Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Туризм (Менеджмент у туристичних агентствах та бюро подорожей)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 "ТУРИЗМ"

 

ОСМагістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 «ТУРИЗМ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність

242 «Туризм»

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Магістр з туризму

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 р.6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра менеджменту туризму

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Серпень 2016 р.

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень програми

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Диплом бакалавра, спеціаліста з основної чи суміжної спеціальності

 

А

Мета освітньої програми

В

Характеристика програми

 

Предметна область

24 «Сфера обслуговування»

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціалізація на вищих рівнях

 

Орієнтація програми

Науково-професійна

 

Особливості та відмінності

Науково-педагогічна практика, поглиблене вивчення ділової іноземної мови

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Туроператор туристичної агенції; турагент (менеджер) туристичної агенції; екскурсовод; інструктор, інспектор з туристичних подорожей; референт з туризму; інструктор-методист з туризму; фахівець готельно-ресторанної сфери; фахівець з туризму в органах виконавчої влади; викладач з туризму у вищих навчальних закладах; технік у науково-дослідних, проектно-розшукових, планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, туристичного, екологічного і природоохоронного профілів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Аспірантура

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентсько-центроване, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання

 

Форми контролю

Екзамени, заліки, звіти з практики

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження у групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.

Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.

Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання.

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень з фізики на соціальну сферу.

 

Професійні компетентності

Компетентність у плануванні, проектуванні та виконанні наукових досліджень зі стадії постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та отриманих даних, що включає вміння вибрати потрібну техніку та процедури.

Навички роботи з ПК та обробки даних з туризму.

Навички знаходити інформацію з первинних та вторинних інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи он-лайн.

Навички використання сучасних комп’ютерних та комунікативних технологій, прикладних у туризмі.

Навички міжособистісного спілкування: вміння взаємодіяти з іншими людьми та працювати в команді.

Здатність планувати, проектувати та виконувати дослідницькі проекти.

Навички кількісного аналізу та проведення обчислень, включаючи такі аспекти, як аналіз помилок, оцінка за порядком величини та правильне використання одиниць.

Навички представлення наукового матеріалу та спорів письмово та усно проінформованій аудиторії.

F

Програмні результати навчання

 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння основ з туристичної спеціалізації:

Рівень знань цих основ туристичної сфери повинен бути вище базового, тобто рівнем, необхідним для роботи у традиційних сферах застосування, щоб виконувати дослідження на сучасному науково-аналітичному рівні розвитку туристичної сфери.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння напрямків туристичної діяльності, що мають відношення до високого рівня туристичної спеціалізації: види, різновиди, форми, напрями, класи обслуговування туристів у різних країнах світу тощо.

• Здатність продемонструвати експериментальні навички у туристичній сфері (знання експериментальних методів та порядку проведення оціночно-аналітичних досліджень), які проводяться під керівництвом, для перевірки інформаційних даних, статистики та дослідження. Це означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, складання схем та проведення оціночно-аналітичних досліджень, збір та аналіз даних, включаючи уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння на високому рівні елементів теоретичної і практичної бази з туризму, формування гнучкого мислення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Методологія і організація наукових досліджень 3 90 з
1.1.3. Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс 3 90 з
1.1.4. Міжнародне право 3 90 і
1.1.5. Інтелектуальна власність 3 90 з
1.1.6. Ділова іноземна мова 4 120 з,і
  Всього за п.1.1. 19 570
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Управління проектами у світовому туризмі 3 90 з
1.2.2. Чинники успішного працевлаштування за фахом 3 90 і
1.2.3. Інвестування туристичної діяльності 3 90 з
  Всього за п.1.2. 9 270
Всього за І циклом 28 840
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Моніторинг світового ринку туристичних послуг 3 90 і
2.1.2. Стратегія регіонального розвитку туризму 3 90 з, і
2.1.3. Стратегія розвитку та інновації курортної справи 3 90 з
2.1.4. Туристична політика зарубіжних країн 3 90 і
ПР.1 Науково-педагогічна (асистенська) практика 6 180 з
ПР.2 Стажування за фахом 15 450 з
  Магістерська робота 18 540 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 53 1590
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 9 270  
2.2.1. Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі 3 90 і
2.2.2. Організація інвентивного туризму 3 90 і
2.2.3. Процеси, що визначають ефективність управління туристичною організацією 3 90 з
Всього за ІІ циклом 62 1860
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
РАЗОМ: 90 2700