Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Комп’ютерні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 "КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ"

 

ОСМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

молодший спеціаліст

Галузь знань

12 Інформаційні технології

12 Information Technologies

Спеціальність

122 Компютерні науки

122 Computer Science

Спеціалізація

Інформаційні технології в моніторингу довкілля

Information Technologies in Environmental Monitoring

Кваліфікація

Технік-програміст

Тип диплома та обсяг програми

одиничний; 180 кредитів; 3 р.

Навчально-виховний підрозділ

Мелітопольський коледж Університету "Україна"

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

-

Рівень програми

Початковий рівень (короткий цикл)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Обсяг освітньої програми молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС.

Для здобуття ступеня молодшого спеціаліста на основі диплома кваліфікованого робітника ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.

 

А

Мета освітньої програми:

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері комп’ютерних наук через теоретичне та практичне навчання та подальше навчання на вищому освітньому рівні.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єкт: обслуговування та експлуатація програмного забезпечення інформаційних систем

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Основним фокусом програми є підготовка за вказаною предметною областю, але можливі спеціалізації за певними напрямками

 

Орієнтація програми

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність.

Комп'ютерне програмування.

Консультування з питань інформатизації.

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням.

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

Веб-портали.

Надання інших інформаційних послуг.

Діяльність інформаційних агентств.

Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку.

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

 

Особливості та відмінності

Освітня програма молодшого спеціаліста передбачає теоретичну і практичну підготовку з використанням обладнання, устаткування та програмного забезпечення, необхідного для обслуговування програмних систем і комплексів.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Молодший спеціаліст здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010:

3121 Технік із системного адміністрування

3121.Технік-програміст

і займати такі первинні посади: технік-програміст, технік І, ІІ категорії.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливе подальше продовження освіти за першим (бакалаврським) освітнім рівнем, а також підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти у галузі інформаційних технологій.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

Проведення та узагальнення результатів наукової роботи студентів у вигляді доповідей на студентських конференціях, навчальні та виробничі практики, виконання курсових робіт.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), комплексний державний екзамен

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

1. Інтелігентність, дотримання етичних норм поведінки.

2. Відповідальність, турбота про якість роботи, що виконується.

3. Адаптивність і комунікабельність.

4. Ініціативність, наполегливість у досягненні мети.

5. Організованість, дисциплінованість.

6. Працездатність, здатність до самовдосконалення.

7. Здатність та прагнення вчитися.

8. Креативність, здатність до системного мислення.

9. Здатність до критики й самокритики, толерантність.

10. Розуміння необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності та виконання вимог охорони праці.

11. Екологічна грамотність.

12. Орієнтація на досягнення життєвого успіху та здорового способу життя.

13. Здатність до роботи в команді.

14. Професійне володіння комп’ютером, використання інформаційних джерел.

15. Здатність до письмової й усної комунікації державною та рідною мовами.

16. Розуміння англійської мови.

 

Професійні компетентності

1. Математична підготовка, достатня для розв’язанні прикладних і виробничих завдань в області обслуговування програмних систем.

2. Ґрунтовна підготовка в області програмної інженерії, володіння методами програмної інженерії під час обслуговування програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

3. Володіння методами і засобами управління процесами життєвого циклу програмних систем, продуктів і сервісів відповідно до вимог і обмежень замовника з дотриманням відповідних стандартів.

4. Базові знання в області комп’ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

5. Базові знання в області інженерії даних в обсязі, необхідному для розуміння організації та оброблення баз даних.

6. Здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, ідей і методів фундаментальної математики.

7. Знання дискретних структур і вміння їх застосовувати у професійнй діяльності.

8. Знання закономірностей випадкових явищ і вміння застосовувати ймовірнісно-статистичні методи при розв’язуванні прикладних задач.

9. Здатність до алгоритмічного мислення, знання ефективних алгоритмів розв’язування професійних задач.

10. Знання та вміння застосовувати теоретичні особливості чисельних методів.

11. Базові знання етапів і сутності операційних досліджень.

12. Базові знання фундаментальних розділів фізики.

13. Базові уявлення про основи екології, екологічну безпеку та екологічні ризики у процесі подолання суперечностей у системі людина – навколишнє середовище.

14. Знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних.

15. Здатність до об'єктно-орієнтованого мислення, знання об'єктно-орієнтованих мов програмування.

16. Знання загальних принципів організації та функціонування операційних систем.

17. Базові знання принципів організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки.

18. Знання технологій створення та супроводження WEB-розробок.

19. Здатність застосовувати методи та алгоритми комп'ютерної графіки.

20. Володіння серверними технологіями та уміння встановлювати, налагоджувати й обслуговувати розподілене програмне забезпечення.

21. Володіння сучасними технологіями та інструментальними засобами створення та обслуговування програмних систем.

22. Знання методів, засобів, законодавства та стандартів захисту програмних систем і даних.

23. Знання основ тестування програмного забезпечення.

24. Володіння інструментами супроводження, конфігураційного управління та підтримки обчислювальних засобів.

25. Базові знання в області електротехніки та електроніки.

26. Базові знання основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів, уміння тестувати працездатність апаратного забезпечення.

27. Базові знання основ комп’ютерних мереж, здійснення їх моніторингу в процесі налагодження програмного забезпечення.

28. Володіння основами економічної теорії, підприємництва та бізнесу, уміння застосовувати їх у процесі техніко-економічного обґрунтування ІТ-проекту.

F

Програмні результати навчання

 

1. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

2. Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

3. Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах.

4. Мати знання з новітніх технологій у галузі комп’ютерних наук.

5. Знати та розуміти вплив технічних рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті.

6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

  1. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.
  2. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності.

10. Вміти розраховувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати типове для спеціальності обладнання.

11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язування задач комп’ютерної інженерії.

12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їх компонентів.

14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

15. Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.

16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

17. Вміти спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

18. Вміти використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

19. Мати здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

20. Мати здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

21. Мати здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 

Навчальна дисципліна / практика

Кредитів ECTS

Академічних годин

Вид контролю

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1.1.

Українознавство:

6

180

 

Історія України

2

60

дз

Україна в контексті світового розвитку

2

60

дз

Історія української культури

2

60

дз

1.1.2.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

4

120

і

1.1.3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

180

і

1.1.4.

Філософія

3

90

і

1.1.5.

Фізичне виховання

5

150

з

Всього обов’язкових дисциплін п. 1.1.

24

720

 

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів

1.2.1.

Правознавство

3

90

з

1.2.2.

Політологія

1.2.3.

Соціологія

1.2.4.

Економічна теорія

Всього вибіркових дисциплін п. 1.2.

3

90

 

Всього за циклом п.1.

27

810

 

2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

2.1.1.

Безпека життєдіяльності / Цивільний захист

3

90

з

2.1.2.

Екологія та екологічна етика

3

90

з

2.1.3.

Інформаційні технології

4

120

дз

2.1.4.

Основи наукових досліджень

3

90

з

2.1.5.

Вища математика

10

300

з,з,і

2.1.6.

Фізика

4

120

і

2.1.7.

Дискретна математика

3

90

з

2.1.8.

Теорія ймовірностей та математична статистика

3

90

і

2.1.9.

Алгоритми і структури даних

4

120

і

2.1.10

Чисельні методи

3

90

дз

2.1.11

Математичні методи дослідження операцій

3

90

і

Всього за циклом п.2.1

43

1290

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

3.1.1.

Алгоритмізація та програмування

8

240

і,кр

3.1.2.

Об’єктно-орієнтоване програмування

8

240

з.і.кр

3.1.3.

Операційні системи

6

180

з,і

3.1.4.

Бази даних

7

210

з.і.кр

3.1.5.

Комп’ютерна графіка

3

90

з

3.1.6.

Технологія створення програмних продуктів

6

180

і

3.1.7.

Технології захисту інформації

3

90

і

3.1.8.

Архітектура комп'ютерів

4

120

і

3.1.9.

Комп'ютерні мережі

4

120

з

3.1.10

Охорона праці в галузі

3

90

дз

Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1.

52

1560

 

3.2. Дисципліни вільного вибору студентів

3.2.1.

Вступ до спеціальності

3

90

з

Основи інформатики

3.2.2.

Алгоритми та методи обчислень

3

90

з

Економіка та основи ІТ-бізнесу

3.2.3.

Тестування програмних систем і комплексів

4

120

з

Економіка програмного забезпечення

3.2.4.

Архітектура та проектування програмного забезпечення

4

120

дз

Інтегровані пакети прикладних програм

3.2.5.

Основи програмної інженерії

4

120

з

Периферійні пристрої ЕОМ

3.2.6.

Групова динаміка і комунікації

4

120

з

Комп'ютерні системи

3.2.7.

Адміністрування програмних систем і комплексів

5

150

дз

Комп'ютерна схемотехніка

3.2.8.

WEB-технології та WEB-дизайн

6

180

і

Основи штучного інтелекту

3.2.9.

Електротехніка та основи електроніки

4

120

з

Моделювання програмного забезпечення

3.2.10

Розробка клієнт-серверних застосувань

5

150

дз

Програмування інтернет

Всього вибіркових дисциплін п. 3.2.

42

1260

 

Всього за циклом п.3

94

2820

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна практика

3

90

дз

Технологічна практика

3

90

дз

Переддипломна практика

4

120

дз

Дипломне проектування

4

120

 

Всього практичної підготовки

14

420

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Випускова (підсумкова) атестація

2

60

Всього дисциплін вільного вибору студентів

45

1350

РАЗОМ:

180

5400