Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Середня освіта (Здоров’я людини)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 "СЕРЕДНЯ ОСВІТА"

 

ОС  Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 «ОСВІТА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

Спеціалізація

Здоров'я людини

Кваліфікація

Бакалавр зі здоров’я людини, вчитель основ здоров’я

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 4 р.

Навчально-виховний підрозділ

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016-2020 р.р.

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої професійної програми

Цілями навчання є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця зі здоров’я людини, вчителя основ здоров’я, що може квалiфiковано здiйснювати навчальну, виховну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ – ІІІ ступенів, а також сприяти гармонiйному розвитку особистостi, формуванню життєво-необхiдних навичок, розвитку фiзичних якостей, змiцненню здоров’я.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Спеціальна педагогічна підготовка з набуття досвіду для раціонального планування та організації роботи в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів, володіння педагогічними технологіями, здійснення викладацької діяльності.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна. Акцент на виконання навчальних програм з основ здоров’я у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів.

 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна

 

Особливості та відмінності

Забезпечення індивідуальної траєкторії фахової підготовки вчителя основ здоров’я.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Вчитель основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK.

D

Стиль та методика викладання

 

Технології навчання

За домінуючими методами та способами навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі).

За організаційними формами: колективного та інтегративного навчання.

За орієнтацією педагогічної взаємодії: позиційного та контекстного навчання, технологія моделювання професійної діяльності.

 

Система оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.

Форми контролю: усне та письмове опитування, диктант, твір, тестові завдання, графічна або творча робота, есе, портфоліо, творчий звіт тощо.

Е

Складові професійної компетентності

 

Управлінська – здатність підбирати адекватне ситуації управлінське рішення за формою та змістом; здатність планувати та організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів з предмету «Основи здоров’я».

Дослідницько-аналітична – здатність аналізувати здоров’я як системну категорію; визначати перспективні шляхи управління здоров’ям; здатність до програмування занять з предмету «Основи здоров’я».

Технологічна – здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної методики застосування фізичних вправ; усвідомлювати особливості використання засобів та методів навчання школярів основам здоров’я; оцінювати і проводити моніторинг рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та індивідуального здоров’я.

Організаційна – здатність організовувати навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів з предмету «Основи здоров’я» в урочній та позаурочній формах; організовувати масові спортивні заходи.

Інструментальна – здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних взаємовідносин під час виконання професійних завдань.

Соціальна та загальнокультурна – здатність і готовність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.

F

Результати навчання за складовими професійної компетентності

 

Управлінська

-                     Уміння володіти видами, формами та класифікаціями управлінських рішень.

-                     Уміння володіти методами підготовки та обґрунтовувати управлінські рішення.

-             Знання техніки організації робочого місця.

-             Знання етики, правил забезпечення охайності робочого місця.

 

Дослідницько-аналітична

-             Знання про сучасні погляди на визначення індивідуального та громадського здоров’я.

-             Знання демографічних проблем України як інтегрального показника стану громадського здоров’я.

-             Знання особистісних та соціальних засад збереження та зміцнення індивідуального здоров’я.

-             Уміння програмувати заняття з основ здоров’я.

-             Володіння інформацією про інноваційні підходи до підвищення резервних можливостей організму людини.

-             Знання методів роботи з науковою інформацією зі спеціальних літературних джерел та мережі Інтернет.

-              Знання структури і змісту програми для загальноосвітніх навчальних закладів з предмету «Основи здоров’я».

-             Уміння аналізувати логіку побудови програми для загальноосвітніх навчальних закладів з предмета «Основи здоров’я».

-             Знання сучасних підходів до планування навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Технологічна

-             Знання про основні засоби, форми та методи, принципи фізичного виховання та основ здоров’я.

-             Знання сучасної класифікації діагностичних підходів до оцінки здоров’я.

-             Знання принципів, методів та засобів викладання предмету «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах.

-             Знання форм підвищення рівня знань школярів з основ здоров’я.

-             Комплексні знання та уміння з фізичного виховання для подальшого навчання за відповідним професійним спрямуванням.

-             Уміння використовувати сучасні методи діагностики індивідуального здоров’я.

-             Уміння використовувати методи моніторингу фізичного стану людини.

-             Знання особливостей оцінки фізичного стану осіб різного віку та статі.

-             Уміння визначити біологічний вік людини.

-             Знання й уміння демонструвати виконання сучасних видів оздоровчих видів рухової активності.

 

Організаційна

-             Знання організаційних форм суб’єктів фізичного виховання.

-             Уміння планувати навчально-виховний процес з предмету «Основи здоров’я».

-             Уміння використовувати алгоритм дій щодо виховання та удосконалення фізичних якостей, фізичного розвитку у відповідності з індивідуальними особливостями контингенту.

-             Знання особливостей складання положення про спортивно-масові заходи.

-             Уміння організовувати і проводити масові спортивні та рекреаційні заходи.

 

Інструментальна

-             Знання методик і володіння практичними навичками професійного спілкування з використанням комунікативних технік і технологій..

-             Уміння обирати залежно від ситуації найбільш адекватні інформаційні засоби комунікації.

-             Уміння чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

-             Уміння дотримуватися етики ділового спілкування, етичних норм та нормативів суспільної поведінки.

-             Знання професійного дискурсу, термінології свого фаху.

 

Соціальна та загальнокультурна

-             Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень, розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.

-             Уміння оперувати філософськими категоріями та поняттями, критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події й явища.

-             Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

G

РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК

Н

Вимоги до вступу та продовження навчання

 

 • На основі повної загальної середньої освіти – за наявності середнього балу атестата, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь випускника;
 • На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань;
 • Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму бакалавра.

J

Вимоги до вступників

 • Підвищена мотивація до самоосвіти.
 • Достатній рівень сформованих компетентностей, необхідних для подальшої професійної освіти та професійного росту.
 • Здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища.
 • Здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей.
 • Здатність до співробітництва у групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі.
 • Уміння використовувати джерела інформації.
 • Здатність орієнтуватися у проблемах суспільно-політичного життя.
 • Готовність розвивати уміння аналізувати проблеми в галузі фізичної культури і спорту.
 • Інтерес до діяльності вчителя фізичної культури та основ здоров’я.

 

Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо)

 

Система кураторства академічних груп, програми обміну та академічної мобільності студентів

K

Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу

 

Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні проблемних ситуацій

 

Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, профорієнтаційні послуги, фізкультурно-спортивні послуги, організація дозвілля

 

Інформаційний пакет спеціальності

 

Бібліотека:

 • ознайомлення із правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів та баз даних;
 • інформаційне забезпечення студентів;
 • консультування працівниками бібліотеки.

 

Навчальні ресурси:

 • довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліотечні позики, відеотека;
 • продовження терміну позики та бронювання книг онлайн;
 • доступ до електронних журналів;
 • доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу;
 • доступ до електронного навчального середовища Moodle;
 • технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

 

Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, проектування індивідуальних навчальних траєкторій

 

Персональне консультування

L

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

-         вчитель основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів.

2

Продовження освіти

Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK

M

Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів

 • анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін
 • щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів)
 • періодичне оновлення освітньої програми
 • програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
 • щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу
 • періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
 • постійний моніторинг прогресу студентів
 • перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями
 • повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт
 • моніторинг статистики працевлаштування випускників

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання

 • Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти
 • Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду

 • відповідальні особи кафедр у роботі з випускниками
 • оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами
 • вихідне анкетування щодо якості програми
 • неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами
 • участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу

 • використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі
 • стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами
 • система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу
 • участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах
 • висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних науково-метричних виданнях
 • навчання в аспірантурі та докторантурі
 • відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам
 • установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів
 • наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів

P

Індикатори якості освітньої програми

 • показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою
 • відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми
 • рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості
 • показник працевлаштування випускників за фахом
 • акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією

При створені цієї програми були використані такі джерела:

 • Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі вищої освіти
 • Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів
 • Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук України / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с.
 • Концепція і стратегія розвитку Хмельницького інституту соціальних технологій

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство      
Історія України 2 60 і
Україна в контексті світового розвитку 2 60 з
Історія української культури 2 60 з
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.5. Філософія 3 90 і
1.1.6. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.7. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.8. Інформаційні технології 6 180 і,з
1.1.9. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.10. Анатомія людини 9 270 і,з
1.1.11. Фізіологія людини 5 150 і,з
1.1.12. Біохімія  4 120 з
  Всього за п.1.1. 54 1620 16
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 6 180 з
Комерціалізація стартап-проектів
1.2.2. Політологія 3 90 з
Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин
1.2.3. Соціологія 3 90 з
Правознавство
1.2.4. Психологія 3 90 з
Психологія спілкування
  Всього за п.1.2. 15 450 4
Всього за І циклом  69 2070 20
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 з
2.1.2. Інформаційні технології в галузі 3 90 з
2.1.3. Вступ до спеціальності 5 150 з
2.1.4. Біологія  3 90 і
2.1.5. Гігієна 3 90 з
2.1.6. Теорія та методика фізичного виховання у навчальних закладах 6 180 і
2.1.7. Гімнастика з методикою викладання 4 120 і
2.1.8. Теорія та методика викладання основ здоров'я 4 120 і
2.1.9. Педагогіка 4 120 і
2.1.10. Легка атлетика з методикою викладання 4 120 з
2.1.11. Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням) 3 90 з
2.1.12. Методика навчання основ здоров'я та здорового способу життя 4 120 і
2.1.13. Професійна майстерність (за професійним спрямуванням) 3 90 з
2.1.14. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності 10 300 і, з
2.1.15. Організація і методика спортивно-масової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах 5 150 і
2.1.16. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності  4 120 і
2.1.17. Теорія і методика викладання фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах 4 120 і
2.1.18. Діагностика і моніторинг стану здоров'я 4 120 і
2.1.19. Педагогіка фізичного виховання і спорту 4 120 з
2.1.20. Сучасні оздоровчі системи 4 120 і
2.1.21. Масаж загальний і самомасаж 4 120 з
2.1.22. Психологія здоров’я та здорового способу життя 4 120 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.3 Виробнича практика 4,5 135 дз
ПР.4 Практика за профілем майбутньої професії 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 1,5 45 і
  Всього за п.2.1. 112 3345 28
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Біомеханіка, вікова біомеханіка 4,5 135 і
Основи кінезіології
2.2.2. Основи генетики  3 90 з
Молекулярна біологія
2.2.3. Метрологічний контроль 3 90 з
Спортивна метрологія
2.2.4. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту 4 120 і
Основи масового спорту
2.2.5. Основи раціонального та оздоровчого харчування 3 90 з
Історія фізичної культури
2.2.6. Основи реабілітології 4 120 з
Освітні основи реабілітології
2.2.7. Спортивні споруди і обладнання 3 90 і
Нетрадиційні види спорту
2.2.8. Зміст та види професійної діяльності вчителя з основ здоров'я 4 120 і
Лікарський контроль у спорті
2.2.9. Спортивна фізіологія 4 120 і
Фізіологічні основи фізичної культури
2.2.10. Сучасні рекреаційні технології 5 150 і
Організація рекреаційно-оздоровчої роботи
2.2.11. Адаптивне фізичне виховання 4 120 з
Фізичне виховання у спеціальних медичних групах
2.2.12. Педагогічна майстерність 4 120 з
Професійна компетентність
2.2.13. Зимові види рухової активності 5 150 і
Рекреаційні ігри
2.2.14. Сучасні фітнес-технології 5 150 з
Літні види рухової активності
2.2.15. Основи туризму та орієнтування 4 120 з
Спортивний туризм
  Всього за п.2.2. 60 1785 15
Всього за ІІ циклом 171 5130 43
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  75 2235
РАЗОМ: 240 7200 63