Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

ОКР молодший спеціаліст

ОКР молодший бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: Коледж «Освіта»

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 рік 10 місяців

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

071 "Облік і оподаткування"

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Молодший спеціаліст у сфері бухгалтерського обліку

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

120 кредитів; 1 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-2018

Рівень програми

Молодший спеціаліст

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність документа про отримання повної загальної середньої освіти

 

А

Мета освітньої програми:

  • підготовка кваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерського обліку;
  • надання базових знань з бухгалтерського та фінансового обліку, контролю і ревізії, обліку і звітності в бюджетних установах шляхом проведення теоретичного та практичного навчання.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління бізнес-процесами, основами мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку, універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести бухгалтерський облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності, вивчають та аналізують стандартні та нетипові схеми розв’язання ситуацій.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальний

 

Орієнтація програми

Фахівець з бухгалтерського обліку може працювати на підприємствах різних форм власності (ПАТ, ПрАТ) в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах. Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати первинні посади бухгалтера, касира-експерта, рахівника, ревізора, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора.

 

Особливості та відмінності

Спектр практик навчальної підготовки є достатньо широким і включає: ознайомчу та навчальну практику.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Фахівець здатний виконувати такі професійні роботи:

- в галузі обліку і оподаткування;

- в галузі бухгалтерського обліку та статистики;

- технічні роботи в галузі управління.

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання та індивідуального консультування викладача.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною, дистанційною формами, а також електронне навчання в системі Moodle та навчання за індивідуальним графіком.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захист звітів з практик, комплексний екзамен.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

–    уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);

–    володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору та обробки первинної інформації;

–    уміння професійно працювати з сучасними комп'ютерними технологіями;

–    здатність застосовувати знання на практиці;

–    здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;

–    навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;

–    навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами;

–    уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

 

Професійні компетентності

–    здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств;

–    уміння застосовувати теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, порядку бухгалтерського відображення господарських операцій та процесів;

–    уміння застосовувати у господарській практиці підприємства основні методичні прийоми і способи ведення бухгалтерського обліку;

–    уміння складати бухгалтерську (фінансову) та статистичну звітність, звітність до органів соціального страхування;

–    уміння використовувати закордонний досвід з метою вдосконалення обліково-аналітичного механізму в Україні

F

Програмні результати навчання

 

–      вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях різних видів підприємницької діяльності та форм власності;

–      застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування мікроекономічних систем;

–      розробляти методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах;

–      самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистеми;

–      за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою зіставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;

–      на основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, застосовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою зіставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів;

–      інтерпретувати та аналізувати економічну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень;

–      проводити системний економічний аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій;

–     застосовувати сучасні інформаційні системи і технології у сфері бухгалтерського обліку, здійснювати постановку задач із обліку й контролю в умовах інформаційних технологій обробки облікової інформації.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

24

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Менеджмент 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 24 720  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
Соціологія
Логіка
1.2.2. Правознавство 3 90 з
Соціологія
Менеджмент
1.2.3. Психологія 3 90 з
Соціологія
Логіка
1.2.4. Політологія 3 90 з
Соціологія
Менеджмент
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 12 360  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30  
Всього за циклом п.1. 36 1080  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 4 120 з,і
2.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 з
2.1.5. Вища математика 4 120 і
2.1.6. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи і моделі 3 90 з
2.1.7. Макроекономіка 3 90 і
2.1.8. Мікроекономіка 3 90 і
2.1.9. Політична економія 4 120 і
2.1.10. Теорія ймовірності та математична статистика 3 90 з,і
2.1.11. Економічний аналіз 3 90 і
Всього за циклом п.2. 36 780  
3. Цикл професійної та практичної підготовки 3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 6 180 з,і
3.1.2. Інформаційні технології в бухгалтерському обліку 3 90 і
3.1.3. Економіка підприємства 3 90 і
3.1.4. Статистика 3 90 і
3.1.5. Фінанси 3 90 і
3.1.6. Гроші і кредит 3 90 і
3.1.7. Економіка праці та соціально-трудові відносини 3 90 з
3.1.8. Маркетинг 3 90 і
Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1. 27 810  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Облікова політика підприємства 3 90 з
Вступ до спеціальності
3.2.2. Історія розвитку бухгалтерського обліку 3 90 з
Страхування
3.2.3. Податкова система 3 90 з
Бюджетна система
3.2.4. Регіональна економіка 3 90 з
Ціноутворення
Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 12 360  
Всього за циклом п.3 39 1170  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Ознайомча практика 3 90 дз
Навчальна практика 4 120 дз
Всього практичної підготовки 7 210  
  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60
  Всього дисциплін вільного вибору студентів 720
  РАЗОМ: 120 3600