Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Спеціальна освіта (Адаптивна фізична культура та реабілітація)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 016 "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 "ОСВІТА"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 016 "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА"

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

01 – «Освіта»

 

Спеціальність

016 – «Спеціальна освіта»

 

Спеціалізація

Адаптивне фізичне виховання та реабілітація

Кваліфікація

магістр з адаптивного фізичного виховання та фізичної реабіліації

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

120 кредитів; 1 р. 06 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

ДСВО 06-98

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст).

 

А

Мета освітньої професійної програми

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації, що може квалiфiковано здiйснювати виховну, фiзкультурно-оздоровчу, реабілітаційну та навчально-тренувальну роботу з рiзним контингентом населення, а також сприяти гармонiйному розвитку особистостi, формуванню життєво-необхiдних навичок, розвитку фiзичних якостей, змiцненню здоров’я, пiдготовцi до активної трудової дiяльностi людини з обмеженими можливостями здоров’я.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Структура, зміст, засоби та методи адаптивної фізичної культури та фізичної реабілітації.

Здатність використовувати знання про людину як біологічну систему та предмет її професійної діяльності (будову органів, тканин, систем організму, фізіологічні та біохімічні механізми їх функціонування у нормі, патології та під час фізичних навантажень, санітарно-гігієнічні умови, необхідні для нормальної життєдіяльності.

Спеціальна педагогічна підготовка з набуття досвіду для раціонального планування та організації реабілітаційно-оздоровчої роботи з різним контингентом населення.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти) – менеджмент у галузях охорони здоров’я, освіти та соціального захисту; визначення та прогнозування функціональних можливостей пацієнта/клієнта; обробка інформації; планування заходів фізичної реабілітації; застосування методів, засобів та технік, спрямованих на відновлення / компенсацію порушених рухових функцій пацієнта / клієнта; відновлення функціональних можливостей; збільшення активності у повсякденному житті, професійній діяльності, дозвіллі; збільшення соціальної активності та участі у суспільному житті; профілактика захворювань та покращення здоров'я; ведення наукової дискусії державною та іноземною мовами в усній та письмовій формі; володіння науковою термінологію; дотримання професійних компетенцій та етичних норм, викладацька діяльність.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Сучасні знання з адаптивної фізичної культури та фізичної реабілітації і раціональне використання ефективних засобів і методів у подальшій професійній діяльності.

 

Орієнтація програми

На фізкультурно-спортивну та реабілітаційну роботу не тільки зі здоровими людьми, а також із людьми з особливими потребами, які мають різні нозології, активізацію, підтримку та відновлення їхніх фізичних сил та здоров’я, підготовку їх до участі у змаганнях у системі «Інваспорт».

 

Особливості та відмінності

Орієнтованість на опанування   дисциплін професійно-орієнтованого циклу, а саме: медико-біологічного спрямування, спеціально-теоретичного та спеціально-практичного спрямування, поєднання яких забезпечує формування у студентів основи професійних умінь та навичок.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Мають право працювати: тренером у спортивних клубах, спортивно-оздоровчих таборах; інструктором із оздоровчого фітнесу, фахівцем у галузі фізичного виховання і спорту, інструктором з фізкультури, інструктором-методистом з фізичної культури і спорту, інструктором-методистом спортивної школи; інструктором-методистом тренажерного комплексу (залу); керівником секції спортивного напряму, керівником фізичного виховання і спорту, тренером із виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи; тренером-викладачем з виду спорту (спортивної школи, секції), фахівцем з рекреації, фітнес-тренером; інструктором з лікувальної фізичної культури, вчителем-реабілітологом, масажистом, викладачем у навчальних закладах, спортивних клубах і командах, санаторно-курортних закладах, реабілітаційних центрах та ін.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання в аспірантурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних завдань у професійній галузі.

 

Форми контролю

Поточні: заліки, екзамени, захист звітів із практик, захист роботи. Підсумковий – захист магістерської роботи

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність застосовувати спеціальні знання у практичній діяльності. Здатність спілкуватися рідною та іноземною мовами як усно, так і письмово у професійній діяльності. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати у колективі. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі. Здатність виявляти ініціативу. Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпеченні здоров’я та гармонійного розвитку людини, рівня якості та безпеки її життя.

 

Професійні компетентності

Здатність застосовувати знання про сучасні досягненні в галузі фізичної культури та фізичної реабілітації. Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України   з цих галузей.

Здатність розв'язувати комплексні проблеми, пов’язані з відновленням порушених функцій органів та систем засобами фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту. Здатність проводити менеджмент у галузі охорони здоров’я; наукову та навчальну діяльність із застосуванням положень, теорій і методів біологічних, медичних, педагогічних та соціальних наук, фізичної культури, наукових досліджень, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної діяльності.

Здатність до наукової діяльності та проведення досліджень на відповідному рівні.

F

Програмні результати навчання

 

           Програмні результати навчання за загальними компетентностями

1. Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у розв’язанні завдань в адаптивній фізичній культурі і фізичній реабілітації шляхом застосування комплексу сучасних методик та методів; критичне осмислення відповідних проблем, наявних у галузі охорони здоров’я людини.

2. Здатність здійснювати інформаційний пошук та роботу з бібліотечними ресурсами, базами даних та он-лайн ресурсами за обраною галуззю знань.

3. Здатність здійснювати обробку та інтерпретацію отриманих експериментальних і емпіричних даних та використовувати їх у практичній діяльності.

4. Здатність до здійснення пошукової (евристичної) діяльності, дослідження пріоритетних напрямів розвитку адаптивної фізичної культури та фізичної реабілітації, організації і проведення оздоровчо-реабілітаційних заходів із різним контингентом населення.

5. Здатність до усвідомлення мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, орфографії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування у предметній області фізичної реабілітації у процесі використання державної чи іноземної мови.

6. Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

7. Здатність до проведення вербального і невербального спілкування, спостереження, вислуховування, постановки запитань, здатність вести співбесіду з різними групами співрозмовників, проведення і участі у зборах.

8. Здатність до використання набутих умінь у передовій професійній практиці та викладацькій діяльності за допомогою оригінальних досліджень та прогресивних учень.

9. Здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації і предмета спілкування.

10. Формування системи знань з фізичної реабілітації, використовуючи унікальні дані, обґрунтовані рішення, нові інтерпретації, інноваційні методи.

11. Здатність використовувати сучасні дані, накопичені в результаті наукових досліджень як безпосередньо у предметній області фізичної реабілітації, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханіці, психології, педагогіці, теорії управління.

12. Здатність до проведення реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнтів різних нозологічних груп; обробки інформації.

13. Знання та навички до використання пристроїв, приладів та обладнання для проведення реабілітаційних заходів; пристроїв та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта; технічних допоміжних засобів пересування та самообслуговування.

14. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (робота в мультидисциплінарній команді). Вміння спілкування з хворими, людьми з різними психологічними якостями, різного віку, рівня освіти, соціальної і професійної приналежності.

15. Здатність до розробки, організації та впровадження профілактичних та реабілітаційних стратегій на основі особистих умінь і навичок та авторських методик при створенні та реалізації індивідуального плану фізичної реабілітації з метою покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов, підвищення рівня рухової активності населення різного віку та з різними можливостями.

16. Здатність до аналізу, співставлення, порівняння варіантів розвитку адаптивної фізичної культури та системи фізичної реабілітації, розв’язання у контексті викликів ХХІ ст.

 

       Програмні результати навчання за спеціальними компетентностями

1. Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня в розв’язанні наукових проблем у фізичній реабілітації шляхом застосування комплексу сучасних методик та методів досліджень; критичне осмислення відповідних проблем, наявних у галузі охорони здоров’я, фізичної реабілітації.

2. Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

3. Здатність до проведення вербального і невербального спілкування, спостереження, вислуховування, постановки запитань, здатність вести співбесіду з різними групами співрозмовників, проведення і участі у зборах.

4.. Здатність використовувати сучасні дані, накопичені в результаті наукових досліджень як безпосередньо у предметній області фізичної реабілітації й адаптивної фізичної культури, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханіці, психології, педагогіці, теорії і методиці фізичного виховання, теорії управління.

5. Здатність до проведення реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнтів різних нозологічних груп; обробки інформації.

6. Знання та навички до використання пристроїв, приладів та обладнання для проведення реабілітаційних заходів; пристроїв та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта; технічних допоміжних засобів пересування та самообслуговування.

7. Здатність адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до фізичних і соціальних умов навколишнього середовища.

8. Здатність до мобілізації духовних сил, формування свідомого ставлення до реальності і власних можливостей у самореалізації.

9. Здатність до визначення оптимізації функціонального стану людини, підвищення рівня здоров’я.

10. Здатність розробляти профілактичні заходи щодо захворювань і ускладнень внаслідок підвищення неспецифічних і специфічних факторів захисту

11. Здатність до формування позитивних компенсацій та ліквідації негативних.

12. Здатність визначати ефективний розвиток локомоторно-статичних функцій організму.

13. Здатність до формування вмінь, навичок аналізу та реалізації фізичної діяльності.

14. Здатність визначати характерні особливості розвитку і функціонування організму, пов’язані з вадою тієї або іншої функціональної системи.

15. Здатність визначати суттєвості спеціальної організації процесу виховання та навчання при окремих нозологіях.

16. Здатність розробляти принципи і методи подолання наслідків вади, шляхів і способів підготовки людини з особливими потребами до життєвих ситуацій.

17. Здатність встановлювати взаємозв’язок між вихованням людини з особливими потребами в умовах сім’ї та спеціально організованого процесу.

18. Здатність до розкриття змісту, засобів, методів та організаційних форм виховання і навчання відповідно до кожного типу спеціальної установи.

 

Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та результатам навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

1. Цикл загальної підготовки

Здатність застосовувати спеціальні знання у практичній діяльності. Здатність спілкуватися рідною та іноземною мовами як усно, так і письмово у професійній діяльності. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати у колективі. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі. Здатність виявляти ініціативу. Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпеченні здоров’я та гармонійного розвитку людини, рівня якості та безпеки її життя.

Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у розв’язанні завдань в адаптивній фізичній культурі і фізичній реабілітації. Критичне осмислення відповідних проблем, наявних у галузі охорони здоров’я людини.

Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

Здатність до мобілізації духовних сил, формування свідомого ставлення до реальності і власних можливостей у самореалізації.

Здатність до визначення оптимізації функціонального стану людини, підвищення рівня здоров’я.

Здатність розробляти профілактичні заходи щодо захворювань і ускладнень внаслідок підвищення неспецифічних і специфічних факторів захисту.

Вміння спілкування із хворими, людьми з різними психологічними якостями, різного віку, рівня освіти, соціальної і професійної приналежності.

1. Дидактика вищої школи

2. Корекційна педагогіка

 1. Основи соціальної реабілітації
 2. Теорія та методика реабілітаційної роботи
 3. Новітні технології в адаптивному фізичному вихованні та фізичній реабілітації
 4. Методика та організація наукових досліджень
 5. Фізична реабілітація у травматології та ортопедії
 6. Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів
 7. Фізична реабілітація в педіатрії
 2. Цикл професійної підготовки

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі фізичної культури та фізичної реабілітації.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України з цих галузей.

Здатність розв'язувати комплексні проблеми, пов’язані з відновленням порушених функцій органів та систем засобами фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту.

Здатність проводити менеджмент у галузі охорони здоров’я; наукову та навчальну діяльність із застосуванням положень, теорій і методів біологічних, медичних, педагогічних та соціальних наук, фізичної культури, наукових досліджень, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної діяльності.

Здатність до наукової діяльності та проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність використовувати сучасні дані, накопичені в результаті наукових досліджень як безпосередньо у предметній області фізичної реабілітації й адаптивної фізичної культури, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханіці, психології, корекційній педагогіці, теорії і методиці фізичного виховання, теорії управління.

Здатність до проведення реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнтів різних нозологічних груп, обробки інформації.

Знання та навички до використання пристроїв, приладів та обладнання для проведення реабілітаційних заходів; пристроїв та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта; технічних допоміжних засобів пересування та самообслуговування.

Здатність адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до фізичних і соціальних умов навколишнього середовища.

Здатність до мобілізації духовних сил, формування свідомого ставлення до реальності і власних можливостей у самореалізації.

Здатність визначати характерні особливості розвитку і функціонування організму, пов’язані з вадою тієї або іншої функціональної системи.

Здатність визначати суттєвості спеціальної організації процесу виховання та навчання при окремих нозологіях.

Здатність розробляти принципи і методи подолання наслідків вади та ін.

 1. Фізична реабілітація осіб із порушеннями інтелектуального розвитку
 2. Теорія та методика адаптивної фізичної культури
 3. Медико-біологічний контроль у ФР
 4. Фізична реабілітація алко- і наркозалежних
 5. Фізична реабілітація в нейрохірургії
 6. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
 7. Педагогічна практика
 8. Переддипломна практика
 9. Спецкурс «Адаптивна фізична культура та реабілітація»
 10. Фізична реабілітація в онкології
 11. Трудова реабілітація

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Корекційна педагогіка 3 90 з
1.1.3. Основи соціальної реабілітації 4 120 і
1.1.4. Фізкультурно-оздоровчі технології 5 150 і
1.1.5. Загальна теорія підготовки спортсменів 4 120 і
1.1.6. Методика та організація наукових досліджень 3 90 з
Всього за п.1.1. 22 660 6
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2.      
1.2.1. Фізична реабілітація в траматології та ортопедії 4 120 і
1.2.2. Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів 3 90 з
1.2.3. Фізична реабілітація в педіатрії 4 120 і
Всього за І   циклом 33 330 9
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Адаптивне фізичне виховання осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 3 90 з
2.1.2. Новітні технології в адаптивному фізичному вихованні та фізичній реабілітації 4 120 і
2.1.3. Теорія та методика реабілітаційної роботи 5 150 з,і
2.1.4. Теорія та методика адаптивної фізичної культури 5 150 з,і
2.1.5. Медико-біологічний контроль в адаптивному фізичному вихованні та фізичній реабілітації 4 120 і
2.1.6. Теорія та методика викладання за фахом у ВНЗ 3 90 і
ПР Педагогічна практика 6 180 дз
ПР Переддипломна практика 3 90 дз
  Підготовка магістерської роботи 9 270
  Захист магістерської роботи 2 60 і
Всього п. 2.1. 44 1320 11
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2.      
2.2.1. Спецкурс за професійним спрямуванням "Адаптивна фізична культура та реабілітація" 3 90 з
2.2.2. Основи спортивної фармакології та допінг-контролю у спорті 3 90 з
2.2.3. Трудова реабілітація 3 90 з
2.2.4. Основи психотерапії 4 120 з
Всього за ІІ циклом 57 1710 5
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 24 720
РАЗОМ: 90 2700