричних аналізів і випробувань відповідно до вимог стандартів і технічних умов; оформлення результатів аналізів і випробувань, ведення їх обліку; збір, накопичення і аналіз інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій і програмних засобів; приготування технічної документації на роботи, які виконуються лабораторією, проведення відбору проб компонентів природного середовища та їх підготовки щодо проведення маркування та пакування проб (зразків); метрологічні характеристики різних методів аналізу; геохімічні показники оцінки екогеохімічного стану території; гранично допустимі концентрації шкідливих компонентів, допустимі добові дози; основні принципи роботи з апаратурою та приладами, що застосовуються для відбору проб; правила та норми охорони праці.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Здійснюється за виконанням фахової діяльності згідно до найменувань видів екологічної діяльності, поданих у Національному класифікаторі України ДК 003:2010:2211.2. - 3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень.

Назви первинних посад: технік-еколог, технік-лаборант. Фахівці затребувані в галузі сільського господарства, мисливства, лісового господарства. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту з метою захисту навколишнього середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо). Діяльність у сфері інжинірингу. Розроблення проектів у галузі систем контролю за забрудненням навколишнього середовища. Технічні випробування та дослідження. Вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності тощо. Аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо. Надання санітарних послуг, прибирання сміття та знищення відходів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливе подальше продовження освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Навчання проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних занять у науковій лабораторії кафедри, навчальних практик у природних умовах, польових експедицій, консультацій із викладачами, самостійного навчання за індивідуальними завданнями, виконання курсових робіт на основі власних польових досліджень, підручників, посібників, періодичних наукових видань, нормативно-правових документів, статистичних даних та використання глобальної мережі Internet.

Проведення та узагальнення результатів наукової роботи студентів у вигляді доповідей на студентських конференціях, навчальні та виробничі практики, виконання курсових робіт.

 

Система оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, поточний контроль, презентації індивідуальних завдань, звіти з практики, захист курсових робіт, державна атестація.

 

Форми контролю

Повне виконання навчальної програми та складання державного іспиту.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

КЗН-01 - базові уявлення про основи філософії, психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

КЗН-02 - базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для використання в обраній професії;

КЗН-03 - базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

КЗН-04 - базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

КЗН-05 - базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

КЗН-06 - базові знання економіки та організації діяльності, управління виробничим процесом і уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності.

КІ Інструментальні компетенції

КІ-01 - знання державної мови та норм усного та письмового ділового спілкування;

КІ-02 - здатність до письмової й усної комунікації іншою мовою (мовами);

КІ-03 - навички роботи з комп’ютером;

КІ-04 - навички збирання та аналізу інформації;

КІ-05 - навички управління інформацією;

КІ-06 - дослідницькі навички.

 

Професійні компетентності

КЗП Загальнопрофесійні компетенції

КЗП-01 - базові уявлення про біологічне різноманіття на видовому, ценотичному та екосистемному рівнях, розуміння значення біорізноманіття для збереження стійкості біосфери;

КЗП-02 - базові уявлення про особливості Землі як складної системи: взаємозв’язок природних і соціально-економічних факторів у глобальній екологічній кризі і її окремих проявах; мати уявлення про шляхи виходу із глобальної екологічної кризи;

КЗП-03 - розуміння взаємозв’язку абіотичних факторів і біотичної компоненти екосистеми, мати уявлення про межі толерантності організмів і популяцій та їх екологічну нішу;

КЗП-04 - сучасні уявлення про процеси формування клімату, класифікацію кліматів, тенденції зміни клімату в глобальному і регіональному аспектах, у тому числі основні закономірності зміни радіаційного і теплового режиму атмосфери Землі;

КЗП-05 - базові уявлення про структуру водних об’єктів Землі, закономірності формування і трансформації, особливості гідрологічного режиму річок, озер, водосховищ, ґрунтових і підземних вод, морів і океану; механізми протікання процесів у водних об’єктах суші;

КЗП-06 - базові уявлення про ґрунт як дзеркало ландшафту, умови та фактори, що впливають на формування ґрунтового профілю, водно-фізичні, фізико-хімічні властивості ґрунтів та їх продуктивність, раціональне використання ґрунтів;

КЗП-07 - базові уявлення про основні принципи, закономірності просторово-часової організації геосистем локального і регіонального рівнів; динаміку і функціонування ландшафту; мати уявлення про природно-антропогенні геосистеми;

КЗП-08 - розуміння геохімічної ролі живої речовини як біотичної компоненти біосфери, глобального масштабу біогеохімічних процесів у біосферних циклах найважливіших хімічних елементів; біогенної міграції хімічних елементів у ландшафтах; особливостей впливу хімічних забруднень різної природи на окремі організми і суспільство в цілому;

КЗП-09 - базові уявлення про принципи оптимального природокористування і охорони природи;

КЗП-10 - сучасні уявлення про призначення і класифікації моніторингу природного середовища, методи спостережень;

КЗП-11 - базові знання про топографічне знімання, топографічні карти, методи створення карт та застосування їх у польових і камеральних дослідженнях;

КЗП-12 - базові знання про джерела і компоненти забруднення навколишнього середовища; задачі, об’єкти і стадії екологічних досліджень;

КЗП-13 - здатність планувати й реалізувати відповідні заходи;

КЗП-14 - знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі охорони природи і природокористування;

КЗП-15 - здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;

КЗП-16 - здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.

 

Спеціалізовано-професійні компетенції

КСП - Спеціалізовано-професійні компетенції

КСП-01 - здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки даних і моделювання екологічних процесів і явищ;

КСП-02 - здатність використовувати технологічні стандарти та нормативні документи для практичного виконання робіт;

КСП-03 - здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички із загальної та аналітичної хімії, фізико-хімічного аналізу для дослідження стану навколишнього середовища;

КСП-04 - здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з раціонального природокористування, методів еколого-геологічних досліджень, економіки природокористування для оцінки негативного впливу на навколишнє середовище, проведення комплексу досліджень, планування, проектування, підготовки досліджень і складання кошторису;

КСП-05 - здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з радіоекології, методів еколого-геологічних досліджень для проведення радіогеохімічних досліджень і радіометричного контролю;

КСП-06 - здатність використовувати професійно профільовані знання і практичні навички з раціонального природокористування, екологічного моніторингу, економіки природокористування для оцінки природно-ресурсного потенціалу територій та окремих видів природних ресурсів, економічних основ оцінки впливу на оточуюче середовище, розрахунків збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства;

КСП-07 - здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички із приладів і методів дослідження стану навколишнього середовища, методики еколого-геологічних досліджень для виконання спостережень за станом навколишнього середовища, відбору і підготовки проб до аналізу, проведення лабораторних досліджень, визначення і реалізації методів очистки викидів і відходів;

КСП-08 - здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі наук про Землю (геології, геоморфології, гідрогеології, гідрології, ґрунтознавстві) для дослідження екологічних явищ і процесів;

КСП-09 - здатність використовувати знання й уміння в галузі біології, геології, ґрунтознавства, кліматології і метеорології для освоєння фундаментальних розділів загальної та прикладної екології;

КСП-10 - здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й навички в галузі біології, загальної екології для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і вирішення практичних задач;

КСП-11 - здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння у практичному використанні комп'ютерних технологій у галузі професійної діяльності;

КСП-12 - здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння і навички в галузі агроекології та урбоекології для проведення екологічних досліджень, визначення впливу негативних явищ і процесів, розробки заходів щодо поліпшення стану навколишнього середовища;

КСП-13 - здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння і навички з комп’ютерної обробки даних для аналізу і наочного відображення результатів досліджень у вигляді таблиць, діаграм, карт; користування і створення геоінформаційних систем, оволодіння методами автоматизованої побудови карт;

КСП-14 - здатність використовувати професійно профільовані знання з екологічного права та експертизи для здійснення екологічного контролю, експертизи і паспортизації підприємств;

КСП-15 - здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння і навички з геохімії та еколого-геологічного картування для проведення геохімічного аналізу, побудови еколого-геологічних, геохімічних, радіоекогеохімічних профілів, розрізів, карт.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Основи філософських знань 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Інформаційні технології 6 180 і
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 90 з
1.1.9. Вища математика 3 90 і
1.1.10. Фізика 3 90 дз
1.1.11. Загальна та аналітична хімія 5 150 і
1.1.12. Загальна біологія 4 120 і
1.1.13. Метеорологія і кліматологія 3 90 і
1.1.14. Загальна екологія 5 150 і, КР
1.1.15. Фізіко-хімічний аналіз 3 90 і
Всього за п. 1.1. 62 1860  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 3 90  
1.2.1. Правознавство 3 90 з
1.2.2. Політологія
1.2.3. Соціологія
1.2.4. Економічна теорія
Всього за 1   циклом 65 1950  
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Комп'ютерна обробка екологічної інформації 3 90 з
2.1.2. Вступ до фаху 3 90 з
2.1.3. Збалансоване природокористування 4 120 і
2.1.4. Екологічна експертиза 4 120 і
2.1.5. Геологія з основами геоморфології 3 90 і
2.1.6. Ландшафтна екологія 4 120 і
2.1.7. Екологічне законодавство 4 120 і
2.1.8. Гідрологія з основами гідрогеології 3 90 і
2.1.9. Моніторинг довкілля 3 90 і
2.1.10. Грунтознавство 3 90 і
2.1.11. Охорона навколишнього середовища 3 90 і
2.1.12. Геохімія довкілля 3 90 і
2.1.13. Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища 6 180 і, кр
2.1.14. Основи метрології та стандартизації 3 90 з
2.1.15. Заповідна справа 4 120 і
2.1.16. Охорона праці 3 90 і
ПР.1 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.2 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.3 Виробнича практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього за п. 2.1. 73 2190  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 2.2. 42 1260  
2.2.1. Біогеографія 4 120 з
Зоогеографія
2.2.2. Методи досліджень в екології 4 120 з
Теорія і практика експерименту
2.2.3. Екологічна генетика 4 120 з
Геохімічна діяльність мікроорганізмів
2.2.4. Банки та бази екологічної інформації 4 120 з
Екологічне картографування
2.2.5. Рибні ресурси України 4 120 з
Використання та відтворення рибних ресурсів
2.2.6. Основи мисливського господарства 4 120 з
Мисливські ресурси світу
2.2.7. Біологія мисливських тварин 3 90 з
Принцип використання ресурсів тварин
2.2.8. Агроекологія 4 120 з
Охорона та відновлення грунтів
2.2.9. Утилізація та рекуперація відходів 4 120 з
Етноекологія
2.2.10. Фітомеліорація та охорона земель 4 120 з
Екологічний туризм
2.2.11. Техноекологія 3 90 з
Радіоекологія
Всього за 2 циклом 115 3450  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 45 1350
РАЗОМ: 180 5400