Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

 

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування Профіль – Менеджмент

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Бакалавр з менеджменту, публічного управління та адміністрування

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Бакалавр

240 кредитів; 4 р. 0 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної середньої освіти (чи освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст).

 

А

Мета освітньої програми

Формування у майбутніх фахівців комплексу знань, умінь та навичок в управлінні та адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору, що дозволяє стати лідером та успішним публічним менеджером

В

Характеристика програми

Предметна область

(галузь знань)

Управління та адміністрування

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку організацій різних форм, видів та галузей, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку підприємства, території, громади

Орієнтація програми

Фундаментальна загальноекономічна підготовка і орієнтація на практичні аспекти використання майбутніми фахівцями сучасних інструментів ефективного менеджменту (академічна та професійна)

Особливості та відмінності

Поєднання теоретичної підготовки студентів та практики на провідних підприємствах. Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з   управління державними і муніципальними установами, громадськими об'єднаннями і комерційними та некомерційними організаціями

С

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з менеджменту, публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах та в організаціях і здатний обіймати такі посади: радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад та громад, зокрема, спеціаліста із державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, спеціаліста зі зв’язків із громадськістю, державного соціального інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом, адміністративного секретаря, секретаря органу самоорганізації населення, референта з основної діяльності, менеджера (управителя) з комунікаційних технологій; менеджера (управителя) кафе (бару, їдальні); менеджера (управителя) систем якості; начальника (завідувача) підрозділу; начальника відділу (у складі управління); начальника відділу (служби, управління); начальника філіалу (філії); керуючого відділенням; менеджера (управителя) з адміністративної діяльності; менеджера (управителя) з організації консультативних послуг; менеджера (управителя) з питань регіонального розвитку; менеджера (управителя) зі зв’язків із громадськістю; менеджера (управителя) із соціальної та корпоративної відповідальності; професіонала з корпоративного управління; фахівця з ефективності підприємництва; фахівця з якості; інспектора з ліцензування; інспектора із соціальних виплат.

Подальше навчання

Можливість навчатися в магістратурі

D

Стиль викладання

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання з використанням тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, у тому числі за участі фахівців-практиків, лекцій-консультацій із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, виконанням студентами проектів на замовлення підприємств, роботою в малих групах, самостійною роботою студентів

Методи оцінювання

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, кваліфікаційний екзамен з фаху


Е

Програмні компетентності

Загальні компетентності

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування сукупності знань та формування компетентностей для розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі збереженням критичного ставлення до сталих наукових концепцій.

Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми менеджменту під впливом змін у мінливому та складному середовищі функціонування підприємств і організацій.

Робота в колективі та команді. Здатність вирішувати управлінські завдання в команді за участю лідера, формувати навички дисциплінованості, планування та управління часом, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності

Науково-дослідницька діяльність. Володіння навичками роботи з різними джерелами інформації, набуття вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати наукові дослідження, що призводять до отримання нових знань.

Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та представлення складної комплексної інформації, вміння усного і письмового спілкування державною та іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.

Соціальна відповідальність та активна громадянська позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків відповідно до норм законодавства, захисту інтересів держави, прав людини, поєднання суспільних, колективних та індивідуальних інтересів.

Професійні   компетентно-сті

-       здатність до аналізу та оцінювання соціальних процесів, розгляду суспільних явищ у конкретних історичних умовах та здійснення професійної діяльності;

-       здатність виконувати функції та процедури щодо планування, прогнозування, організації, бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю;

-        вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства;

-       здатність організовувати ефективну систему корпоративного та публічного управління, впроваджувати технології інвестиційного та соціального менеджменту в процес функціонування соціально-економічних систем;

-       здатність забезпечувати впровадження системи управління якістю та її складових в організаціях;

-       здатність управляти організаційними змінами, розробляти бізнес-плани та проекти інноваційного розвитку підприємства, використовувати Інтернет-технології в бізнесі та управляти організаційними ризиками;

-       вміння використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування.

F

Програмні результати навчання

За результатами навчання бакалавр з менеджменту, публічного управління та адміністрування в організації повинен уміти:

-        використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності організацій і формувати дієву систему менеджменту з урахуванням специфіки організаційно-правових форм організації та безпеки бізнесу;

-       аналізувати і синтезувати соціально-значущі проблеми і процеси на рівні держави, регіону, галузі, міста, громади та інших об’єктів управління;

-        розробляти комунікаційні заходи з урахуванням взаємозв’язку між елементами публічного адміністрування та бюджетом організації;

-        працювати в міждисциплінарній команді та організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі та неформальній ситуації;

-        планувати стратегічні та оперативні фінансово-економічні результати і показники діяльності за сучасними методиками бюджетування з використанням спеціального програмного забезпечення;

-        визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, проводити моніторинг зовнішнього середовища, аналіз і прогнозування майбутніх змін для визначення цілей діяльності;

-        контролювати стан документаційного забезпечення діяльності, приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи;

-        використовувати діаграмну техніку (наприклад, DFD, ERD тощо) і стандарти (наприклад IDEF1), будувати моделі потоків інформаційних матеріалів і документів, ідентифікуючи сховища даних, бази знань, банки інформації, виконавців;

-        накопичувати та структурувати інформаційні ресурси організації для забезпечення їхнього довгострокового збереження й оперативного використання, забезпечуючи доступ до них зацікавлених осіб із урахуванням їх потреб та інтересів організації;

-        використовувати програмні засоби, організовувати супровід документообігу і контроль за виконанням документів;

-        застосовувати інструментарій оцінювання ресурсного забезпечення, ризиків та ефективності заходів щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного адміністрування, здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів;

-        аналізувати динаміку і структуру економічних показників діяльності території, галузі, відповідної господарської структури, руху грошових потоків та здійснювати контроль фінансових розрахунків;

-        проектувати раціональні проекти інноваційного розвитку організацій;

-        використовувати ефективні механізми управління змінами на основі комплексного системного аналізу діяльності організацій та оцінювати ефективність їх реалізації;

-        забезпечувати захист прав споживачів, дотримуватися норм договірного та конкурентного права;

-        проектувати бізнес-процеси в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм;

-        формувати високий рівень організаційної культури та ділової репутації організації;

-        оптимально використовувати об’єкти інтелектуальної власності із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні;

-        демонструвати та застосовувати знання з безпеки та охорони праці та здійснювати діяльність відповідно до стандартів діяльності організації;

-        проектувати та налагоджувати процес ефективного функціонування логістичних систем та ланцюгів поставок – із використанням методів прогнозування попиту та розроблення системи управління запасами в організаціях;

-        працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до нових ситуацій, використовувати елементи психології та крос-культурного менеджменту в діяльності організацій.